Nghị định thư 29/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2005/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004

HỘI ĐNG NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ NẴNG
KHOÁ VII - 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 6

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình s6684/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2005, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2004.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là : 5.658.887.370.674 đồng (Năm ngàn sáu trăm năm mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi bảy ba trăm bảy mươi ngàn, sáu trăm bảy mươi bốn đng chẵn). Trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng là 4.194.752.621.941 đồng (Bốn ngàn một trăm chín mươi bốn tỷ, bảy trăm năm mươi sáu trăm mươi mốt ngàn, chín trăm bốn mươi một đồng chẵn).

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương là 289.672.403.270 đồng (Hai trăm tám mươi chín tỷ, u trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, hai trăm bảy mươi đng chẵn).

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 4.484.425.025.211 đồng (Bốn ngàn bốn trăm tám mươi bốn tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu, không trăm hai lăm ngàn, hai trăm mười một đng chẵn). Gồm:

- Thu ngân sách thành phố: 4.013.378.090.585 đồng

- Thu ngân sách quận, huyện: 389.830.013.596 đồng

- Thu ngân sách phường, xã: 81.216.921.030 đồng

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2004.

Tổng chi ngân sách địa phương là : 4.343.115.677.369 đồng (Bốn ngàn ba trăm bốn mươi ba tỷ, một trăm mười lăm triệu, sáu trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm sáu mươi chín đng chẵn). Gồm:

- Chi ngân sách cấp thành phố: 3.926.530.078.069 đồng

Trong đó: chi chuyển nguồn: 166.700.000.000 đồng

- Chi ngân sách cấp quận, huyện: 347.288.455.176 đồng

- Chi ngân sách cấp phường, xã: 69.297.144.124 đồng

Điều 3: Xác định và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2004.

1. Xác định kết dư ngân sách địa phương năm 2004 là : 141.309.347.842 đồng

(Một trăm bốn mươi mốt tỷ, ba trăm lẻ chín triệu ba trăm bốn bảy ngàn, tám trăm bốn mươi hai đng chẵn). Gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố: 86.848.012.516 đồng

Cụ thể:

- Dư nợ hành chính sự nghiệp : 26.567.716.368 đồng

- Dư nợ tạm ứng XDCB: 24.715.634.400 đồng

- Dư nợ đơn vị dự toán chưa quyết toán : 7.621.321.471 đồng

- Kết dư thực tế ngân sách thành phố: 27.943.340.277 đồng

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện: 42.541.558.420 đồng

c) Kết dư ngân sách cấp phường, xã: 11.919.776.906 đồng

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương như sau :

a) Kết dư thực tế ngân sách cấp thành phố được trích năm mươi phần trăm (50%) chuyển vào Quỹ Dự trữ tài chính với số tiền là 13.971.000.000 đồng, số còn lại 72.877.012.516 đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2005.

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện, phường, xã kết chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2005 tương ứng theo cấp ngân sách.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII - 2004- 2009, kỳ họp thứ 6 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị định thư
Số hiệu29/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2005
Ngày hiệu lực07/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị định thư
        Số hiệu29/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Bá Thanh
        Ngày ban hành28/12/2005
        Ngày hiệu lực07/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng

            • 28/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực