Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh Bình Phước

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND mức hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện đã được thay thế bởi Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND mức hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 05/11/2012; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND-KTNS ngày 23/11/2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 như sau:

I/ Mức hỗ trợ:

TT

Hạng mục được hỗ trợ

Mức hỗ trợ cho các xã thuộc CT 135, xã biên giới

Mức hỗ trợ cho các xã còn lại

Tổng mức hỗ trợ

Trong đó từ ngân sách TW, NS tỉnh

Tổng mức hỗ trợ

Trong đó từ ngân sách TW, NS tỉnh

1

Giao thông

 

 

 

 

1.1

Đường giao thông đến trung tâm xã

80%

70%

70%

60%

1.2

Đường trục liên thôn, liên ấp

75%

65%

70%

60%

1.3

Đường giao thông thôn, ấp

70%

60%

70%

60%

1.4

Đường giao thông nội đồng

70%

60%

60%

50%

2

Công trình thủy lợi

 

 

 

 

2.1

Công trình đầu mối và hệ thống kênh tưới, tiêu chính

100%

100%

100%

90%

2.2

Kênh mương nội đồng

70%

60%

50%

40%

3

Xây dựng trường học đạt chuẩn

 

 

 

 

3.1

Xây dựng phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị và thư viện đạt chuẩn.

100%

90%

100%

90%

3.2

Công trình phụ trợ: sân, hàng rào, nhà vệ sinh,…

80%

70%

70%

60%

4

Xây dựng Trạm Y tế xã

 

 

 

 

4.1

Xây dựng Trạm Y tế, trang thiết bị y tế đạt chuẩn

100%

90%

100%

90%

4.2

Công trình phụ trợ: sân, hàng rào, vườn thuốc nam,…

70%

60%

70%

60%

5

Xây dựng nhà văn hóa xã

 

 

 

 

5.1

Nhà văn hóa xã

80%

70%

70%

60%

5.2

Nhà văn hóa thôn, ấp

75%

65%

70%

60%

6

Công trình thể thao

 

 

 

 

6.1

Công trình thể thao trung tâm xã

75%

65%

70%

60%

6.2

Công trình thể thao thôn, ấp

70%

60%

70%

60%

7

Công trình thoát nước thải khu dân cư

70%

60%

70%

60%

8

Phát triển sản xuất và dịch vụ

 

 

 

 

8.1

Hỗ trợ giống mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiến tiến vào sản xuất

70%

60%

60%

50%

8.2

Hỗ trợ mua máy cơ giới trong nông nghiệp

30%

20%

30%

20%

9

Hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp và Thủy sản

70%

60%

70%

60%

10

Môi trường

 

 

 

 

 

- Xây dựng đường vào nghĩa trang

70%

60%

60%

50%

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân xã quản lý để thực hiện các nội dung nêu trên là 10%.

Riêng mức hỗ trợ cho các hạng mục khác đã được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành quy định thì áp dụng theo các văn bản quy định này.

II/ Nguồn vốn: Hàng năm, ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã dành một phần vốn từ các nguồn thu sau đây để hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới:

1. Dành 100% nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn xã (Sau khi đã trừ đi chi phí) cho việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại xã. Mức hỗ trợ này thay thế mức hỗ trợ quy định tại khoản 4, phần A Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh.

2. Bố trí một phần kinh phí vượt thu hàng năm mà ngân sách tỉnh, huyện, thị xã và xã được phép sử dụng (Nếu có) cho hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

3. Bố trí bình quân hàng năm cho giai đoạn 2013 - 2020 là 100 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung do tỉnh quản lý.

4. Huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp khác cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có các phát sinh không phù hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND mức hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND mức hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu28/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tấn Hưng
       Ngày ban hành17/12/2012
       Ngày hiệu lực17/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND mức hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND mức hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện