Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2018/NQ-ND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VÀ BAN TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

n c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt đng của Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;

Xét Tờ trình số 5311/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 126/BC-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nội dung chi

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Điều 3. Các mức chi

1. Hỗ trợ hằng tháng cho lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

a) Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: 1,0 lần mức lương cơ sở.

b) Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: 0,8 lần mức lương cơ sở.

2. Hỗ trợ hằng tháng cho lãnh đạo Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

a) Trưởng Ban tư vấn: 0,18 lần mức lương cơ sở.

b) Phó Trưởng Ban tư vấn: 0,12 lần mức lương cơ sở.

3. Chi viết báo cáo và góp ý văn bản: 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

4. Các nội dung chi khác đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành thì thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do ngân sách tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

2. Kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện do ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu với mức 10 triệu đồng/ban/năm; mỗi huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ tối đa 02 ban.

3. Riêng năm 2018, các đơn vị, địa phương tự cân đối, sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp thẩm quyền giao.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Những nội dung khác liên quan kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cấp huyện không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính.

4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 28 tháng 9 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các B
an của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Thủy).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực10/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành28/09/2018
        Ngày hiệu lực10/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Quảng Nam

            • 28/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực