Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Định 2017


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Sau khi xem xét Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, tập trung mọi nỗ lực phấn đấu, duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,7% (tính theo giá so sánh 2010). Trong đó:

+ Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%.

+ Công nghiệp, xây dựng tăng 10%.

+ Dịch vụ tăng 8,6%.

+ Thuế trừ trợ cấp sản phẩm 6,3%.

- Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ và thuế trừ trợ cấp sản phẩm trong GRDP là 25,1% - 28,8% - 41,1%- 5%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6.128,6 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa 5.574 tỷ đồng).

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dự kiến huy động 31.490 tỷ đồng, bằng 48% GRDP.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,7%.

b. Các chỉ tiêu xã hội:

- Mức giảm tỷ suất sinh 0,1%0.

- Tạo việc làm mới cho 29.800 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 50% trở lên.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% so với năm 2016.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 84%.

- Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 100%.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 93%.

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân 28,5 giường.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn dưới 10,8%.

c. Các chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 97%.

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 77%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 82%.

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Cơ bản tán thành với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp do UBND tỉnh trình và kiến nghị trong các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh lưu ý những vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Về kinh tế

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp và các quy hoạch có liên quan; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế Nhơn Hội; hoàn thành các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như chế biến nông lâm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, sản xuất vật liệu xây dựng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các ngành sản xuất: tân dược, giày dép, may mặc, thực phẩm, các sản phẩm thép, ống nhựa, đóng mới và sửa chữa tàu cá. Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nhất là các dự án đã và mới đi vào hoạt động, đồng thời chủ động xem xét tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động SXKD, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đã hỗ trợ để triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đầu tư mới đã đăng ký và cấp phép đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp; sớm đưa một số nhà máy đang xây dựng đi vào hoạt động. Tiếp tục rà soát, thu hồi chủ trương đối với các dự án đã đăng ký nhưng không triển khai thực hiện; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo rà soát các cơ chế chính sách hiện có, điều chỉnh bổ sung một số cơ chế, chính sách mới cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung và chăn nuôi quy mô lớn, vùng nông nghiệp công nghệ cao theo các chuỗi liên kết từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Ưu tiên nguồn lực và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục kiểm tra và có giải pháp củng cố, duy trì 38 xã đã được công nhận xã nông thôn mới, phấn đấu năm 2017 có thêm 10 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới đếm cuối năm 2017 là 48 xã (đạt 39,3%).

Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Biển và phát triển có hiệu quả các ngành kinh tế biển. Tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản để tạo đột phá về năng suất, chất lượng thủy sản nhằm tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Khuyến khích đầu tư, mở rộng công suất các nhà máy chế biến thủy sản; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ như dân khai thác hải sản xa bờ theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 67 và số 89 của Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt; chỉ đạo giành thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017. Có cơ chế hỗ trợ nông dân đẩy mạnh gieo trồng các loại cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định; phát triển vùng nguyên liệu sắn và các loại cây công nghiệp ngắn ngày để phục vụ cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chống lấn chiếm đất đai, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm về bảo vệ môi trường trong sản xuất, chăn nuôi...; đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất cho dân.

Tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất khẩu; theo đó đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, tích cực phát triển các mặt hàng có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu mới. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại đi đôi với thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, coi trọng công tác phát triển thị trường trong nước và thực hiện chính sách khuyến khích tiêu dùng nội địa. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; ngăn chặn có hiệu quả hành vi gian lận thương mại, nhập khẩu hàng hóa không đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc tổ chức các phiên chợ hàng Việt tại các vùng nông thôn.

Tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước để phát triển thương mại, dịch vụ. Nâng cao chất lượng vận tải, bảo đảm phục vụ lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại an toàn cho nhân dân. Khuyến khích phát triển, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính - viễn thông, tư vấn, khoa học công nghệ...

Tăng cường chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách năm 2017 bằng các biện pháp linh hoạt, đúng quy định pháp luật nhằm kích thích và khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh. Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định.

Tập trung huy động các nguồn vốn trong xã hội để phục vụ đầu tư phát triển. Huy động tối đa nguồn nhân lực, nguồn vốn trong nhân dân, vốn của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, các nguồn vốn ODA và vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để ưu tiên trả nợ và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư, Luật Xây dựng. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các công trình trọng điểm như Quốc lộ 1D (đoạn từ Long Vân đến Bến xe liên tỉnh), Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A), Đường phía Tây tỉnh (đoạn Vân Canh - Quy Nhơn), đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài, Hồ Đồng Mít, Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn, Tổ hợp không gian khoa học...

Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế ngoài nhà nước và thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ngoài tỉnh, ngoài nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Thực hiện củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện có, đồng thời có chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phát triển các loại hình doanh nghiệp trong hợp tác xã, các hình thức liên hiệp hợp tác xã và hình thức hợp tác đa dạng thuộc các lĩnh vực công - nông nghiệp, dịch vụ nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật trong xã hội để phục vụ cho quá trình phát triển của địa phương.

2. Về văn hóa - xã hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực của xã hội tham gia phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa... Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đối với ngành giáo dục đào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục ở các địa phương.

Thực hiện đồng bộ ba nhiệm vụ chủ yếu của khoa học công nghệ. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và đưa Tổ hợp Không gian khoa học đi vào hoạt động để cùng với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành trở thành điểm đến của các nhà khoa học và quần chúng nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, gắn với củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, nhất là đội ngũ bác sỹ chuyên khoa có trình độ cao; giảm thiểu tình trạng quá tải ở các bệnh viện công lập tuyến tỉnh. Tập trung chỉ đạo xây dựng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và Trung tâm Y tế Hoài Nhơn để giảm quá tải đối với công tác khám, chữa bệnh ở khu vực phía Bắc tỉnh. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm đối với người; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích phát triển công tác xã hội hóa về y tế và tiếp tục thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho ngành y tế từ các nguồn vốn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo mô hình xã hội hóa để sớm đưa công trình đi vào hoạt động.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông, phát thanh - truyền hình, thể dục thể thao. Đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng các môn thể thao thành tích cao. Tổ chức tốt các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước trong năm 2017 theo chủ trương của Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ Internet, xuất bản, báo chí...

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm sóc người có công. Triển khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, nhất là Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững ở 3 huyện miền núi. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội; chú trọng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và người có thu nhập thấp. Quan tâm hỗ trợ tư vấn, giải quyết việc làm để nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân ở những vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, ngập lụt. Chú trọng bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện các chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới và chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ.

3. Về xây dựng chính quyền và công tác nội chính

Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính quyền cơ sở và chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quyết định hành chính; chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa” và “một cửa liên thông”; thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và phối hợp chặt chẽ trong thực thi công vụ giữa các ngành, các cấp. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã phê duyệt. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, nhất là những công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn xã hội gắn với trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định. Phát huy vai trò của nhân dân và các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Từng cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cụ thể trong thực hành tiết kiệm và chống lãng phí theo quy định của Chính phủ. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để các vụ việc tồn đọng, xảy ra điểm nóng hoặc khiếu nại đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng và Luật Dân quân tự vệ cùng các chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chủ động công tác phòng chống có hiệu quả các vấn đề chính trị phát sinh, các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm trong lứa tuổi thanh - thiếu niên, giữ gìn trật tự công cộng và giải quyết các tệ nạn xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Định 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Định 2017
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tuấn
        Ngày ban hành09/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Định 2017

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Định 2017

           • 09/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực