Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017-2021 kèm theo Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chế độ đối với huấn luyện viên tỉnh Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ Đ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO VÀ NGƯỜI PHỤC VỤ HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2017-2021 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn c Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định một s chế độ đi với huấn luyện viên, vận động viên th thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

Căn cứ Nghị định s 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điều của Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Th dục, th thao;

Căn cứ Thông tư s 61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định nội dung và mức chi đ thực hiện chế độ dinh dưỡng đi với huấn luyện viên, vận động viên th thao thành tích cao;

Xét Tờ trình s 40/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Nghị quyết sửa đi, bổ sung một số điều của quy định một s chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên th thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên th thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết s 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến tho luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chế độ, chính sách đối vi huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Huấn luyện viên, vận động viên thể thao được Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình ký hợp đồng về tập trung tập luyện, tập huấn và thi đấu cho các đội tuyển thể thao cấp tỉnh của tỉnh Ninh Bình”.

2. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình là người Việt Nam trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu được hưởng chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“1. Huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và tập trung thi đấu được hưởng chế độ dinh dưỡng (mức ăn hàng ngày) tính bằng tiền theo quy định tại Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Cụ thể:

a) Trong thời gian tập luyện, huấn luyện ở trong nước:

Đơn vị tính: đng/người/ngày

STT

Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển của tỉnh

220.000

2

Đội tuyển trẻ của tỉnh

175.000

3

Đội tuyển năng khiếu của tỉnh

130.000

b) Trong thời gian tập trung thi đu:

Đơn vị tính: đng/người/ngày

STT

Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển của tỉnh

290.000

2

Đội tuyển trẻ của tỉnh

220.000

3

Đội tuyển năng khiếu của tỉnh

220.000

c) Thời gian áp dụng:

Thời gian áp dụng chế độ dinh dưỡng quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này đối với huấn luyện viên, vận động viên được tập trung tập luyện trong nước theo quyết định tập trung của cơ quan có thẩm quyền. Huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tập trung tập luyện nhưng không tham gia tập luyện được do bị ốm đau, chấn thương hoặc thời gian tập trung tập luyện trùng vào các ngày lễ, ngày tết thì được giữ nguyên chế độ tiền ăn.

Tùy thuộc tính chất của từng giải thi đấu: Huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ tiền ăn tập trung thi đấu trước ngày thi đấu chính thức theo thời gian quy định của Điều lệ thi đấu, cụ thể do Sở Văn hóa và Thể thao quyết định.

Thời gian áp dụng chế độ dinh dưỡng đối với các thành viên khác của đoàn thể thao theo quyết định thành lập đoàn và được hưởng chế độ như huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

2. Huấn luyện viên, vận động viên năng khiếu nghiệp dư

a) Huấn luyện viên lp năng khiếu nghiệp dư được hưởng chế độ bồi dưỡng 1.200.000 đồng/người/tháng.

b) Vận động viên năng khiếu nghiệp dư được hưởng chế độ bồi dưỡng 600.000 đồng/người/tháng.

3. Vận động viên tạm tuyển: Áp dụng như quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên đội tuyển năng khiếu của tỉnh trong thời gian tập trung tập luyện ở trong nước (130.000 đồng/người/ngày).

4. Vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình ngoài được hưởng chế độ dinh dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều này còn được hưởng chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng theo tính chất đặc thù của từng môn thi đấu theo kế hoạch thi đấu các giải do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định. Cụ thể:

a) Các vận động viên thuộc tuyến đội tuyển của tỉnh khi tham gia thi đấu giải vô địch quốc gia được hưởng chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng với mức kinh phí tối đa là 3.000.000 đồng/vận động viên/năm.

b) Các vận động viên thuộc tuyến đội tuyển của tỉnh khi tham gia thi đấu các giải thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc được hưởng chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng với mức kinh phí tối đa là 5.000.000 đồng/tháng/vận động viên, thời gian được hưởng tối đa là 03 tháng/vận động viên”.

4. Sửa đổi Điều 11 như sau:

“Vận động viên đội tuyển bóng chuyền hạng mạnh của tỉnh; vận động viên thuộc các môn thể thao khác của tỉnh Ninh Bình đạt huy chương tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc hoặc giải quốc tế không còn khả năng thi đấu mà thôi làm vận động viên ththao, nếu tham gia các lp đào tạo thì ngoài chính sách ưu đãi về học nghề và giải quyết việc làm theo quy định hiện hành của Nhà nước, còn được hỗ trợ kinh phí bằng 100% học phí của một khóa đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo với mức tối đa bằng với học phí của một khóa học đại học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Trung ương.”

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiu Ic thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính Phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính Phủ;
- Các bộ: Tài Chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư Pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban c
a HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- Văn phòng: T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: Văn hóa và Thể thao,Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Công báo tỉnh, Website chính phủ;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VP, Phòng TH.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quảng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(10/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chế độ đối với huấn luyện viên tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chế độ đối với huấn luyện viên tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Hồng Quảng
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (10/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chế độ đối với huấn luyện viên tỉnh Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chế độ đối với huấn luyện viên tỉnh Ninh Bình

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực