Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 27/2006/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH NĂM 2007-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007;

Sau khi xem xét Tờ trình số 460/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Tờ trình số 460/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản cụ thể hóa Nghị quyết này, tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 thông qua./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/TTr-UBND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2006

 

TỜ TRÌNH

VỀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH NĂM 2007-2010.

Kính gửi: - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007.

Trên cơ sở định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg; Khả năng tài chính – ngân sách và đặc điểm tình hình ở địa phương; Tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) ngày 26/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2006. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tu chỉnh Định mức phân bổ chi thường xuyên Ngân sách địa phương, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010.

Để có cơ sở xây dựng dự toán ngân sách năm 2007 theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến về Định mức phân bổ chi thường xuyên Ngân sách địa phương, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010 (định mức kèm theo)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2006
Ngày hiệu lực06/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành26/09/2006
        Ngày hiệu lực06/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Tây Ninh

            • 26/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực