Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 và Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX đến hết năm 2011

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2010/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2005/NQ-HĐND NGÀY 22/7/2005 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2008/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX ĐẾN HẾT NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 06/12/2010 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2011 đối với Nghị quyết chuyên đề số 15/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 06/12/2010 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2011 đối với Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tiếp tục củng cố phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2010; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tiếp tục củng cố phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2010 và Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyên đề công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến hết năm 2011.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Y tế (Tổng cục DS-KHHGĐ);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thị xã;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2010
Ngày hiệu lực26/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu29/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýTrần Anh Linh
       Ngày ban hành16/12/2010
       Ngày hiệu lực26/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết Kon Tum

           • 16/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực