Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND quy định mức chi của Dự án hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học tỉnh Sơn La

Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND mức chi Dự án Hỗ trợ phổ cập giáo dục Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non xóa mù chữ Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND mức chi Dự án Hỗ trợ phổ cập giáo dục Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/2009/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CỦA DỰ ÁN "HỖ TRỢ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC" TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ khoản 6, Điều 10 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ điểm 1, mục III Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của liên bộ: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về việc quy định một số mức chi của Dự án "Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học" tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 480/BC-VHXH ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn hoá xã hội - HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi của Dự án "Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học" tỉnh Sơn La, như sau:

1. Chi mua sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy cho tủ sách dùng chung:

1.1. Đối tượng: Chi mua sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy cho tủ sách dùng chung và học phẩm tối thiểu, thiết bị, phương tiện dạy học cho các lớp học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học tại các cơ sở giáo dục thuộc các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế xã hội theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006 - 2010; Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005); Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và các xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010; Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2008 về việc phê duyệt bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II; các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ có liên quan và Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II).

1.2. Mức chi:

- Chi mua sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy cho tủ sách dùng chung, thiết bị, phương tiện dạy học tối đa không quá 2.000.000đồng/trường/năm học.

- Chi mua học phẩm tối thiểu (giấy, bút, mực, thước kẻ, phấn…): Trường Trung học phổ thông: 50.000 đồng/học sinh/năm học; Trường Trung học cơ sở: 40.000 đồng/học sinh/năm học; Trường Tiểu học: 30.000 đồng/học sinh/năm học.

2. Chi hỗ trợ giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật và các đối tượng trong độ tuổi phổ cập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đối tượng thuộc hộ nghèo (theo quy định của Chính phủ) chưa đi học: Mức chi là 0,3 mức lương tối thiểu/học sinh/tháng, thời gian hỗ trợ theo số ngày thực học.

3. Chi hỗ trợ cho hoạt động vận động trẻ em trong độ tuổi phổ cập ra lớp tham gia học tập đủ một năm học: Mức chi là 20.000đồng/học sinh đến lớp và hoàn thành trong một năm học.

4. Chi thắp sáng cho lớp học ban đêm: Mức chi 20.000đồng/học sinh/đợt học.

5. Chi hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập (văn phòng phẩm, hội nghị sơ kết, tổng kết, thẩm định hồ sơ…): Cấp tỉnh là 1.000.000 đồng/tháng; cấp huyện là 800.000 đồng/tháng; cấp xã là 300.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ theo số tháng thực học.

6. Chi hỗ trợ cho cán bộ tổ chức, quản lý lớp học phổ cập: Mức chi là 200.000 đồng/lớp/tháng, thời gian hỗ trợ theo số tháng thực học; chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập (sổ điểm, sổ đầu bài, học bạ học sinh, sổ liên lạc): Thực hiện theo đơn giá quy định hiện hành (có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định).

7. Nguồn kinh phí: Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo hàng năm của tỉnh phân bổ trực tiếp cho Sở Giáo dục - Đào tạo và sự nghiệp giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố.

Điều 2. Hiệu lực thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban T hường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ: Giáo dục - Đào tạo; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực ĐU, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
-Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, ĐP(01b) 450b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 279/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu279/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2009
Ngày hiệu lực01/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 279/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND mức chi Dự án Hỗ trợ phổ cập giáo dục Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND mức chi Dự án Hỗ trợ phổ cập giáo dục Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu279/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành17/07/2009
        Ngày hiệu lực01/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND mức chi Dự án Hỗ trợ phổ cập giáo dục Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND mức chi Dự án Hỗ trợ phổ cập giáo dục Sơn La