Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND về giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2008/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2008.

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum vào ngày 01/01/2009; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 29/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/2008
Ngày hiệu lực 26/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 29/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Trần Anh Linh
Ngày ban hành 16/12/2008
Ngày hiệu lực 26/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  • 16/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực