Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch sử dụng đất 2010 kế hoạch 2006 2010 Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2293/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch sử dụng đất 2010 kế hoạch 2006 2010 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-BKTNS ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành bổ sung quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Kiên Lương thuộc huyện Kiên Lương tại Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 -2010) tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Bổ sung quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Kiên Lương thuộc huyện Kiên Lương với diện tích 3.247,28ha, do chuyển đổi từ đất nông nghiệp 2.972,56ha (trong đó đất trồng lúa 317,88ha) và đất phi nông nghiệp 274,72ha.

2. Sau khi bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Kiên Lương thuộc huyện Kiên Lương, diện tích, cơ cấu các loại đất quy hoạch sử dụng đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang như sau:

- Tổng diện tích đất tự nhiên 634.613ha, bao gồm:

+ Đất nông nghiệp 559.703ha; trong đó đất trồng lúa 336.567ha;

+ Đất phi nông nghiệp 72.402ha; trong đó đất khu công nghiệp 5.735ha;

+ Đất chưa sử dụng 2.508ha.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các cấp, các ngành có trách nhiệm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ phê duyệt và bổ sung quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Kiên Lương (huyện Kiên Lương) đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực20/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch sử dụng đất 2010 kế hoạch 2006 2010 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch sử dụng đất 2010 kế hoạch 2006 2010 Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLâm Hoàng Sa
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực20/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch sử dụng đất 2010 kế hoạch 2006 2010 Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch sử dụng đất 2010 kế hoạch 2006 2010 Kiên Giang