Nghị quyết 26/NQ-CP

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2012

Trong hai ngày 02 và 03 tháng 7 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2012 có sự tham dự họp trực tuyến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2012; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012; tình hình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2012, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đã được triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm 2012 và những năm tiếp theo.

Chính phủ đã thực hiện tốt Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Các thành viên Chính phủ tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp.

Nhờ sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự phối hợp và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2012, kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt được những kết quả bước đầu: Lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng liên tục giảm, 6 tháng đầu năm tăng 2,52% so với cuối năm 2011. Lãi suất giảm; dư nợ tín dụng tăng dần trở lại, thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngày càng tốt lên; tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại tệ tăng; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu giảm, bằng 1,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực, nhất là công nghiệp chế biến, chỉ số tồn kho giảm dần; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,5% so với cùng kỳ; khách du lịch tăng khá mạnh. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm… có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính có chuyển biến. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: lạm phát giảm thấp hơn định hướng điều hành, lãi suất cho vay còn cao; việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách và trái phiếu Chính phủ còn chậm; hàng hóa tồn kho nhiều, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011; nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; thu ngân sách nhà nước đạt thấp. Vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường vẫn đang là vấn đề bức xúc; đời sống của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, lao động mất việc làm còn nhiều khó khăn. Các tệ nạn xã hội và trật tự an toàn xã hội còn bức xúc ở một số nơi.

Chính phủ đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; từng bước thực hiện có kết quả tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần tập trung vào một số trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với các cân đối vĩ mô; tiếp tục điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất cho vay và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất thấp; tập trung cho vay vốn trong các lĩnh vực ưu tiên, nhất là tiêu thụ nông sản và thủy sản. Theo dõi sát tình hình, diễn biến các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng để điều chỉnh phù hợp, bảo đảm tăng dư nợ tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý để vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vừa kiềm chế lạm phát trong cả ngắn hạn và dài hạn. Khẩn trương đánh giá thực trạng nợ xấu, phân tích tình hình nợ, triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý nợ xấu và xử lý các ngân hàng yếu kém. Điều hành tỷ giá và chính sách ngoại hối linh hoạt theo hướng ổn định, phù hợp với các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại tệ.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục điều hành chính sách tài khóa thận trọng, hiệu quả, kết hợp hài hòa với chính sách tiền tệ để bảo đảm mức lạm phát như mục tiêu đã đề ra. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; tăng cường quản lý, nâng cao trách nhiệm sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các khoản chi ngân sách nhà nước; giữ mức bội chi 4,8%. Có biện pháp hỗ trợ thuế đúng đối tượng; nghiên cứu giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng nông nghiệp để đẩy mạnh tiêu thụ. Tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số mặt hàng Nhà nước quản lý giá, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm soát thị trường, giá cả; kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi các chính sách liên quan đến môi trường đầu tư để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, các hoạt động dịch vụ, du lịch chất lượng cao. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 đối với các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012 và năm 2013; đề xuất giải pháp thu hút, giải ngân các nguồn vốn FDI, ODA và tìm nguồn vốn đối ứng để đẩy nhanh thực hiện các dự án ODA, trước mắt, cần giải quyết ngay vốn đối ứng ODA các dự án cấp bách triển khai trong năm 2012; xóa bỏ rào cản đầu tư bất hợp lý, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; tiếp tục có giải pháp duy trì đà tăng trưởng cao của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế, có thị trường và có khả năng cạnh tranh; kiểm định chất lượng hàng xuất khẩu… đồng thời tranh thủ cơ hội tăng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng và thị trường đang có triển vọng phục hồi. Nâng cao chất lượng để tăng giá trị với nhóm hàng sản xuất truyền thống. Đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo với thị trường ngoài nước. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, nhất là hàng tiêu dùng không thiết yếu, hàng nông sản, thực phẩm, các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc. Triển khai các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu thụ và tiêu dùng; tiếp tục đổi mới hệ thống phân phối, đưa hàng về nông thôn, tập trung phát triển thị trường trong nước.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát huy thế mạnh của sản xuất nông nghiệp trong ổn định kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, sửa đổi bộ tiêu chí và cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Đẩy mạnh sản xuất lúa; nghiên cứu chính sách bảo đảm phát huy lợi thế về sản xuất lúa, thủy sản… tại các vùng trọng điểm; xây dựng đề án và chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển chăn nuôi nông hộ, trang trại gắn với kiểm soát, phòng chống dịch bệnh vào bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng đề án đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản, trước hết với cá tra; khẩn trương xây dựng nghị định về lực lượng kiểm ngư và tổ chức lực lượng này. Triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, các chương trình mục tiêu quốc gia hướng đến vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; các chính sách đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và đối tượng khó khăn trong xã hội; hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói. Chú trọng thực hiện các biện pháp tạo việc làm cho người lao động bị mất việc từ các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo tính công bằng và an toàn của quỹ. Đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 65 Ngày Thương binh, liệt sỹ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn chỉnh Đề án giảm tải bệnh viện; tiếp tục rà soát quy hoạch bệnh viện vùng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm; kiểm soát chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh cho người. Nâng diện bao phủ của bảo hiểm y tế gắn với đổi mới phương thức quản lý và tổ chức thực hiện; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào hệ thống chỉ tiêu, kế hoạch quốc gia từ năm 2013; quan tâm phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng.

- Các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; xây dựng các đề án thành phần của tái cơ cấu nền kinh tế, gắn kết với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện và nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung rà soát hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý phát triển theo quy hoạch, bảo đảm sự kết hợp giữa quy hoạch ngành với quy hoạch vùng.

Trong quá trình xem xét phê duyệt các dự án thủy điện cần quan tâm đến việc bảo đảm công tác tái định cư, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và an toàn cho các công trình thủy điện; nếu không bảo đảm điều kiện trên thì không được phê duyệt, triển khai dự án. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan đánh giá mức độ an toàn của các hồ thủy điện và hồ thủy lợi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách trong chỉ đạo điều hành thông qua nhiều hình thức, trong đó, tăng cường tổ chức đối thoại và tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách để tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách đã ban hành. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, coi trọng kỷ cương hành chính, tiếp tục cải tiến lề lối làm việc. Tích cực chuẩn bị và trình các đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác; chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực đúng tiến độ và chất lượng. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, các Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII và các cam kết trước Quốc hội. Các thành viên Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm đầu nhiệm kỳ Chính phủ 2011-2016, gửi Thủ tướng Chính phủ trước 20 tháng 7 năm 2012.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2012, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ; Văn phòng Chính phủ chủ trì, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để gửi cho các bộ, cơ quan, địa phương.

2. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Lộ trình và phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ thống nhất nhận định, lộ trình và phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cần đặt trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020. Trong điều kiện hiện nay chưa đặt vấn đề giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ và Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII về miễn, giảm thuế. Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để điều chỉnh chính sách thuế phù hợp; đề xuất phương án hỗ trợ thuế để khuyến khích tiêu thụ một số mặt hàng nông sản và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

3. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Tình hình đầu tư ra ngoài ngành và phương án thoái vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo cơ chế thị trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Việc thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước là một nội dung quan trọng của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Từ nay đến 2015, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo toàn ở mức cao nhất phần vốn và tài sản của nhà nước. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu, trong đó có đề án thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính (bao gồm cả các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện; đối với lĩnh vực đầu tư có khả năng mất vốn thì khẩn trương lập phương án thoái vốn phù hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét từng trường hợp cụ thể, đối với các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả hoặc gặp khó khăn tạm thời thì xem xét, tạo điều kiện để phát triển và tính toán thời điểm thoái vốn sao cho có hiệu quả nhất, theo đúng quy định của pháp luật. Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thoái vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính. Việc thoái vốn cần có phương án, lộ trình cụ thể, gắn với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp đối với từng Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều rủi ro, như: bất động sản, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm.

Giao Bộ Tài chính cử kiểm soát viên tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước để theo dõi, giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước.

4. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về việc cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài để mua máy bay của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Việc đầu tư mua máy bay cho các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khác thuê khai thác, tạo điều kiện cho Tổng Công ty hàng không Việt Nam phát triển đội bay có cơ cấu phù hợp với thông lệ quốc tế, giảm sự phụ thuộc đối với các nhà cung cấp và cho thuê máy bay nước ngoài là cần thiết.

Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài để mua máy bay của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam theo báo cáo của Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành.

6. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an trình.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật Phòng, chống khủng bố. Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

7. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tại. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2012
Ngày hiệu lực09/07/2012
Ngày công báo19/07/2012
Số công báoTừ số 455 đến số 456
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành09/07/2012
        Ngày hiệu lực09/07/2012
        Ngày công báo19/07/2012
        Số công báoTừ số 455 đến số 456
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

           • 09/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực