Nghị quyết 27/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Nam 2016 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 3638/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 và Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 2018; Báo cáo thẩm tra số 95/BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

a) Mục tiêu

Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh.

b) Định hướng

- Tập trung vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các dự án trọng điểm, cần thiết làm cơ sở đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư;

- Thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Quảng Nam.

2. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh là 28.421,7 tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn ngân sách địa phương: 16.038,3 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn trong cân đối ngân sách địa phương: 7.234,3 tỷ đồng, gồm:

+ Nguồn vốn đầu tư theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 4.388,3 tỷ đồng;

+ Nguồn xổ số kiến thiết: 346 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất: 2.500 tỷ đồng.

- Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương cân đối đầu tư: 7.285,5 tỷ đồng. Trong đó:

+ Nguồn tăng thu ngân sách (so với năm gốc ổn định): 2.160,2 tỷ đồng;

+ Nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách: 5.125,3 tỷ đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài tỉnh vay lại từ Trung ương: 1.047,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 471 tỷ đồng.

b) Vốn ngân sách Trung ương: 9.379,9 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 405 tỷ đồng.

+ Vốn Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương: 3.654,3 tỷ đồng.

+ Vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát: 2.300,9 tỷ đồng.

+ Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016: 2.204,7 tỷ đồng.

+ Vốn Chương trình mục tiêu Ứng phó biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh theo thông báo danh mục dự án và mức vốn tại Công văn số 730/TTg-NN ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ: 815 tỷ đồng.

c) Vốn Trái phiếu Chính phủ theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 9736/BKHĐT-TH ngày 21/11/2016: 1.624,8 tỷ đồng.

d) Hạn mức dư nợ vay của tỉnh còn lại để xúc tiến vay lại các dự án ODA trong giai đoạn 2018-2020: 1.378,7 tỷ đồng.

3. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đưa vào phân bổ chi tiết là 28.421,7 tỷ đồng, cụ thể:

a) Phân bổ vốn ngân sách địa phương cân đối đầu tư: 16.038,3 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư phân cấp cho khối huyện, thị xã, thành phố: 6.552,1 tỷ đồng, bao gồm:

+ Phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản theo tiêu chí, định mức: 1.831 tỷ đồng. Trong đó thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31/12/2014 là 526,9 tỷ đồng;

+ Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 2.221,1 tỷ đồng;

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.500 tỷ đồng.

- Chi dự phòng, chuẩn bị đầu tư, đối ứng các dự án ODA, PPP và bố trí tăng chi nguồn xây dựng cơ bản tập trung khối ngành của tỉnh: 1.455,8 tỷ đồng.

- Chi trả nợ vay đến hạn: 851,5 tỷ đồng.

- Bố trí vốn nước ngoài tỉnh vay lại từ Trung ương cho các dự án ODA đã ký kết Hiệp định: 1.047,5 tỷ đồng.

- Bố trí cho các dự án sử dụng ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh do khối ngành của tỉnh quản lý và bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố: 6.135,5 tỷ đồng.

b) Phân bổ vốn ngân sách Trung ương cân đối đầu tư: 9.379,9 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 405 tỷ đồng.

- Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo các chương trình mục tiêu (phần vốn trong nước): 3.654,3 tỷ đồng.

- Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo các chương trình mục tiêu (phần vốn nước ngoài - ODA): 2.300,9 tỷ đồng.

- Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo Chương trình mục tiêu Ứng phó biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh: 815 tỷ đồng.

- Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 2.204,7 tỷ đồng, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 1.106,7 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.098 tỷ đồng.

c) Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 1.624,8 tỷ đồng, gồm: Lĩnh vực giao thông 1.176 tỷ đồng, lĩnh vực thủy lợi 148,3 tỷ đồng, lĩnh vực y tế 77,9 tỷ đồng, lĩnh vực giáo dục 222,6 tỷ đồng.

d) Sử dụng hạn mức dư nợ vay còn lại của tỉnh để xúc tiến vay lại các dự án ODA giai đoạn 2018-2020: 1.378,7 tỷ đồng.

4. Phân bổ chi tiết danh mục

- Đối với vốn đầu tư được giao khối ngành của tỉnh làm chủ đầu tư, số vốn đầu tư bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện sẽ được tổng hợp danh mục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp thứ 6.

- Đối với vốn đầu tư phân cấp cho huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) làm chủ đầu tư, sau khi Hội đồng nhân dân cấp huyện có nghị quyết thông qua danh mục bố trí vốn phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giám sát việc thực hiện.

- Việc bố trí các dự án trung hạn phải bảo đảm cơ cấu bố trí thanh toán nợ, chuyển tiếp theo tiến độ, đầu tư mới. Đồng thời, chủ động chuẩn bị đầy đủ về quy trình thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện khi xuất hiện nguồn vốn mới hoặc từ nguồn tăng thu, vượt thu.

5. Ngoài nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ sung vốn cho các công trình trong kế hoạch và các công trình quan trọng, cấp thiết khác nhưng chưa có nguồn bố trí. Báo cáo kết quả huy động các nguồn vốn đầu tư và danh mục bổ sung (nếu có) trong năm với Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trường hợp có văn bản chỉ đạo của trung ương làm thay đổi cơ cấu và mức vốn của các chương trình, dự án hoặc có nhưng vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện,
thị xã, thành phố;
- TTXVN tại QN;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;
- CPVP, CV;
- Lưu VT, TH (Huy).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Nam 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Nam 2016 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực19/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Nam 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Nam 2016 2020

         • 19/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực