Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND mức chi điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2017/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 27 tháng 09 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ DO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẢM BẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thng kê, tổng điều tra thng kê quốc gia;

Xét Tờ trình số 2511/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thng kê do ngân sách địa phương đảm bo trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Chi xây dựng phương án điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: tùy theo quy mô, tính chất, khối lượng các chỉ tiêu của từng cuộc điều tra, cơ quan, đơn vị xây dựng phương án điều tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi như sau:

a) Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê (bao gồm chi hội nghị, họp hội đồng thẩm định, chi thuê chuyên gia chọn mẫu điều tra, thống kê và các khoản chi khác liên quan trực tiếp):

- Đối với cuộc điều tra từ 30 chỉ tiêu trở xuống: mức chi tối đa 18 triệu đồng;

- Đối với cuộc điều tra trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: mức chi tối đa 24 triệu đồng;

- Đối với cuộc điều tra trên 40 chỉ tiêu: mức chi tối đa 30 triệu đồng.

b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê:

- Đối với cuộc điều tra từ 30 chỉ tiêu trở xuống: mức chi 6 triệu đồng;

- Đối với cuộc điều tra trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: mức chi 8 triệu đồng;

- Đối với cuộc điều tra trên 40 chỉ tiêu: mức chi 10 triệu đồng.

2. Chi tiền công:

a) Tiền công thuê ngoài:

Các nội dung chi thuê ngoài: rà soát, lập danh sách đối tượng được điều tra thống(ch thực hiện trong trường hợp cần thiết phải thuê ngoài đối với cuộc điều tra thng kê được tiến hành điều tra thng kê lần đầu tiên hoặc các cuộc điều tra thống kê có thay đổi về đối tượng được điều tra thống kê theo quy định của phương án điều tra thống kê), thu thập số liệu điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống kê, thuê người dẫn đường không phải phiên dịch.

Về mức chi: mức tiền công thuê ngoài để thực hiện các công việc thuê ngoài được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điểm tiến hành điều tra thống kê.

Riêng đối với tiền công của người dẫn đường: Mức chi bằng 70% mc tiền công thuê ngoài;

b) Trường hợp công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tham gia rà soát, lập danh sách đơn vị được điều tra thống kê, thu thập số liệu điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thng kê được chi hỗ trợ bng 50% mức tin công thuê điều tra viên thống kê quy định tại điểm a, khoản này;

c) Trường hợp cuộc điều tra thống kê có nội dung điều tra chuyên sâu, phức tạp, không sử dụng điều tra viên thống kê thuê ngoài mà sử dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để thực hiện điều tra thống kê thì được thanh toán bng 50% mức tiền công thuê điều tra viên thống kê quy định tại điểm a, khoản này;

Đối với trường hợp công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện điều tra thng kê ngoài giờ hành chính thì được thanh toán bằng mức tiền công thuê điều tra viên thng kê quy định tại đim a, khoản này và không được thanh toán tin lương làm ngoài giờ, phụ cấp công tác phí.

3. Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, mức chi cụ thể như sau:

a) Đối với cá nhân:

- Từ 30 chỉ tiêu trxuống: tối đa 30.000 đồng/phiếu;

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 40.000 đồng/phiếu;

- Trên 40 chỉ tiêu: 50.000 đồng/phiếu.

b) Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện cung cấp thông tin theo quy định):

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: tối đa 70.000 đồng/phiếu;

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 80.000 đồng/phiếu;

- Trên 40 chỉ tiêu: 90.000 đồng/phiếu.

c) Trường hợp đối tượng cung cấp thông tin là các cơ quan, đơn vị của nhà nước mức chi hỗ trợ cung cấp thông tin bng 50% mức chi quy định tại điểm b, khoản này.

4. Các nội dung chi còn lại liên quan đến các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện theo quy định Thông tư s109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 10 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Tây Ninh;
- Lưu: VT, VP. HĐND tỉnh
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND mức chi điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND mức chi điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành27/09/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND mức chi điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND mức chi điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo Tây Ninh

            • 27/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực