Nghị quyết 28/NQ-HĐND9

Nghị quyết 28/NQ-HĐND9 năm 2016 về uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đầu tư công

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/NQ-HĐND9 2016 uỷ quyền Thường trực Hội đồng thực hiện đầu tư công Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND9

Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐẦU TƯ CÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ v kế hoạch đu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dn thi hành một s điều của Luật đầu tư công;

Xét Tờ trình s 2291/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư công thuộc thm quyn của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra s 06/BC-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công, cụ thể như sau:

1. Phạm vi ủy quyền

a. Cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn đầu tư công do Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương quản lý trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh trình các cơ quan cấp trên.

b. Xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 91 của Luật Đầu tư công.

2. Thời hạn ủy quyền

Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện việc ủy quyền tại kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Tỉnh quản lý.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh;
- TT.HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Lưu VT, CV.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/NQ-HĐND9

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/NQ-HĐND9
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2016
Ngày hiệu lực12/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2019
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/NQ-HĐND9

Lược đồ Nghị quyết 28/NQ-HĐND9 2016 uỷ quyền Thường trực Hội đồng thực hiện đầu tư công Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/NQ-HĐND9 2016 uỷ quyền Thường trực Hội đồng thực hiện đầu tư công Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/NQ-HĐND9
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýPhạm Văn Cành
        Ngày ban hành12/08/2016
        Ngày hiệu lực12/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2019
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 28/NQ-HĐND9 2016 uỷ quyền Thường trực Hội đồng thực hiện đầu tư công Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/NQ-HĐND9 2016 uỷ quyền Thường trực Hội đồng thực hiện đầu tư công Bình Dương

            • 12/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực