Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/2019/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUỒN VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 30 tháng 30 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 297/BC-HĐND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ đối với một số chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương là 4.804,944 tỷ đồng (không thay đổi tổng nguồn vốn kế hoạch trung hạn là 20.214,575 tỷ đồng). Cụ thể:

1. Cắt giảm vốn của 29 dự án, với số vốn dự kiến giảm là 468,422 tỷ đồng. Cụ thể:

a) Số dự án giảm vốn là 23 dự án, với số vốn giảm 360,021 tỷ đồng. Lý do là giảm giá sau đấu thầu, dự án điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, dự án chậm tiến độ (kèm phụ lục 1).

b) Số dự án không thực hiện là 06 dự án, với số vốn là 108,400 tỷ đồng. Lý‎ do là vướng quy hoạch mặt bằng, dự án không có khả năng thực hiện trong giai đoạn, chuyển sang hình thức đầu tư khác (kèm phụ lục 2).

2. Tăng vốn cho 27, với số vốn dự kiến tăng là 468,422 tỷ đồng. Cụ thể:

a) Số dự án tăng vốn là 13 dự án, với số vốn: 317,709 tỷ đồng. Lý‎ do: bổ sung hạng mục, bổ sung chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (kèm phụ lục 3).

b) Số dự án bổ sung thêm là 14 dự án, với số vốn 150,713 tỷ đồng. Lý‎ do: bổ sung đối ứng của Tỉnh, bổ sung hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương (kèm phụ lục 4).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết nầy thay thế Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ mươi hai (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, CP, Ban CTĐBQH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- TT/TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 275/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu275/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực18/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 275/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu275/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýPhan Văn Thắng
       Ngày ban hành08/10/2019
       Ngày hiệu lực18/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Tháp

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực