Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/2019/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ SỬA CHỮA, XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở CHO HỘ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định mức hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ sửa chữa: 25.000.000 đồng/căn.

2. Hỗ trợ xây dựng mới: 50.000.000 đồng/căn.

3. Số lượng: 590 căn (trong đó: sửa chữa 359 căn, xây dựng mới 231 căn).

4. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 50% bổ sung có mục tiêu cho huyện, thị xã, thành phố.

b) Cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố và nguồn huy động hợp pháp khác để đối ứng 50% còn lại.

5. Sử dụng nguồn

Năm 2019: Ngân sách tỉnh và nguồn tăng thu ngân sách huyện; Năm 2020: Bố trí dự toán đầu năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

6. Các huyện, thị xã, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để bố trí chi phí quản lý triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công mức 0,5% tổng kinh phí sửa chữa, xây dựng để thực hiện chính sách theo quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I,II);
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh, UBKT Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Văn phòng: HĐND, UBND Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, VH-XH.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 279/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu279/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực18/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(26/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 279/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu279/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhan Văn Thắng
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực18/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (26/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn Đồng Tháp

            • 08/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực