Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công nhóm C Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/2020/NQ-ND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NHÓM C

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 27 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình s 79/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị xem xét, quyết định giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vn hợp pháp khác của thành phố.

Thời hạn giao: Từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Bãi bỏ Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nng.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Căn cứ Nghị quyết này đảm bảo các nguồn lực, các điều kiện cần thiết và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Luật Đu tư công.

b) Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm đảm bảo khoa học, hiệu quả, đúng quy định. Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó:

- Về trình tự, thủ tục, nội dung báo cáo, tiến độ thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 (Trình Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến, quyết định về Kế hoạch vốn trung hạn đảm bảo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 55; Điểm b, Khoản 10, Điều 55; Khoản 1, Khoản 2, Điều 62. Cho ý kiến, quyết định về Kế hoạch vốn hàng năm theo Khoản 5, Điều 56; Khoản 1, Khoản 2, Điều 63 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14).

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thống nhất nguyên tắc, Hội đồng nhân dân cho ý kiến cụ thể về danh mục các dự án khởi công mới trước khi thực hiện các thủ tục đề xuất bố trí kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm. Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các thủ tục đầu tư, đề xuất bố trí vốn trên cơ sở danh mục đã được Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến, trường hợp phát sinh mới cần có giải trình, xin ý kiến cụ thể.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2020, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 13 tháng 3 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Vụ pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Th
ường vụ Thành ủy;
- Đại biểu HĐND TP;
- UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH TP;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các quận, huyện, phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, TT TTVN tại ĐN,
Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 288/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu288/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2020
Ngày hiệu lực23/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(15/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 288/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công nhóm C Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công nhóm C Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu288/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Nho Trung
        Ngày ban hành13/03/2020
        Ngày hiệu lực23/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (15/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công nhóm C Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công nhóm C Đà Nẵng

              • 13/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực