Nghị quyết 28/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2018 thực hiện pháp luật thu hồi đất bồi thường tái định cư Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ TẠI CÁC DỰ ÁN LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh”;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 71/BC-ĐGS ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhấn mạnh:

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả nhất định, tài nguyên đất được sử dụng cơ bản đúng quy hoạch, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ, minh bạch; chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được nâng lên, phù hợp với thực trạng sử dụng đất. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:

Quy hoạch sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực còn có sự chồng chéo, chậm được rà soát điều chỉnh; chất lượng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các địa phương còn hạn chế, tính khả thi chưa cao; việc lấy ý kiến của người dân, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số nơi còn mang tính hình thức. Việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chậm, thiếu đồng bộ. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng thiếu quyết liệt; trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao. Năng lực thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhận thức và ý thức chấp hành của một số hộ dân có đất bị thu hồi còn chưa tốt. Sự phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương, Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp trong việc quản lý, giám sát sử dụng đất chưa thực sự hiệu quả.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án cần rà soát thu hồi; danh mục dự án giám sát đặc biệt tạo sự bình đẳng trong đầu tư, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất.

2. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, đúng trình tự, thủ tục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước về đất đai, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong thực thi pháp luật về đất đai; việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất hằng năm phải được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực thực hiện đối với dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Chỉ đạo rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Thực hiện công khai danh mục các dự án thu hồi, các dự án chậm triển khai tiến độ, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

4. Rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch không có tính khả thi, không còn phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch cần ưu tiên quỹ đất quy hoạch dành cho các thiết chế về văn hóa, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan hành chính của địa phương; quỹ đất tái định cư, quỹ đất nghĩa trang; một số quy hoạch đô thị cần có kế hoạch phân kỳ thực hiện cụ thể tạo điều kiện cho người dân được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. Chỉ đạo việc thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư, tạo quỹ đất dự trữ để chủ động bố trí tái định cư.

5. Chỉ đạo rà soát, cắt giảm các quy trình, thủ tục hành chính, phát huy hơn hiệu quả mô hình một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục; phát huy sức mạnh của chính quyền điện tử nhằm hỗ trợ tối đa cho các các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tạo môi trường để kêu gọi, xúc tiến đầu tư; nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về thời gian giải quyết công việc của từng cấp, ngành và của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến quy trình thu hồi đất, giao đất, công tác thẩm định, công tác cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật; xem xét phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xác định giá đất bồi thường và giá đất cụ thể để bố trí giao đất tái định cư.

6. Rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bảng giá đất 5 năm phù hợp với thực tế hiện nay, làm cơ sở để xác định hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số bồi thường giải phóng mặt bằng.

7. Chỉ đạo xây dựng, ban hành quy trình thỏa thuận đối với trường hợp thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 73 của Luật Đất đai năm 2013.

8. Cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh hoặc vay các tổ chức tài chính theo quy định để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng sạch đối với một số dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư.

9. Rà soát, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 71/BC-ĐGS ngày 04 tháng 12 năm 2018 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2018 thực hiện pháp luật thu hồi đất bồi thường tái định cư Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2018 thực hiện pháp luật thu hồi đất bồi thường tái định cư Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2018 thực hiện pháp luật thu hồi đất bồi thường tái định cư Huế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2018 thực hiện pháp luật thu hồi đất bồi thường tái định cư Huế

           • 07/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực