Nghị quyết 28/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2019-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Xét Tờ trình số 2207/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh tại v sp xếp đơn vị hành chính cp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021, Báo cáo thẩm tra số 398/BC-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đán sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021 với các nội dung chính sau:

1. Giữ nguyên hiện trạng 104 đơn vị hành chính cấp xã.

2. Sắp xếp 04 đơn vị hành chính cấp xã: Xã Sùng Phài, huyện Tam Đường; xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu; xã Ma Li Chải và xã Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ để thành lập mới 02 đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể:

a) Sáp nhập xã Sùng Phài, huyện Tam Đường vào xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu.

Nhập toàn bộ 21,60 km2 diện tích tự nhiên, 1.898 người của xã Sùng Phài, huyện Tam Đường vào 28,06 km2 diện tích tự nhiên, 2.374 người của xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu để thành lập xã mới vi tên gọi xã Sùng Phài thuộc thành phố Lai Châu. Sau khi sáp nhập, xã Sùng Phài có diện tích tự nhiên là 49,66 km2, dân số 4.272 người.

Sau khi sắp xếp, thành phố Lai Châu có 07 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích tự nhiên là 92,37 km2, dân số 42.973 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Tam Đường có 13 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã) diện tích tự nhiên là 662,92 km2, dân số 52.470 người.

b) Sáp nhập xã Ma Li Chải vào xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

Nhập toàn bộ 9,64 km2 diện tích tự nhiên, 2.033 người của xã Ma Li Chải vào 47,42 km2 diện tích tự nhiên, 4.204 người của xã Sì Lở Lầu để thành lập xã mới với tên gọi xã Sì Lở Lầu. Sau khi sáp nhập, xã Sì Lở Lầu có diện tích tự nhiên là 57,06 km2, dân số 6.237 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Phong Thổ có 17 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã).

Sau sắp xếp tỉnh, Lai Châu có 106 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ Đán sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021 trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính ph
;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo t
nh, Cổng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýVũ Văn Hoàn
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lai Châu

            • 08/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực