Nghị quyết 27/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố và quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2019 tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ VÀ QUẬN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính ph quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Xét Tờ trình số 2760/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 ca Ủy ban nhân dân thành phố về việc xin ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố và quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 368/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố và quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được nếu tại Tờ trình số 2760/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố và quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền.

Tchức trin khai thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mua sắm của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và quận huyện đảm bảo đúng số lượng, tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng được phân bổ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- V
ăn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN 24 quận, huyện;
- Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN các phường, xã, thị trấn;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND thành phố: CVP, PVP;

- Lưu: VT, (P.CTHĐ-Tú).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2019
Ngày hiệu lực13/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2019 tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2019 tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Lệ
        Ngày ban hành13/07/2019
        Ngày hiệu lực13/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2019 tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/NQ-HĐND 2019 tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng Hồ Chí Minh

            • 13/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực