Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LUÂN CHUYỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Thông báo số 90-TB/TU ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường;
Sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng được hưởng: cán bộ, công chức hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách địa phương.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ của cán bộ, công chức luân chuyển được chi trả như sau:

- Nếu mức lương và phụ cấp (nếu có) ở chức danh mới cao hơn hoặc bằng mức lương và phụ cấp (nếu có) đang hưởng thì được hưởng theo mức lương và phụ cấp của chức danh mới;

- Nếu mức lương và phụ cấp (nếu có) ở chức danh mới thấp hơn mức lương và phụ cấp (nếu có) đang hưởng thì được bảo lưu mức lương và phụ cấp đang hưởng;

- Thời gian nâng bậc lương của cán bộ, công chức luân chuyển được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đơn vị tiếp nhận cán bộ, công chức sẽ thực hiện việc chi trả tiền lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức trong thời gian được luân chuyển theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

3. Cán bộ, công chức luân chuyển được hỗ trợ chính sách luân chuyển một lần theo mức như sau:

- Từ tỉnh xuống xã, thị trấn và ngược lại: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng);

- Từ tỉnh xuống huyện và ngược lại: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng);

- Từ tỉnh xuống phường và ngược lại: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng);

- Từ huyện xuống xã và ngược lại: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

- Từ huyện xuống thị trấn, từ thành phố xuống phường và ngược lại: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng);

- Từ huyện này sang huyện khác, từ huyện sang thành phố, từ xã của huyện này sang xã của huyện khác hoặc phường của thành phố và ngược lại: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng);

- Từ xã này sang xã khác, từ phường này sang phường khác (trên cùng địa bàn huyện, thành phố): 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng).

4. Hỗ trợ hàng tháng:

- Cán bộ, công chức luân chuyển đến đơn vị công tác ở xa nhà (trên 10 km), trong thời gian cơ quan tiếp nhận chưa bố trí chỗ ở, nếu tự túc phương tiện đi, về thì được hỗ trợ hàng tháng 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) đối với nam và 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) đối với nữ;

- Tiền hỗ trợ hàng tháng được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng, không tính đóng các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

5. Chế độ nhà công vụ:

Cán bộ, công chức luân chuyển được hưởng chế độ nhà công vụ tại nơi luân chuyển đến. Trong thời gian chưa có nhà công vụ, đơn vị tiếp nhận cán bộ, công chức luân chuyển đến có trách nhiệm tạo điều kiện về nơi ăn, ở cho cán bộ, công chức.

6. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng:

- Cán bộ, công chức luân chuyển được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo quy hoạch;

- Chế độ đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của địa phương.

7. Kinh phí:

Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo và cấp về các đơn vị, địa phương để chi trả.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định cụ thể và chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban công tác đại biểu;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP.Chủ tịch nước;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía nam);
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- TTTU,TT.HĐND,UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh
 (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Võ Minh Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Văn Hiếu
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực