Nghị quyết 27/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án tỉnh Vĩnh Long 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 02

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Sau khi xem xét các Tờ trình ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long gồm: số 92/TTr-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp quân dân y Tân Thành, số 95/TTr-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường trung học phổ thông Đông Thành, thị xã Bình Minh, số 96/TTr-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường trung học phổ thông Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, số 97/TTr-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường trung học cấp 2 - 3 Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, số 98/TTr-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sau:

1. Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp quân dân y Tân Thành.

2. Dự án Trường trung học phổ thông Đông Thành, thị xã Bình Minh.

3. Dự án Trường trung học phổ thông Tân An Luông, huyện Vũng Liêm.

4. Dự án Trường trung học cấp 2 - 3 Thanh Bình, huyện Vũng Liêm.

5. Dự án Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm.

(Có phụ lục chi tiết từng dự án kèm theo).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp lần thứ 02 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC I

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC KẾT HỢP QUÂN DÂN Y TÂN THÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp quân dân y Tân Thành.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư.

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình phù hợp với định hướng phát triển của ngành y tế, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân huyện Bình Tân và khu vực lân cận.

4. Nội dung và quy mô đầu tư

Đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp quân dân y Tân Thành từ 30 giường bệnh lên 50 giường bệnh phân thành 2 giai đoạn thực hiện, cụ thể các hạng mục như sau:

a) Giai đoạn 1: Cải tạo các khối công trình hiện trạng thành: Khoa sản, Khoa y học cổ truyền, Khối nội trú, Khối nhà tập thể; cải tạo nhà cầu nối… và đầu tư một số trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh.

b) Giai đoạn 2: Xây dựng mới các hạng mục: Khối khám đa khoa - dược - hành chính: 1.354 m2; Khối kỹ thuật nghiệp vụ: 1.795 m2; Khoa chống nhiễm khuẩn: 237 m2; Khoa dinh dưỡng: 233 m2; Khối giải phẩu bệnh lý: 122 m2; Khối hậu cần kỹ thuật: 72 m2; Hệ thống thiết bị kỹ thuật; Các khối công trình phụ trợ (trạm xử lý nước thải, nhà đặt lò đốt rác, trạm điện, hồ nước, nhà bảo vệ, nhà xe (xây dựng mới và cải tạo), nhà cầu nối, cầu bến, đài phun nước, sân - đường, cây xanh, hàng rào (xây dựng mới và cải tạo), hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy - chống sét, san lấp mặt bằng…). Trang thiết bị đồng bộ phục vụ yêu cầu khám và điều trị bệnh.

5. Tổng mức đầu tư: 72.012 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:  35.575 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị:  19.285 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 1.091 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư:  3.910 triệu đồng;

- Chi phí khác: 465 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 11.686 triệu đồng.

6. Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

7. Tiến độ thực hiện: Năm 2017 - 2021.

 

PHỤ LỤC II

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÔNG THÀNH,THỊ XÃ BÌNH MINH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Tên dự án: Trường trung học phổ thông Đông Thành, thị xã Bình Minh.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Đông Thành với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc học tập và giảng dạy của nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

4. Nội dung và quy mô đầu tư

Đầu tư để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ cho việc học tập của khoảng 960 học sinh. Bao gồm các hạng mục:

a) Phần xây dựng

- Xây dựng 16 phòng học và các phòng học bộ môn (Bao gồm: phòng tin học (02 phòng), phòng ngoại ngữ (01 phòng), phòng thí nghiệm hóa (01 phòng), phòng thí nghiệm sinh (01 phòng), phòng thí nghiệm lý-công nghệ (01 phòng));

- Xây dựng khối hành chính quản trị - phục vụ học tập (bao gồm hội trường kết hợp làm phòng đa chức năng);

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Nhà để xe học sinh; Nhà xe giáo viên, công nhân viên; Nhà bảo vệ; Cổng + Hàng rào; Sân đường nội bộ, đường chạy thể dục thể thao; Hồ nước ngầm; San lấp mặt bằng; Hệ thống điện; Hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét; Trạm biến áp; cây xanh, thảm cỏ;...

b) Phần thiết bị: Đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

5. Tổng mức đầu tư: 70.117 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:  37.294 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị:  4.400 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 860 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.740 triệu đồng;

- Chi phí khác: 1.300 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 14.023 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 9.500 triệu đồng.

6. Địa điểm: Ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

7. Tiến độ thực hiện: Năm 2020 - 2024.

 

PHỤ LỤC III

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN AN LUÔNG, HUYỆN VŨNG LIÊM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Tên dự án: Trường trung học phổ thông Tân An Luông, huyện Vũng Liêm.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Tân An Luông với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc học tập và giảng dạy của nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

4. Nội dung và quy mô đầu tư

Đầu tư để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ cho việc học tập của khoảng 1.200 học sinh. Bao gồm các hạng mục:

a) Phần xây dựng

- Xây dựng 24 phòng học và phòng học bộ môn (Bao gồm: phòng tin học (02 phòng), phòng ngoại ngữ (01 phòng), phòng thí nghiệm hóa (01 phòng), phòng thí nghiệm sinh (01 phòng), phòng thí nghiệm lý - công nghệ (01 phòng);

- Xây dựng khối hành chính quản trị - phục vụ học tập (bao gồm hội trường);

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Nhà để xe học sinh; Nhà xe giáo viên, công nhân viên; Nhà bảo vệ; Cổng + Hàng rào; Sân đường nội bộ, đường chạy thể dục thể thao; Hồ nước ngầm; San lấp mặt bằng; Hệ thống điện; Hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét; Trạm biến áp; cây xanh, thảm cỏ;...

b) Phần thiết bị: Đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

5. Tổng mức đầu tư: 61.876 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:  40.240 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị:  4.400 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 913 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.634 triệu đồng;

- Chi phí khác: 1.314 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 12.375 triệu đồng.

6. Địa điểm: Ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

7. Tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2022.

 

PHỤ LỤC IV

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP 2 - 3 THANH BÌNH, HUYỆN VŨNG LIÊM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Tên dự án: Trường trung học cấp 2 - 3 Thanh Bình, huyện Vũng Liêm.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trường trung học cấp 2 - 3 Thanh Bình với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc học tập và giảng dạy của nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

4. Nội dung và quy mô đầu tư

Đầu tư để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ cho việc học tập của khoảng 1.550 học sinh. Bao gồm các hạng mục:

a) Phần xây dựng

- Xây dựng 24 phòng học và phòng học bộ môn (Bao gồm: Phòng tin học (03 phòng), phòng ngoại ngữ (01 phòng), phòng thí nghiệm hóa (01 phòng), phòng thí nghiệm sinh (01 phòng), phòng thí nghiệm lý - công nghệ (01 phòng));

- Xây dựng khối hành chính quản trị - phục vụ học tập (bao gồm hội trường kết hợp làm phòng đa chức năng);

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Nhà để xe học sinh; Nhà xe giáo viên, công nhân viên; Nhà bảo vệ; Cổng + Hàng rào; Sân đường nội bộ, đường chạy thể dục thể thao; Hồ nước ngầm; San lấp mặt bằng; Hệ thống điện; Hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét; Trạm biến áp; cây xanh, thảm cỏ;...

b) Phần thiết bị: Đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập (trừ phần thiết bị hiện có còn sử dụng được, đề nghị Chủ đầu tư trong quá trình lập dự án cần thống kê danh mục và số lượng thiết bị hiện có còn sử dụng được để tái sử dụng lại, tránh đầu tư trùng lắp, gây lãng phí).

5. Tổng mức đầu tư: 80.330 triệu đồng.Trong đó:

- Chi phí xây dựng:  44.566 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị:  5.000 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 967 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.683 triệu đồng;

- Chi phí khác: 1.518 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 16.066 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 8.530 triệu đồng.

6. Địa điểm: Ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

7. Tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2022.

 

PHỤ LỤC V

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN HUYỆN VŨNG LIÊM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm.

2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Vĩnh Long.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ công an an tâm công tác và người dân đến làm việc thuận lợi, góp phần giúp các cán bộ, chiến sĩ công an có nơi làm việc, sinh hoạt, rèn luyện nghiệp vụ, nâng cao sức chiến đấu, từ đó đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo vẻ mỹ quan cho trung tâm thị trấn Vũng Liêm thêm khang trang, hiện đại.

4. Nội dung và quy mô đầu tư

Công trình dân dụng, đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt cho 203 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vũng Liêm; cụ thể:

a) Khu nhà làm việc + Doanh trại

- Nhà làm việc (03 tầng):  2.022 m2

- Nhà làm việc (02 tầng):  1.000 m2

- Nhà tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính: 257 m2

- Nhà trực cổng:  13 m2

- Nhà ở doanh trại (02 tầng):  1.149 m2

- Nhà Bếp ăn:  541 m2

- Sân điều lệnh:  924 m2

- Ga ra ô tô ( 6 xe): 161 m2

- Ga ra xe 2 bánh:  229 m2

- Cột thông tin (theo mẫu cao 51 m) - di dời.

b) Khu giam giữ + Kho vật chứng

- Nhà tạm giữ (Theo mẫu):  400 m2

- Nhà tạm giữ hành chính (Theo mẫu): 166 m2

- Nhà thăm gặp, hỏi cung, tiếp tế (Theo mẫu): 229 m2

- Nhà kho vật chứng (Theo mẫu):  159 m2

- Bãi tạm giữ phương tiện vi phạm: 433 m2

- Cổng - Tường rào khu tạm giữ:  267 m2

c) Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

- San nền: 28.469 m3

- Cổng - Tường rào khu làm việc:  576,6 m2

- Đường nội bộ láng nhựa: 2.000 m2

- Sân láng xi măng: 3.975 m2

- Hồ nước: 572 m2

- Hệ thống cấp điện ngoài nhà:  1.000 m

- Trạm biến áp 3 x 37,5kVA:  1 trạm

- Hệ thống cấp nước:  400m

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 1 hệ thống

- Bể nước Sinh hoạt và chữa cháy: 70 m3

- Bể xử lý nước thải: 20 m3

- Cụm công nghệ xử lý nước thải:  1 hệ thống

- Hệ thống thoát nước: 1 hệ thống

- Hệ thống thông tin liên lạc:  1 hệ thống

- Chống mối công trình

- Cây xanh - thảm cỏ: 5.424,4 m2

- Các hệ thống thiết bị khác:  1 hệ thống

- Đất hành lang bảo vệ công trình: 7.031,3m2

5. Tổng mức đầu tư:  91.674 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 50.415 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị: 3.579 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 1.036 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 5.804 triệu đồng;

- Chi phí khác:  651 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 15.279 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư:  14.910 triệu đồng.

6. Địa điểm: Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

7. Tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2022./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2016
Ngày hiệu lực03/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án tỉnh Vĩnh Long 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án tỉnh Vĩnh Long 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành03/08/2016
        Ngày hiệu lực03/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 27/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án tỉnh Vĩnh Long 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án tỉnh Vĩnh Long 2016

            • 03/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực