Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2016 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 4595/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích trong năm 2016 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh thông qua; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận 04 dự án thu hồi đất năm 2015 với diện tích 3,27 ha đã được UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Thông qua chủ trương 201 danh mục dự án thu hồi đất với diện tích 1031,67 ha và 95 danh mục dự án với diện tích 227,64 ha chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2016.

(Kèm theo Phụ lục danh mục các dự án)

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát, xác định lại số liệu về diện tích sử dụng đất thực tế của các dự án để cho thu hồi đất từng phần, đảm bảo sử dụng quỹ đất tiết kiệm, tránh tình trạng thu hồi mà không sử dụng.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh nhu cầu cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án cấp bách trong năm 2016, UBND tỉnh lập báo cáo bổ sung trình Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra, chấp thuận và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua để trình Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

1

Đường vào trụ sở Đảng ủy Khối

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

0,50

Phường Đông Lương

2

Trụ sở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

0,19

Phường 3 Đông Hà

3

Dự án đường Trường Chinh (T19 kéo dài)

UBND huyện Triệu Phong

1,10

Thị trấn Ái Tử

4

Bến cảng số 3, Cảng Cửa Việt

Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh

1,48

Thị trấn Cửa Việt

 

Cộng

 

3,27

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Vị trí, địa điểm

I

Thành phố Đông Hà

 

34,87

34,87

 

 

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng (CSHT) Khu dân cư đường Thanh Niên

UBND TP Đông Hà

2,70

2,70

 

 

Phường (P.) Đông Giang

2

Xây dựng CSHT khu TĐC khu phố 7, phường Đông Thanh

UBND TP Đông Hà

4,00

4,00

 

 

P.Đông Thanh

3

Kênh tiêu úng Đông Lương - Đông Lễ

UBND TP Đông Hà

1,00

1,00

 

 

P. Đông Lễ, Đông Lương

4

Xây dựng CSHT Khu TMDV và khu dân cư (KDC) phía Tây Bến xe TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

0,69

0,69

 

 

P. Đông Lễ

5

Xây dựng CSHT KDC khu phố Tây Trì, phường 1

UBND TP Đông Hà

3,84

3,84

 

 

Phường 1

6

Xây dựng khu tái định cư Phường 3 (giai đoạn 2)

UBND TP Đông Hà

2,50

2,50

 

 

Phường 3

7

Đường nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên

Ban QLDA ĐT và XD TP

1,60

1,60

 

 

P. Đông Lễ

8

Xây dựng KDC phía đông Kênh N2 (nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Đoàn Thị Điểm)

Ban QLDA ĐT và XD TP

2,50

2,50

 

 

P. Đông Lễ

9

Xây dựng KDC 2 bên đường Hàn Thuyên

Ban QLDA ĐTvà XD TP

4,36

4,36

 

 

P.Đông Lễ

10

Xây dựng CSHT KDC đường Cồn Cỏ

Ban QLDA ĐTvà XD TP

2,90

2,90

 

 

Phường 2

11

Xây dựng CSHT KDC phía Tây đường Khóa Bảo

Ban QLDA ĐT và XD TP

2,40

2,40

 

 

Phường 3

12

Xây dựng khu TĐC đường Trần Nguyên Hãn

Ban QLDA ĐT và XD TP

1,10

1,10

 

 

P.Đông Giang

13

Nhà văn hóa khu phố 4

UBND P. Đông Thanh

0,10

0,10

 

 

P.Đông Thanh

14

Nhà văn hóa khu phố 6

UBND P. Đông Giang

0,13

0,13

 

 

P. Đông Giang

15

Nhà văn hóa khu phố 3

UBND P. Đông Lễ

0,25

0,25

 

 

P.Đông Lễ

16

Nhà văn hóa phường Đông Lễ

UBND P. Đông Lễ

0,71

0,71

 

 

P.Đông Lễ

17

Đập ngăn mặn sông Vĩnh Phước

Sở NNPTNT

4,09

4,09

 

 

P. Đông Lương

II

Huyện Vĩnh Linh

 

25,65

25,65

 

 

 

1

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh

Tòa án tỉnh

0,74

0,74

 

 

TT Hồ Xá

2

Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu nhi

Tỉnh đoàn Quảng Trị

1,70

1,70

 

 

TT Hồ Xá

3

Khu dân cư Bến Ngự

UBND xã Vĩnh Long

0,20

0,20

 

 

Xã Vĩnh Long

4

Khu dân cư Cầu Điện

UBND xã Vĩnh Long

1,40

1,40

 

 

Xã Vĩnh Long

5

Các điểm quy hoạch dân cư nhỏ, lẻ

UBND xã Vĩnh Long

2,50

2,50

 

 

Xã Vĩnh Long

6

Khu dân cư khóm 5

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

1,00

1,00

 

 

TT Hồ Xá

7

Khu dịch vụ Vĩnh Tiến

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

1,00

1,00

 

 

TT Hồ Xá

8

Các điểm dân cư nhỏ, lẻ

UBND xã Vĩnh Lâm

2,50

2,50

 

 

Xã Vĩnh Lâm

9

Khu dân cư các thôn xã Vĩnh Thủy

UBND xã Vĩnh Thủy

1,20

1,20

 

 

Xã Vĩnh Thủy

10

Kiên cố hóa kênh mương

UBND xã Vĩnh Trung

1,00

1,00

 

 

Xã Vĩnh Trung

11

Khu dân cư nông thôn

UBND xã Vĩnh Thành

5,00

5,00

 

 

Xã Vĩnh Thành

12

Khu dân cư nông thôn

UBND xã Vĩnh Sơn

4,00

4,00

 

 

Xã Vĩnh Sơn

13

Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh

UBND TT Hồ Xá

1,70

1,70

 

 

TT. Hồ Xá

14

Trụ sở Chi cục thống kê

Cục Thống kê tỉnh

0,15

0,15

 

 

TT. Hồ Xá

15

Kênh tiêu thanh niên xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh Giang

Sở NNPTNT

2,30

2,30

 

 

 

III

Thị xã Quảng Trị

 

0,24

0,24

 

 

 

1

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã

0,24

0,24

 

 

Xã Hải Lệ

IV

Huyện Đakrông

 

66,21

1,51

64,70

 

 

1

Nâng cấp Quốc lộ 15D

Sở Giao thông vận tải

17,85

 

17,85

 

Xã A Ngo

2

Định canh định cư Vùng Pa Linh

 

11,00

1,00

10,00

 

Xã A Vao

3

Khắc phục khẩn cấp tuyến đường Đá bàn - Sa trầm

UBND huyện Đakrông

10,00

 

10,00

 

Xã Ba Nang

4

Nâng cấp giao thông liên thôn Xa Rúc - Phú An

UBND huyện Đakrông

0,06

0,01

0,05

 

Xã Hướng Hiệp

5

Đường nội thôn Ngược

Ban dân tộc

0,35

0,35

 

 

Xã Ba Nang

6

Nước sạch thôn ngược

Ban dân tộc

0,05

0,05

 

 

Xã Ba Nang

7

Trụ sở UBND xã Ba Nang

UBND xã Ba Nang

0,10

0,10

 

 

Xã Ba Nang

8

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

 

0,04

 

Xã Hải Phúc

9

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

 

0,04

 

La Lay, A Ngo

10

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

 

0,04

 

Km8, La Lay, A Ngo

11

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

 

0,04

 

Km47 Tà rụt

12

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

 

0,04

 

Ka Reng, Hướng Hiệp

13

Nhà Máy Thủy điện Đakrông 1

Cty CPĐT Điện lực 3

1,30

 

1,30

 

Xã Đakrông

14

Bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu gắn liền với Chi cục Hải Quan Cửa Khẩu La Lay

Cục Hải Quan Quảng Trị

5,30

 

5,30

 

 Xã A Ngo

15

Nhà kiểm soát liên hợp tại Cửa Khẩu La Lay

Cục Hải Quan Quảng Trị

1,00

 

1,00

 

 Xã A Ngo

16

San nền và hạ tầng thiết yếu tại khu vực Trung tâm Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Ban Quản lý Khu kinh tế

19,00

 

19,00

 

 

V

Huyện Hướng Hóa

 

0,75

0,75

 

 

 

1

Đường Tân Sơn đi Bản Cồn

UBND huyện Hướng Hóa

0,03

0,03

 

 

Xã Tân Lập

2

Chợ Trung tâm

UBND xã Tân Liên

0,72

0,72

 

 

Xã Tân Liên

VI

Huyện Hải Lăng

 

14,36

13,72

0,64

 

 

1

Đấu giá đất ở

UBND xã Hải Quy

3,6

3,6

 

 

Xã Hải Quy

2

Trường Mầm non thôn Cổ Lũy

UBND xã hải Ba

0,15

0,15

 

 

Xã Hải Ba

3

Đấu giá đất ở

UBND xã Hải Ba

0,7

0,7

 

 

Xã Hải Ba

4

Đấu giá đất ở

UBND xã Hải Thượng

2,4

2,4

 

 

Xã Hải Thượng

5

Đấu giá đất ở

UBND xã Hải Vĩnh

2,0

2,0

 

 

Xã Hải Vĩnh

6

Bãi thu gom rác

UBND xã Hải Vĩnh

0,64

 

0,64

 

Xã Hải Vĩnh

7

Đấu giá đất ở

Xã Hải Trường

0,27

0,27

 

 

Xã Hải Trường

8

Chợ Hải Tân

UBND xã Hải Tân

0,16

0,16

 

 

Xã Hải Tân

9

Đấu giá đất ở

UBND xã Hải Thành

0,34

0,34

 

 

Xã Hải Thành

10

Kênh tiêu úng Đông Dương

Sở NNPTNT

4,1

4,1

 

 

Xã Hải Dương

VII

Huyện Triệu Phong

 

40,48

23,98

16,50

 

 

1

Cải tạo đường cong, đảm bảo ATGT các đoạn: Km4+550 - Km5+760, Km7+540 - Km9+800 thuộc Quốc lộ 49C

Sở Giao thông vận tải

1,24

1,24

 

 

 Xã Triệu Tài, xã Triệu Trung

2

Sửa chữa, nâng cấp ĐT.580

Sở Giao thông vận tải

5,00

5,00

 

 

Xã Triệu Thành, xã Triệu Long

3

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão và phát triển kinh tế khu vực hai bên bờ sông Thạch Hãn

Sở Nông nghiệp và PTNT

2,80

2,80

 

 

 Xã Triệu Thượng

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bia di tích Khẩu đội 5 Trung đoàn 27

UBND xã Triệu Long

0,02

0,02

 

 

Xã Triệu Long

5

Nạo vét sông Lâu, sông Ô Giang, sông Vĩnh Định

Sở Nông nghiệp và PTNT

9,30

9,30

 

 

Các xã phía Đông huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong

7

Kênh tiêu úng Mụ Cheo

Sở Nông nghiệp và PTNT

3,80

3,80

 

 

 

8

Điểm thu gom rác

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường

0,40

0,40

 

 

 

9

Trạm y tế xã Triệu Tài

Sở Y tế

0,12

0,12

 

 

 

10

Trụ sở UBND xã Triệu Long

UBND huyện

0,30

0,30

 

 

 

11

Đường liên xã triệu Giang - Triệu Hòa - Triệu Độ

UBND huyện

1,00

1,00

 

 

 

12

Nhà máy sản xuất bao bì thủy tinh cao cấp

Công ty CP Thủy tinh Châu Âu

16,50

 

16,50

 

 Xã Triệu Trạch

VIII

Huyện Gio Linh

 

43,28

33,88

9,40

 

 

1

Cảng Cửa Việt

Sở Giao thông vận tải

1,84

 

1,84

 

 

2

Xây dựng Trạm cung cấp nước KCN Quán Ngang

BQL Khu kinh tế

0,26

 

0,26

 

Gio Quang

3

Xây dựng sân thể thao Trường THCS

UBND huyện Gio Linh

0,40

 

0,40

 

TT Cửa Việt

4

Hồ chứa nước Trung tâm TT Gio Linh (hệ thống tiêu úng thoát nước mặt thuộc khuôn viên công viên trung tâm huyện) giai đoạn 2

UBND huyện Gio Linh

1,00

1,00

 

 

TT Gio Linh

5

Đường trục chính từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam (đường vào Khu CN Quan Ngang)

UBND huyện Gio Linh

7,50

5,00

2,50

 

TT Gio Linh

6

Đường liên xã Gio Châu - Gio Quang

UBND huyện Gio Linh

0,68

0,68

 

 

Xã Gio Quang, Gio Châu

7

Đường vào xã Gio Sơn (đường tránh lũ)

UBND huyện Gio Linh

4,20

0,80

3,40

 

Xã Gio Sơn

8

Đường từ thị trấn Gio Linh đi Gio Châu

UBND huyện Gio Linh

1,50

1,50

 

 

TT Gio Linh, xã Gio Châu

9

Hệ thống kênh tưới, xã Gio Châu

UBND huyện Gio Linh

1,05

1,05

 

 

Xã Gio Châu

10

Đường liên xã Gio Châu - Linh Hải, huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

0,45

0,45

 

 

Xã Gio Châu, xã Linh Hải

11

Đường tránh lũ, đảm bảo ổn định dân cư và phát triển kinh tế các xã vùng Đông huyện Gio Linh.

UBND huyện Gio Linh

4,00

4,00

 

 

 Các xã phía Đông

12

Xây dựng hệ thống giao thông ứng cứu khẩn cấp Gio An-Trung Sơn, Linh Thượng -Vĩnh Trường, huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

2,00

2,00

 

 

Các xã: Gio An, Trung Sơn, Linh Thượng, Vĩnh Trường

13

Nâng cấp, sửa chữa đường nối QL1A đến Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, huyện Gio Linh (TL75)

UBND huyện Gio Linh

0,40

0,40

 

 

 Các xã phía Tây

14

Kè chống xói lở khẩn cấp đoạn xã Gio Quang đến xã Gio Việt GĐ 2

UBND huyện Gio Linh

1,80

1,80

 

 

xã Gio Quang, xã Gio Việt

15

Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa Tân Bích, huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

4,70

4,70

 

 

 TT Gio Linh

16

Đường cứu hộ cứu nạn ven sông Hiền Lương, huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

2,50

2,50

 

 

Các xã: Trung Hải, Trung Sơn

17

Khu tái định cư để di dời các hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch cảng Cửa Việt

UBND huyện Gio Linh

1,00

1,00

 

 

Các xã: Trung Hải, Trung Sơn

18

Kè chống xói lở khẩn cấp đê hữu Bến Hải

UBND huyện Gio Linh

5,00

4,00

1,00

 

TT Cửa Việt

19

Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Trung Sơn

UBND huyện Gio Linh

0,20

0,20

 

 

 Xã Trung Sơn

20

Trạm bơm xã Gio Quang

Sở Nông nghiệp và PTNT

1,20

1,20

 

 

 

21

Xây dựng SVĐ trung tâm xã Trung Sơn

UBND xã Trung Sơn

1,60

1,60

 

 

Xã Trung Sơn

IX

Huyện Cam Lộ

 

1,80

1,80

 

 

 

1

Kênh tiêu úng Nam Hùng, Nghĩa Hy, Thiết tràng

Sở Nông nghiệp và PTNT

1,80

1,80

 

 

TT Cam Lộ, xã Cam Hiếu

 

Cộng

 

227,64

136,40

91,24

 

 

* Ghi chú: 95 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 227,64 ha, trong đó: 136,4ha đất trồng lúa, 91,24 ha đất rừng phòng hộ.

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

Căn cứ pháp lý

I

Thành phố Đông Hà

 

115,34

 

 

1

Xây dựng CSHT khu dân cư (KDC) đường Thanh Niên

UBND TP Đông Hà

3,00

P. Đông Giang

Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND TP Đông Hà

2

Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi

UBND TP Đông Hà

3,00

Phường 3

Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND TP Đông Hà

3

Xây dựng CSHT khu dân cư Cổ Hóa mở rộng, phường Đông Lương

UBND TP Đông Hà

0,80

P. Đông Lương

Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND TP Đông Hà

4

Xây dựng CSHT khu dân cư Vĩnh Phước, phường Đông Lương

UBND TP Đông Hà

2,00

P. Đông Lương

Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND TP Đông Hà

5

Xây dựng CSHT khu TĐC khu phố 7, phường Đông Thanh

UBND TP Đông Hà

4,11

P. Đông Thanh

Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 21/9/2011của UBND TP Đông Hà

6

Xây dựng CSHT khu dân cư Thương binh cũ, phường 3

UBND TP Đông Hà

0,90

Phường 3

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND TP Đông Hà

7

Xây dựng CSHT các khu đất lẻ, lô đất lẻ trong khu dân cư thành phố Đông Hà

UBND TP Đông Hà

2,00

Phường 3, P. Đông Lễ, P. Đông Thanh

Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND TP Đông Hà

8

Đường Lê Lợi kéo dài (đoạn qua KP1, KP2)

UBND TP Đông Hà

0,45

P. Đông Lương

Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 09/11/2004 của UBND tỉnh Quảng Trị

9

Đường Trương Hán Siêu nối dài

UBND TP Đông Hà

0,55

Phường 5

Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND TP Đông Hà

10

Đường nối từ đường Hùng Vương - đường Hàm Nghi

UBND TP Đông Hà

0,70

Phường 5

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND TP Đông Hà

11

Đường Nguyễn Trãi nối dài

UBND TP Đông Hà

1,50

Phường 3

Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị

12

Đường nối từ đường Nguyễn Du đến Làng Hòa Bình

UBND TP Đông Hà

0,90

Phường 5

Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND TP Đông Hà

13

Đường nối từ QL1A đến Trường Dạy nghề Sông Hiếu

UBND TP Đông Hà

0,30

P. Đông Giang

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND TP Đông Hà

14

Kênh tiêu úng Đông Lương - Đông Lễ

UBND TP Đông Hà

5,00

P. Đông Lễ, P. Đông Lương

Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

15

Xây dựng CSHT khu ẩm thực và chợ đêm

UBND TP Đông Hà

1,58

Phường 2

Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

16

Xây dựng CSHT Khu TMDV và KDC phía Tây Bến xe TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

3,10

P. Đông Lễ

Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

17

Xây dựng CSHT KDC Khu phố Tây Trì, Phường 1

UBND TP Đông Hà

3,84

Phường 1

Quyết định số 2216 /QĐ-UBND ngày 30/10/2014

18

Xây dựng khu tái định cư Phường 3 (giai đoạn 2)

UBND TP Đông Hà

2,50

Phường 3

Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 02/11/2012

19

Đường nối Khu dân cư hộ nghèo đến Quốc lộ 9D

Ban QLDA ĐT và XD

0,90

Phường 4

Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND TP Đông Hà

20

Đường Bà Triệu đoạn qua chợ Đông Hà

Ban QLDA ĐT và XD

0,37

Phường 1

Thông báo Số 135/TB-UBND ngày 11/8/2015 của UBND TP Đông Hà

21

Đường nối từ đường Nguyễn Trung Trực - đường Trần Bình Trọng

Ban QLDA ĐT và XD

0,43

Phường 3

Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND TP Đông Hà

22

Đường nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên

Ban QLDA ĐT và XD

1,60

P.Đông Lễ

Công văn số 1713/UBND-CN ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

23

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Đông Hà

Ban QLDA ĐT và XD

0,26

P. Đông Thanh

Công văn số 111/ CV -UBND ngày 29/01/2015 của UBND TP Đông Hà

24

Đường nối từ đường sắt đến KDC Bà Triệu

Ban QLDA ĐT và XD

0,27

Phường 1

Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND TP Đông Hà

25

Xây dựng CSHT KDC đường Đặng Dung

Ban QLDA ĐT và XD

3,00

Phường 2

Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 07/10/2015của UBND TP Đông Hà

26

Xây dựng KDC phía đông Kênh N2 (nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Đoàn Thị Điểm)

Ban QLDA ĐT và XD

3,00

P. Đông Lễ

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND TP Đông Hà

27

Xây dựng KDC 2 bên đường Hàn Thuyên

Ban QLDA ĐT và XD

4,36

P. Đông Lễ

Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND TP Đông Hà

28

Xây dựng CSHT KDC đường Cồn Cỏ

Ban QLDA ĐT và XD

2,90

Phường 2

Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND TP Đông Hà

29

Xây dựng CSHT KDC phía Tây đường Khóa Bảo

Ban QLDA ĐT và XD

3,20

Phường 3

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND TP Đông Hà

30

Hệ thống thoát nước ngã 3 đường Trần Hưng Đạo và đường Huyền Trân Công Chúa

Ban QLDA ĐTXD

0,70

Phường 1

Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND TP Đông Hà

31

Xây dựng khu TĐC đường Trần Nguyên Hãn

Ban QLDA ĐT và XD

7,20

P. Đông Giang

Công văn số 1704/UBND-CN ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

32

Xây dựng hệ thống cống thoát nước chung từ đường Hùng Vương đến đường Lê Thánh Tông, phường Đông Lễ và phường 5, TP Đông Hà

Ban QLDA ĐT và XD

0,30

P. Đông Lễ, Phường 5

Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND TP Đông Hà

33

Xây dựng nhà văn khóa khu phố Vĩnh Phước

UBND TP Đông Hà

0,80

P. Đông Lương

NQ số 01/2015/NQ-HĐND ngày 07/1/2015 TP Đ.Hà

34

Công viên thành phố Đông Hà

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

14,23

Phường 1, Phường 3

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

35

Đường xung quanh trung tâm dịch vụ Hội nghị tỉnh

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

0,80

P. Đông Lương

Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

36

Khu đô thị Nam Đông Hà, giai đoạn 3

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

19,10

P. Đông Lương

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh

37

Khu tái định cư đô thị Nam Đông Hà, giai đoạn 1

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

0,67

P. Đông Lương

Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh

38

Mở rộng Niệm PĐ Điếu Ngao

Niệm phật đường

0,02

Phường 2

Vốn ngoài ngân sách

39

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân cho KCN Nam Đông Hà

Ban QL Khu Kinh tế

15,00

P. Đông Lương

Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh

40

Khu đô thị Bắc Sông Hiếu

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

30,00

P. Đông Thanh

Văn bản 230/HĐND-KTNS ngày 04/9/2015 của TT HĐND tỉnh

II

Huyện Cam Lộ

 

60,21

 

 

1

Đường giao thông liên xã Cam Thành - Thị trấn Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

0,48

Xã Cam Thành, TT Cam Lộ

Văn bản số: 2808a/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/10/2011

2

Xây dựng hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây con chủ lực, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Cam Lộ

14,28

Các xã: Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Thanh

Báo cáo số 172/BC-UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 7/10/2015 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách trung ương

3

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2015 - 2020

UBND huyện Cam Lộ

16,50

Các xã: Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, TT Cam Lộ

Báo cáo số 195/BC-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28/10/2015 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách trung ương

4

Đường vào xã Cam Thành, huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

9,20

Xã Cam Thành

Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 14/5/2015

5

Kè chống xói lở khẩn cấp, chỉnh trị dòng chảy đập tích nước thôn Thượng Lâm, tuyến đường ứng cứu ổn định dân cư phát triển kinh tế hai bên bờ sông Cam Lộ (đoạn từ thượng lưu cầu Cam Tuyền đến thôn Thượng Lâm xã Cam Thành)

UBND huyện Cam Lộ

4,30

Xã Cam Thành, Cam Tuyền

Quyết định số 769a/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 26/4/2011

6

Niệm Phật đường Cam Vũ

UBND huyện Cam Lộ

0,13

Xã Cam Thủy

Vốn ngoài ngân sách

7

Phân lô khu dân cư phục vụ đấu giá QSD đất

UBND huyện Cam Lộ

4,00

Các xã: Cam An, Cam Thanh, Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Nghĩa, Cam Chính, Cam Hiếu và TT Cam Lộ

Các Quyết định của UBND huyện Cam Lộ: Quyết định số 131/QĐ- UBND, ngày 02/02/2015; Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

8

Tuyến điện trung thế và Trạm biến áp cấp điện cho Trạm Q9/D81/L134, xã Cam Thủy

UBND xã Cam Thủy

0,02

Xã Cam Thủy

Quyết định số 3959/QĐ-BTL ngày 01/7/2015 của Bộ Tư lệnh Thông tin

9

Đường vào Trung tâm Chữa bệnh và Giáo dục LĐXH tỉnh

Trung tâm PTQĐ tỉnh

0,50

Xã Cam Hiếu

Văn bản số 2021/UBND-VX ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh

10

Kênh tiêu úng Nam Hùng, Nghĩa Hy, Thiết Tràng

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

10,80

Xã Cam Hiếu, TT Cam Lộ

Văn bản số 295/HĐND-KTNS ngày 28/10/2015 của HĐND tỉnh

III

Huyện Vĩnh Linh

 

105,63

 

 

1

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh

Tòa án tỉnh

0,74

TT Hồ Xá

Vốn tòa trung ương hỗ trợ

2

Bia tưởng niệm các LS đảo Cồn Cỏ

UBND huyện Vĩnh Linh

0,06

Xã Vĩnh Thái

Vốn đóng góp

3

Trường mầm non Vĩnh Thái

UBND huyện Vĩnh Linh

0,80

Xã Vĩnh Thái

Vốn sự nghiệp giáo dục

4

Khu dân cư xã Vĩnh Nam

UBND xã Vĩnh Nam

3,50

Xã Vĩnh Nam

Nghị quyết HĐND xã

5

Dự án Tái định cư Khe Trổ

Ban Dân tộc tỉnh

30,00

Xã Vĩnh Hà

Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh

6

Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu nhi

Tỉnh đoàn Quảng Trị

1,70

TT Hồ Xá

Nghị quyết HĐND xã

7

Khu dân cư Bến Ngự

UBND xã Vĩnh Long

0,40

Xã Vĩnh Long

Nghị quyết của HĐND xã

8

Khu dân cư Cầu Điện

UBND xã Vĩnh Long

6,70

Xã Vĩnh Long

Nghị quyết của HĐND xã

9

Các điểm quy hoạch dân cư nhỏ, lẻ

UBND xã Vĩnh Long

2,50

Xã Vĩnh Long

Nghị quyết của HĐND xã

10

Khu dân cư khóm 5

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

1,00

TT Hồ Xá

Vốn thu từ đấu giá đất

11

Khu dịch vụ Vĩnh Tiến

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

1,00

TT Hồ Xá

Vốn thu từ đấu giá đất

12

Điểm dân cư tại vị trí nhà văn hóa khóm 5 cũ

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

0,04

TT Hồ Xá

Vốn thu từ đấu giá đất

13

Khu dân cư Hòa Lý

UBND TT Cửa Tùng

1,70

TT Cửa Tùng

Vốn UBND thị trấn

14

Khu dân cư Xóm bến

UBND TT Cửa Tùng

0,40

TT Cửa Tùng

Vốn UBND thị trấn

15

Giao thông nội thị

UBND TT Cửa Tùng

1,30

TT Cửa Tùng

Vốn UBND thị trấn

16

Khu dân cư xã Vĩnh Tân

UBND xã Vĩnh Tân

6,00

Xã Vĩnh Tân

Nghị quyết HĐND xã

17

Nghĩa địa xã Vĩnh Tân

UBND xã Vĩnh Tân

1,00

Xã Vĩnh Tân

Nghị quyết HĐND xã

18

Điểm dân cư tại vị trí nhà văn hóa và sân TT thôn Duy Viên cũ

UBND xã Vĩnh Lâm

0,84

Xã Vĩnh Lâm

Nghị quyết HĐND xã

19

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tiên Mỹ

UBND xã Vĩnh Lâm

0,05

Xã Vĩnh Lâm

Nghị quyết HĐND xã

20

Các điểm dân cư nhỏ, lẻ

UBND xã Vĩnh Lâm

2,50

Xã Vĩnh Lâm

Nghị quyết HĐND xã

21

Khu dân cư các thôn xã Vĩnh Thủy

UBND xã Vĩnh Thủy

3,40

Xã Vĩnh Thủy

Nghị quyết HĐND xã

22

Bãi thu gom rác thải

UBND TT Bến Quan

0,12

TT Bến Quan

Vốn hỗ trợ

23

Mở rộng khuôn viên trường THCS Bến Quan

UBND TT Bến Quan

0,15

TT Bến Quan

Vốn sự nghiệp giáo dục

24

Chợ trung tâm xã

UBND xã Vĩnh Hiền

1,00

Xã Vĩnh Hiền

Nghị quyết HĐND xã

25

Đất sản xuất, kinh doanh

UBND xã Vĩnh Hiền

0,57

Xã Vĩnh Hiền

Nghị quyết HĐND xã

26

Khu dân cư

UBND xã Vĩnh Hiền

2,70

Xã Vĩnh Hiền

Nghị quyết HĐND xã

27

Sân TDTT thôn Tùng Luật

UBND xã Vĩnh Giang

0,54

Xã Vĩnh Giang

Nghị quyết HĐND xã

28

Kiên cố hóa kênh mương

UBND xã Vĩnh Trung

3,30

Xã Vĩnh Trung

Nghị quyết HĐND xã

29

Đất giao thông nông thôn

UBND xã Vĩnh Trung

2,00

Xã Vĩnh Trung

Nghị quyết HĐND xã

30

Khu dân cư nông thôn

UBND xã Vĩnh Thành

5,00

Xã Vĩnh Thành

Nghị quyết HĐND xã

31

Khu dân cư nông thôn

UBND xã Vĩnh Sơn

4,00

Xã Vĩnh Sơn

Nghị quyết HĐND xã

32

Điểm dân cư tại vị trí nhà văn hóa thôn Đông

UBND xã Vĩnh Kim

0,05

Xã Vĩnh Kim

Nghị quyết HĐND xã

33

Đường vào điểm làng nghề và hạ tầng điểm làng nghề Cửa Tùng

UBND xã Vĩnh Giang

10,00

Xã Vĩnh Giang

Nghị quyết HĐND xã

34

Bãi rác cụm Bến Quan, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà

UBND huyện Vĩnh Linh

2,00

Xã Vĩnh Hà

Vốn hỗ trợ

35

Trụ sở Chi cục Thống kê

Cục thống kê

0,15

TT Hồ Xá

Vốn Tổng cục thống kê hỗ trợ

36

Kênh tiêu thanh niên xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh Giang

Sở NNPTNT

8,40

Các xã

Văn bản số 295/HĐND-KTNS ngày 28/10/2015 của HĐND tỉnh

37

Nâng cấp lưới điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Trị

Sở Công thương

0,02

Xã Vĩnh Tân

Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

IV

Thị xã Quảng Trị

 

3,94

 

 

1

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã

0,24

Xã Hải lệ

Vốn Viện KSND tối cao hỗ trợ

2

Đấu giá chuyển mục đích

UBND TX Quảng Trị

3,7

Phường An Đôn

 

V

Huyện Đakrông

 

173,63

 

 

1

Tạo quỹ đất để đấu giá QSD đất cụm dân cư hai bên tuyến đường T4, TT Krông Klang

UBND huyện Đakrông

5,00

TT Krông Klang

QĐ 2116/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND huyện Đakrông

2

Nâng cấp đường giao thông liên thôn Xa Rúc - Phú An, thôn ra Lu

UBND huyện Đakrông

0,30

Xã Hướng Hiệp

QĐ 2235/QĐ-UBND của UBND huyện Đakrông; vốn NTM

3

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

Xã Hải Phúc

Vốn doanh nghiệp

4

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

La Lay, A Ngo

Vốn doanh nghiệp

5

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

Km8, La Lay, A Ngo

Vốn doanh nghiệp

6

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

Km47 Tà rụt

Vốn doanh nghiệp

7

Trạm BTS

VNPT Quảng Trị

0,04

Xã Hướng Hiệp

Vốn doanh nghiệp

8

Cụm công nghiệp Krông Klang

UBND huyện Đakrông

16,70

TT Krông Klang

QĐ 1601/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 của UBND tỉnh

9

Cụm công nghiệp Tà Rụt

UBND huyện Đakrông

15,00

Xã Tà Rụt

QĐ 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh

10

Dự án ĐCĐC tập trung thôn Bù-Ngược

Ban Dân tộc

6,00

Xã Ba Nang

QĐ 697/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Tỉnh

11

Dự án ĐCĐC tập trung thôn Cu Tài, xã A Bung

Ban Dân tộc

5,00

Xã A Bung

QĐ 697/QĐ-UBND ngày 17/9/2014, CV 2882/UBND-VX ngày 28/7/2015 của UBND Tỉnh

12

Nhà Máy Thủy điện Đakrông 1

Cty CPĐT Điện lực 3

1,90

Các xã: Húc Nghì, Tà Long

Vốn doanh nghiệp

13

San nền và hạ tầng thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Ban QL Khu kinh tế

35,00

Xã A Ngo

Văn bản số 268/HĐND-KTNS ngày 16/10/2015

14

Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp

UBND huyện Đakrông

0,30

Xã Hướng Hiệp

 

15

Đường giao thông thôn A Vao-Tân Đi 2

UBND huyện Đakrông

1,50

Xã A Vao

CV 691/UBND-ĐT của UBND huyện Đakrông

16

Nâng cấp đường nội thôn Khe Hiên

UBND huyện Đakrông

0,10

Xã Hướng Hiệp

Vốn trung ương hỗ trợ

17

Trường Mầm non

UBND huyện Đakrông

0,50

Xã Hướng Hiệp

QĐ 2409 của UBND huyện

18

Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng

UBND huyện Đakrông

20,30

Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Long, Đakrông

CV 3621/UBND-CN ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh

19

Nâng cấp Quốc lộ 15D

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị

59,50

Xã A Ngo

Quyết định số 2749/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2014 v/v của Bộ GTVT cho phép lập dự án

20

Bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu gắn liền với Chi cục Hải Quan cửa Khẩu La Lay

Cục Hải Quan Quảng Trị

5,30

Xã A Ngo

Quyết định số 1425/QĐ-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Tài chính

21

Nhà kiểm soát liên hợp tại cửa Khẩu LaLay

Cục Hải Quan Quảng Trị

1,00

Xã A Ngo

Quyết định số: 1425/QĐ-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Tài chính

22

Nâng cấp lưới điện nông thôn từ lưới điện Quốc Gia tỉnh Quảng Trị

Sở Công Thương

0,03

Các xã: A Bung, Hải Phúc

Vốn doanh nghiệp

VI

Huyện Hướng Hóa

 

194,57

 

 

1

Công trình nước sạch

Công ty TNHHMTV cấp nước và XD Quảng Trị

2,00

Xã Tân Long

Vốn doanh nghiệp

2

Thủy điện Khe Nghi

Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu

46,70

Xã Hướng Linh

Vốn doanh nghiệp

3

Nhà máy Điện gió

Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu

4,00

Xã Hướng Linh

Vốn doanh nghiệp

4

CSHT Khu công nghiệp Tân Thành (giai đoạn 2)

BQL Khu Kinh tế tỉnh

14,00

Xã Tân Thành

Văn bản số 289/HĐND-KTNS ngày 26/10/2015

5

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 3) Trong đó:

BQL Khu Kinh tế tỉnh

19,71

Huyện Hướng Hóa

Văn bản số 277/HĐND-HCTH ngày 20/10/2015 của HĐND tỉnh

6

Cầu Xà Ợt 2

Sở Giao thông vận tải

0,50

TT Lao Bảo

Quyết định số 2743/QĐ-Bộ GTVT ngày 31/7/2015 của Bộ GTVT

7

Kho bạc Nhà nước huyện H.Hóa

Kho Bạc Nhà nước tỉnh

0,33

TT Khe Sanh

Quyết định số 3152/QĐ-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính

8

Mở rộng địa điểm kiểm tra chung tại Cửa khẩu Lao Bảo

Cục Hải Quan Quảng Trị

8,63

TT Lao Bảo

Quyết định số 1425/QĐ-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Tài chính

9

Đường giao thông biên giới từ trạm kiểm soát A Dơi đi trạm kiểm soát PaRoi

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

31,10

Xã A Dơi

Thông báo số 2039/TB-BTL ngày 25/6/2015 của Bộ Tư lệnh BĐBP

10

Hoàn thiện một số tuyến chính tại Khu KTTMĐB Lao Bảo (giai đoạn 2)

Ban QL Khu Kinh tế

1,50

TT Lao Bảo

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh

11

Nâng cấp lưới điện nông thôn từ lưới điện Quốc Gia tỉnh Quảng Trị

Sở Công Thương

0,23

Xã Thuận, X. Húc, P Tầng

Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

12

Trụ sở Chi cục Thuế Hướng Hóa

Cục Thuế tỉnh

0,50

TT Khe Sanh

Vốn Tổng cục thuế

13

Khu dân cư xã Tân Lập (3 thôn)

UBND xã Tân Lập

3,30

Xã Tân Lập

 

14

Quy hoạch phân lô TT Lao Bảo (5 vị trí)

UBND huyện Hướng Hóa

62,90

TT Lao bảo

 

VII

Huyện Hải Lăng

 

24,37

 

 

1

Kênh tiêu úng Đông Dương

Sở Nông nghiệp và PTNT

4,10

Xã Hải Dương

Văn bản số 295/HĐND-KTNS ngày 28/10/2015 của HĐND tỉnh

2

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng

BHXH tỉnh

0,40

TT Hải lăng

Quyết định số 1260/QĐ-BHXH ngày 30/10/2015 của BHXH Việt Nam

3

Đấu giá đất ở xã Hải Quy

UBND xã Hải Quy

3,60

Xã Hải Quy

 

4

Đấu giá đất ở xã Hải Ba

UBND xã Hải Ba

1,50

Xã Hải Ba

 

5

Đấu giá đất ở xã Hải Thượng

UBND xã Hải Thượng

3,80

Xã Hải Thượng

 

6

Đấu giá đất ở TT Hải Lăng (4 vị trí)

UBND TT Hải Lăng

5,20

TT Hải Lăng

 

7

Đấu giá đất ở xã Hải Phú (3 vị trí)

UBND xã Hải Phú

3,69

Xã Hải Phú

 

8

Đấu giá đất ở xã Hải Thành (3 vị trí)

UBND xã Hải Thành

0,80

Xã Hải Thành

 

9

Đấu giá đất ở xã Hải Lâm (2 vị trí)

UBND xã Hải Lâm

1,28

Xã Hải Lâm

 

VIII

Huyện Triệu Phong

 

69,86

 

 

1

Cải tạo đường cong, đảm bảo ATGT các đoạn: Km4+550 - Km5+760, Km7+540 - Km9+800 thuộc Quốc lộ 49C

Sở Giao thông vận tải

2,32

Xã Triệu Tài, xã Triệu Trung

Quyết định số 2352/QĐ-TCĐBVN ngày 20/8/2015 của của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

2

Sửa chữa, nâng cấp ĐT.580

Sở Giao thông vận tải

16,40

Xã Triệu Thành, xã Triệu Long

Văn bản số 188/BC-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

3

Dự án tuyến tránh giảm tải giao thông Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị xã Quảng Trị. Công trình: cầu Thành cổ và tuyến đường hai đầu cầu

 

8,00

Xã Triệu Thượng

Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

4

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống lụt bão và phát triển kinh tế khu vực hai bên bờ sông Thạch Hãn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11,06

Xã Triệu Thượng

Quyết định số 951A/QĐ-UBND ngày 03/6/2010 và Quyết định số 2115A/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị

5

Mở rộng Đình làng Nại Cửu

UBND xã Triệu Đông

0,32

Xã Triệu Đông

Vốn nhân dân đóng góp

6

Mở rộng Niệm phật đường Nại Cửu

Ban Trị sự

0,13

Xã Triệu Đông

Vốn nhân dân đóng góp

7

Bia di tích khẩu đội 5 Trung đoàn 27

UBND xã Triệu Long

0,02

Xã Triệu Long

Vốn xã hội hóa

8

Trụ sở UBND xã Triệu Long

UBND xã Triệu Long

0,60

Xã Triệu Long

Thông báo 128/TB-UBND của UBND huyện Triệu Phong

9

Nhà sinh hoạt cộng đồng Phước Mỹ

UBND xã Triệu Giang

0,08

Xã Triệu Giang

Vốn đấu đất

10

Nhà sinh hoạt cộng đồng Trà Liên Tây

UBND xã Triệu Giang

0,20

Xã Triệu Giang

Thông báo 128/TB-UBND của UBND huyện Triệu Phong

11

Đê Cát Triệu Phong

Sở Nông nghiệp và PTNT

14,00

Các xã Đông huyện

 

12

Kênh tiêu úng mụ cheo

Sở Nông nghiệp và PTNT

8,80

Xã Triệu Sơn

Văn bản số 295/HĐND-KTNS ngày 28/10/2015 của HĐND tỉnh

13

Nâng cấp lưới điện nông thôn từ lưới điện Quốc Gia tỉnh Quảng Trị

Sở Công Thương

0,06

Xã Triệu Sơn

Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

14

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thận

Sở Giáo dục và Đào tạo

1,30

Xã Triệu Đại

Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh

15

Đường Lê Hồng Phong

UBND huyện

1,00

TT Ái Tử

Thông báo số 128/TB-UBND ngày 16/10/2015 của UBND huyện Triệu Phong

16

Đường Hồng Chương

UBND huyện

1,00

TT Ái Tử

Thông báo số 128/TB-UBND ngày 16/10/2015 của UBND huyện Triệu Phong

17

Mở rộng Niệm phật đường Phù Lưu

Ban trị sự

0,20

Xã Triệu Long

Vốn nhân dân đóng góp

18

Mở rộng Niệm PĐ Dương Xuân

Ban Trị sự

0,03

Xã Triệu Phước

Vốn nhân dân đóng góp

19

Trạm y tế xã Triệu Tài

Sở Y tế

0,12

Xã Triệu Tài

Quyết định số 1801/QĐ-UBND của UBND huyện Triệu Phong

20

Các điểm thu gom rác xã Triệu Trung (7 thôn)

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường

0,07

Xã Triệu Trung

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh

21

Đường liên xã triệu Giang - Triệu Hòa - Triệu Độ

UBND huyện

2,50

Các xã: Triệu Hòa, Triệu Giang, Triệu Độ

Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh

22

Đường vào trung tâm xã Triệu Ái

UBND huyện

1,50

Xã Triệu Ái

Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh

23

Bia ghi danh anh hùng liệt sỹ

UBND huyện

0,15

Xã Triệu Thượng

Vốn đóng góp

IX

Huyện Gio Linh

 

271,77

 

 

1

Trụ sở BHXH Gio Linh

BHXH tỉnh

0,30

TT Gio Linh

Quyết định số 610/QĐ-BHXH ngày 27/5/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông báo số 142/TB-UBND ngày 08/10/2014 của UBND huyện Gio Linh

2

Trường THPT Cửa Việt

Sở Giáo dục và Đào tạo

2,26

TT Cửa Việt

Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh

3

Cảng Cửa Việt (bờ Bắc)

Sở Giao thông vận tải

18,40

TT Cửa Việt

Quyết định số 1303/QĐ-CHHVN ngày 26/12/2014 của Cục Hàng Hải VN

4

Hồ chứa nước trung tâm TT Gio Linh (Hệ thống tiêu úng thoát nước mặt thuộc khuôn viên công viên trung tâm huyện) giai đoạn 2

UBND huyện Gio Linh

4,00

TT Gio Linh

Thông báo số 666/TB-TU ngày 06/10/2014 của Tỉnh ủy

5

Đường trục chính từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam (đường vào Khu CN Quan Ngang)

UBND huyện Gio Linh

25,00

TT Gio Linh

Thông báo số 666/TB-TU ngày 06/10/2014 của Tỉnh ủy

6

Cụm công nghiệp Bắc Cửa Việt (Hạ tầng điểm làng nghề thủy sản TT Cửa Việt)

UBND huyện Gio Linh

20,00

TT Cửa Việt

Thông báo số 66/TB-TU ngày 06/10/2014 của Tỉnh ủy

7

Hội trường trung tâm huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

0,80

TT Gio Linh

Thông báo số 666/TB-TU ngày 06/10/2014 của Tỉnh ủy

8

Chợ Mai Xá

UBND huyện Gio Linh

0,31

Xã Gio Mai

5456/QĐ-UBND ngày 20/9/2014

9

Đường liên xã Gio Châu - Gio Quang

UBND huyện Gio Linh

0,97

Các xã: Gio Châu, Gio Quang

Công văn số 4086/UBND-TH ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

10

Nhà thi đấu TDTT

UBND huyện Gio Linh

6,20

TT Gio Linh

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh

11

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

UBND huyện Gio Linh

0,40

TT Gio Linh

Công văn số 4340/UBND-CN ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị và Thông báo số 64/TBKL-HU ngày 18/4/2013 của Huyện ủy Gio Linh

12

Đường vào xã Gio Son, huyện Gio Linh (đường tránh lũ xã Gio Son)

UBND huyện Gio Linh

8,40

Xã Gio Sơn

1790/QĐ-HBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh

13

Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa Tân Bích

UBND huyện Gio Linh

47,40

TT Gio Linh

1983/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh

14

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước, cải thiện môi trường thị trấn Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

1,00

TT Gio Linh

Vốn hỗ trợ

15

Khu tái định cư để di dời các hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch cảng Cửa Việt

UBND huyện Gio Linh

6,00

TT Cửa Việt

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh

16

Kè chống xói lở khẩn cấp đê hữu Bến Hải

5Ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20,00

Các xã: Trung Hải, Trung Sơn

Quyết định 796/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh.

17

Phát triển điểm dân cư xã Hải Thái

UBND huyện Gio Linh

0,20

Xã Hải Thái

Cam kết của UBND huyện Gio Linh

18

Mở rộng đường Phạm Văn Đồng giai đoạn 2 (đường Quốc lộ 1A về Đình làng Hà Thượng)

UBND huyện Gio Linh

1,19

TT Gio Linh

Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND huyện

19

Mở rộng Giáo xứ Nam Tây

Giáo Xứ

0,04

Xã Linh Hải

Công văn 3412/UBND-NN ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh

20

Niệm PĐ Tiến Hòa

Ban Trị sụ

0,20

TT Gio Linh

Công văn 1950/UBND-TN ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

21

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Trung Sơn

Công ty Xăng dầu Quảng Trị

0,30

Xã Trung Sơn

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh

22

Nâng cấp và cải tạo lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Quảng Trị

BQLDA điện miền Trung

0,40

Các xã

Vốn doanh nghiệp

23

Đê Cát Gio Linh

Sở Nông nghiệp và PTNT

50,00

Các xã ven biển

Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của TT Chính phủ

24

Kè Cát Sơn - Hữu Bến Hải

Sở Nông nghiệp và PTNT

2,30

Xã Trung Giang

Quyết đinh số 1990/QĐ-UBND ngày 27/9/2011

25

Dự án khu neo đậu tránh trú bão Bắc Cửa Việt

Sở Nông nghiệp và PTNT

13,00

Xã Gio Việt

Báo cáo sô 109/BC-UBND ngày 15/7/2004 của UBND tỉnh

26

Trạm bơm xã Gio Quang

Sở Nông nghiệp và PTNT

5,00

Xã Gio Quang

Văn bản số: 295/HĐND-KTNS ngày 28/10/2015 của HĐND tỉnh

27

Tuyến đường phía bắc Khu dịch vụ du lịch tổng hợp Gio Hải thuộc Khu dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Trị

4,32

Xã Gio Hải

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị

28

Mở rộng cơ sở đóng tàu Cửa Việt

Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt

4,00

TT. Cửa Việt

Vốn doanh nghiệp

29

Xây dựng SVĐ trung tâm xã Trung Sơn

UBND xã Trung Sơn

1,60

Xã Trung Sơn

Vốn xã hội hóa

30

Phát triển điểm dân cư xã Trung Giang

UBND huyện Gio Linh

0,30

Xã Trung Giang

TB 99-TB/HU ngày 04/6/2014 Huyện ủy Gio Linh

31

Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Danh nghiệp Thành An

0,60

Xã Gio Châu

Vốn doanh nghiệp

32

Xây dựng thao trường huấn luyện LLVT huyện

BCH Quân sự tỉnh

1,84

TT Gio Linh

TB 41/TB-UBND ngày 19/3/2015 UBND huyện Gio Linh

33

Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ

UBND huyện Gio Linh

1,60

Xã Gio Mỹ

Báo cáo cam kết UBND huyện Gio Linh

34

Phát triển điểm dân cư Gio An

UBND huyện Gio Linh

2,00

Xã Gio An

Báo cáo cam kết UBND huyện Gio Linh

35

Phát triển điểm dân cư TT Gio Linh (GĐ 3)

UBND huyện Gio Linh

3,55

TT Gio Linh

Báo cáo cam kết UBND huyện Gio Linh

36

Phát triển điểm dân cư xã Linh Hải

UBND huyện Gio Linh

0,20

Xã Linh Hải

Báo cáo cam kết UBND huyện Gio Linh

37

Phát triển điểm dân cư xã Linh Thượng

UBND huyện Gio Linh

3,00

Xã Linh Thương

Báo cáo cam kết UBND huyện Gio Linh

38

Phát triển điểm dân cư xã Gio Sơn

UBND huyện Gio Linh

1,09

Xã Gio Sơn

Báo cáo cam kết UBND huyện Gio Linh

39

Phát triển điểm dân cư xã Gio Quang

UBND huyện Gio Linh

1,60

Xã Gio Quang

 

40

Phát triển điểm dân cư xã Gio Việt

UBND huyện Gio Linh

4,86

Xã Gio Việt

 

41

Phát triển điểm dân cư xã Gio Thành

UBND huyện Gio Linh

2,69

Xã Gio Thành

 

42

Phát triển điểm dân cư TT Cửa Việt

UBND huyện Gio Linh

4,45

TT Cửa Việt

 

X

Huyện Đảo Cồn Cỏ

 

12,35

 

 

1

Cột cờ tổ quốc

UBND huyện Đảo

0,35

Huyện đảo Cồn Cỏ

Vốn trung ương hỗ trợ

2

Mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ

Sở NN và PTNT

12,00

Huyện đảo Cồn Cỏ

Văn bản số 209/TB-VPCP ngày 29/6/2015 của Văn phòng Chính phủ

 

Tổng cộng

 

1031,67

 

 

*Ghi chú: Thu hồi đất: 201 dự án với tổng diện tích 1031,67 ha.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất Quảng Trị

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực