Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2006/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA – THÔNG TIN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 (ĐIỀU CHỈNH) VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2005/NQ-HĐND7 ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương thời kỳ 2006 – 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6063/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-HĐND-VHXH ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin

a) Phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa tương xứng với một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, thực hiện tốt quan điểm “Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa – xã hội”.

b) Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa là công cụ tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời là nơi hưởng thụ, sáng tạo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phải đi đôi với tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ và đổi mới cơ chế quản lý; đảm bảo nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, có hiệu quả theo đúng pháp luật; Nhà nước tạo điều kiện để thực hiện xã hội hóa đối với việc xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – thông tin.

2. Mục tiêu tổng quát

- Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh; từng bước rút ngắn mức chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa các vùng.

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa – thông tin từ tỉnh đến cơ sở; bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh,… Đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy nguồn lực toàn xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin.

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy tốt hiệu quả hoạt động các phong trào và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại.

3. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2006 – 2010

- Phấn đấu đạt 100% huyện, thị xây dựng các Trung tâm văn hóa – thể thao, nhà thiếu nhi; 90% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, trong đó có 40% thiết chế văn hóa xã được đầu tư hoàn chỉnh. Triển khai mô hình xây dựng đời sống văn hóa đối với công nhân lao động vùng công nghiệp tập trung.

- Đầu tư cho công tác bảo tồn, tôn tạo, trùng tu và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu, cấp quốc gia. Tăng cường chất lượng biểu diễn nghệ thuật, bảo tồn, bảo tàng, di tích lịch sử, lễ hội, thư viện,… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (có 90% hộ gia đình và 70% khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí).

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhằm phát huy hiệu lực, trong quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền, vận động, các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn tỉnh thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin.

- Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về xã hội hóa hoạt động văn hóa theo đề án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt (có 40 – 60% hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí cho nhân dân từ nguồn vốn xã hội hóa).

b) Giai đoạn 2011 – 2020

- Đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đạt theo tiêu chí quy định (100% xã, phường, thị trấn được đầu tư thiết chế văn hóa hoàn chỉnh). Tập trung đầu tư xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm ngang tầm với quá trình phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương.

- Hoàn thành công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử đã được xếp hạng; phát triển hệ thống thư viện hiện đại, nhiều tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, chương trình biểu diễn, lễ hội… với chất lượng cao; tiếp tục xây dựng, nâng cao và hưởng thụ với chất lượng đời sống văn hóa, văn minh, hiện đại và tiến bộ giữa các vùng trong tỉnh.

4. Chương trình dự án trọng điểm phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020

a) Các dự án đầu tư ngành văn hóa – thông tin giai đoạn 2006 – 2010

- Tổng vốn đầu tư là 425,695 tỷ đồng, trong đó: vốn Trung ương hỗ trợ 3,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 374,995 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 47,2 tỷ đồng, tập trung vào các công trình như: bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng; phát triển hệ thống thư viện; nâng cấp cơ sở vật chất bảo tàng; xây dựng thiết chế văn hóa – thông tin các cấp (nâng cấp Trung tâm văn hóa – thông tin tỉnh, xây dựng mới các Trung tâm văn hóa – thể thao huyện, thị và xây dựng hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa cơ sở).

- Triển khai chuẩn bị đầu tư dự án công trình văn hóa liên hợp tiêu biểu của tỉnh gồm: Trung tâm văn hóa – thông tin, Quảng trường, công viên văn hóa, tượng đài trong Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị tỉnh Bình Dương. Đẩy mạnh công tác huy động nguồn vốn xã hội hóa theo đề án đã được duyệt.

b) Định hướng đầu tư ngành văn hóa – thông tin giai đoạn 2011 – 2020

Tổng vốn đầu tư là 338 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 282 tỷ đồng, vốn huy động xã hội hóa là 56 tỷ đồng, được tập trung vào các công trình trọng điểm như: đầu tư hoàn chỉnh dự án khu Trung tâm văn hóa – thông tin, Quảng trường, công viên văn hóa, tượng đài của tỉnh; khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt, di tích rừng Kiến An, chiến khu D; tu bổ di tích lịch sử văn hóa; hiện đại hóa thư viện và bảo tàng; đầu tư nâng cấp và xây dựng Trung tâm văn hóa – thông tin huyện, thị và quận, huyện theo quy hoạch đơn vị hành chính mới và hoàn chỉnh các cụm văn hóa – thể thao cơ sở.

5. Các giải pháp và tổ chức thực hiện

- Tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền và toàn dân về vai trò quản lý nhà nước, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng.

- Phấn đấu hàng năm tăng mức đầu tư cho ngành văn hóa – thông tin theo tinh thần quy hoạch được duyệt. Đầu tư cơ sở vật chất phải đi đôi với phân cấp quản lý để nâng cao trách nhiệm quản lý, phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất.

- Trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt, Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã xác định quỹ đất, nguồn vốn (ngân sách Trung ương, tỉnh và huy động xã hội hóa) dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa trọng điểm.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, tập trung đào tạo nguồn nhân lực của ngành theo hướng đa năng, tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, xây dựng phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin.

- Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ giữa Mặt trận Tổ quốc, Ban ngành, đoàn thể các cấp và doanh nghiệp nhằm phát huy tốt vai trò quản lý, đầu tư xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin trong hệ thống chính trị, chính trị xã hội và quần chúng nhân dân.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, thanh kiểm tra và xử lý đúng pháp luật của các cấp chính quyền và phát huy vai trò dân chủ trong xây dựng, bảo vệ môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh, nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại… làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục văn hóa dân tộc.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020.

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch đã được phê duyệt; triển khai các mục tiêu cụ thể, tập trung đầu tư cơ sở vật chất theo từng giai đoạn bảo đảm tính hiệu lực của quy hoạch và có giải pháp cụ thể để quản lý điều hành quy hoạch đạt hiệu quả cao, kịp thời có phương án điều chỉnh khi cần thiết. Cần có chính sách hợp lý để khuyến khích, vận động các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa – thông tin theo chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa của Chính phủ.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2006
Ngày hiệu lực19/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành18/12/2006
        Ngày hiệu lực19/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin Bình Dương

            • 18/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực