Nghị quyết 29/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/NQ-HĐND về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2015 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/NQ-HĐND Danh mục dự án thu hồi đất 2015 chuyển mục đích sử dụng đất Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 VÀ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 06/11/2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2015 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(Có danh mục chi tiết tại biểu số 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Trường hợp cần thiết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2015 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Biểu số 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Diện tích
(ha)

Ghi chú

823

TỔNG SỐ

 

 4.130,32

 

I

HUYỆN ĐĂK GLEI

 

146,84

 

1

Đường giao thông từ mốc 743 đến đồn biên phòng 663

Xã Đăk Blô

19,25

 

2

Đường giao thông từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp

Thị trấn Đăk Glei và xã Xốp

47,04

 

3

Đường giao thông từ làng Tu Kú đến làng Tu Rang và Tân Rát

Xã Ngọc Linh

0,60

 

4

Đường giao thông từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 1, xã Ngọc Linh

Xã Ngọc Linh

4,60

 

5

Đường giao thông từ làng Mô Bo đi làng xã Úa, xã Mường Hoong

Xã Mường Hoong

2,30

 

6

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pam

Xã Đăk Blô

0,18

 

7

Đường từ trung tâm xã Đăk Long đi cửa khẩu phụ Đăk Long

 Xã Đăk Long

43,00

 

8

Cầu tràn thôn Ri Mẹt

 Xã Đăk Môn

0,22

 

9

Đường đi khu sản xuất thôn Pênh Prông, xã Đăk Pét

 Xã Đăk Pét

1,00

 

10

Nhà văn hóa xã Đăk Môn

Xã Đăk Môn

0,15

 

11

Sân vận động trung tâm xã Đăk Môn

Xã Đăk Môn

1,35

 

12

Trường tiểu học thị trấn Đăk Glei

Thị trấn Đăk Glei

0,87

 

13

Trường Mầm non thôn Đăk Nớ

Xã Đăk Pét

0,03

 

14

Trường Mầm non thôn Đăk Rú, xã Đăk Pét

Xã Đăk Pét

0,03

 

15

Trường Mầm non xã Đăk Choong

Xã Đăk Choong

0,14

 

16

Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Glei

Thị trấn Đăk Glei

2,30

 

17

Thủy điện Đăk Mi 1

Xã Đăk Choong

8,19

 

18

Thủy điện Đăk BRot

Xã Đăk Nhoong

15,60

 

II

HUYỆN ĐĂK TÔ

 

298,60

 

1

Xây dựng điểm tái định cư thôn 8

Xã Diên Bình

5,00

 

2

Xây dựng trường Mầm non thôn 2

Xã Diên Bình

0,06

 

3

Đường giao thông tránh lũ từ xã Đăk Hring huyện Đăk Hà đi xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô

Xã Diên Bình, thị trấn Đăk Tô

9,76

 

4

Nâng cấp hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất tại vùng bán ngập thủy điện Plei Krông

Xã Diên Bình

0,19

 

5

Thu hồi trạm điện thôn 3, xây dựng trường Mầm non

Xã Diên Bình

0,18

 

6

Nâng cấp thủy lợi Đăk Dé

Xã Diên Bình

5,00

 

7

Xây dựng sân thể thao xã

Xã Diên Bình

1,50

 

8

Xây dựng Nhà văn hóa xã tại thôn 1

Xã Diên Bình

0,30

 

9

Xây dựng khu văn hóa thể thao thôn 3

Xã Diên Bình

0,60

 

10

Xây dựng sân thể thao thôn 2

Xã Diên Bình

0,31

 

11

Xây dựng sân thể thao thôn 4

Xã Diên Bình

0,40

 

12

Xây dựng điểm trường Mầm non thôn Đăk Mơ Ham

Xã Pô Kô

0,05

 

13

Xây dựng sân thể thao thôn Kon Tu Dốp 2

Xã Pô Kô

0,02

 

14

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đăk Mơ Ham

Xã Pô Kô

0,10

 

15

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Kon Tu Dốp 2

Xã Pô Kô

0,10

 

16

Mở rộng đất nghĩa địa Kon Tu Dốp 1

Xã Pô Kô

0,50

 

17

Mở rộng đất nghĩa địa Kon Tu Dốp 2

Xã Pô Kô

1,00

 

18

Mở rộng tuyến đường từ Tỉnh lộ 679 đến khu du lịch Đăk Na

Xã Pô Kô

0,30

 

19

Làm mới đập, kênh mương Đăk Mơ

Xã Pô Kô

1,00

 

20

Xây dựng đường giao thông vào Đài nước

Xã Pô Kô

0,02

 

21

Thủy điện Đăk Pô Kô

Xã Pô Kô, Tân Cảnh

98,45

 

22

Đường vào sân bóng thôn 5

Xã Tân Cảnh

0,05

 

23

Xây dựng khu Văn hóa - Thể thao thôn 1

Xã Tân Cảnh

0,30

 

24

Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã

Xã Tân Cảnh

15,00

 

25

Xây dựng kho dự trữ lương thực

Xã Tân Cảnh

3,00

 

26

Xây dựng sân thể thao xã

Xã Văn Lem

1,00

 

27

Điểm tái định cư thôn Đăk Xanh

Xã Văn Lem

1,00

 

28

Xây dựng sân thể thao dùng chung cho thôn Măng Rương và Đăk Xanh

Xã Văn Lem

0,15

 

29

Xây dựng sân thể thao dùng chung cho thôn Đăk Sing và Tê Pen

Xã Văn Lem

0,15

 

30

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đăk Xanh

Xã Văn Lem

0,20

 

31

Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Xanh

Xã Văn Lem

2,00

 

32

Mở rộng nghĩa địa thôn Tê Hơ Ô

Xã Văn Lem

2,00

 

33

Mở rộng nghĩa địa thôn Tê Pen

Xã Văn Lem

2,00

 

34

Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Sing

Xã Văn Lem

1,00

 

35

Mở rộng nghĩa địa thôn Măng Rương

Xã Văn Lem

2,00

 

36

Điểm tái định cư thôn Đăk Manh 1

Xã Đăk Rơ Nga

1,00

 

37

Xây dựng nhà văn hóa xã

Xã Đăk Rơ Nga

0,20

 

38

Trạm y tế xã Đăk Rơ Nga

Xã Đăk Rơ Nga

0,10

 

39

Trạm y tế xã Kon Đào

Xã Kon Đào

0,63

 

40

Đường vào thôn Kon Đào 1, Kon Đào 2

Xã Kon Đào

0,77

 

41

Đường giao thông thôn 3

Xã Kon Đào

0,09

 

42

Đường giao thông thôn Kon Đào 2

Xã Kon Đào

0,10

 

43

Đường giao thông đi khu sản xuất thôn 2, Kon Đào

Xã Kon Đào

0,95

 

44

Đường giao thông thôn Kon Đào 1, Kon Đào 2

Xã Kon Đào

0,14

 

45

Đường giao thông vào thôn Đăk Lung

Xã Kon Đào

0,37

 

46

Đường giao thông thôn Kon Đào 1

Xã Kon Đào

0,10

 

47

Đường giao thông thôn Kon Đào 2

Xã Kon Đào

0,04

 

48

Đường giao thông thôn 6

Xã Kon Đào

0,22

 

49

Đường đi khu sản xuất thôn 1

Xã Kon Đào

0,33

 

50

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lung

Xã Kon Đào

0,75

 

51

Đường đi khu sản xuất thôn 2

Xã Kon Đào

0,14

 

52

Đường đi khu sản xuất thôn 6

Xã Kon Đào

1,53

 

53

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Đào 1

Xã Kon Đào

0,29

 

54

Khu di tích lịch sử Ngục Kon Đào

Xã Kon Đào

0,40

 

55

Mở rộng trường Mầm non Hoa phượng

Xã Kon Đào

0,16

 

56

Xây dựng cầu Đăk Nơ

Xã Ngọk Tụ

1,20

 

57

Xây dựng trạm y tế xã

Xã Ngọk Tụ

0,18

 

58

Xây dựng sân thể thao xã tại thôn Đăk No

Xã Ngọk Tụ

0,60

 

59

Xây dựng trường Mầm non Đăk Rô Gia

Xã Đăk Trăm

0,48

 

60

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Tê Rông

Xã Đăk Trăm

0,05

 

61

Xây dựng sân thể thao xã

Xã Đăk Trăm

1,35

 

62

Thu hồi đất trạm y tế cũ chuyển qua đất ở tại thôn Đăk Trăm

Xã Đăk Trăm

0,03

 

63

Xây dựng trường Mầm non thôn Đăk Rò

Xã Đăk Trăm

0,03

 

64

Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Dring

Xã Đăk Trăm

1,00

 

65

Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Mông

Xã Đăk Trăm

1,00

 

66

Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Trăm

Xã Đăk Trăm

1,00

 

67

Tôn tạo khu di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Thị trấn Đăk Tô

1,93

 

68

Mở rộng giải phóng mặt bằng khu vực phía nam thị trấn Đăk Tô

Thị trấn Đăk Tô

25,00

 

69

Khu tái định cư các hộ dân khu vực rừng thông khối 5

Thị trấn Đăk Tô

1,50

 

70

Xây dựng bến xe huyện Đăk Tô

Thị trấn Đăk Tô

1,20

 

71

Cụm Công nghiệp phía Tây thị trấn

Thị trấn Đăk Tô, xã Tân Cảnh

70,00

 

72

Mở rộng trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội

Thị trấn Đăk Tô

0,05

 

73

Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan

Thị trấn Đăk Tô

29,00

 

III

HUYỆN TU MƠ RÔNG

 

151,51

 

1

Trung tâm dạy nghề huyện Tu Mơ Rông

Xã Đăk Hà

2,08

 

2

Đường giao thông nội bộ thôn Long Láy, xã Măng Ry

Xã Măng Ry

0,50

 

3

Đường liên thôn các điểm định cư mới

 Xã Ngọc Lây

1,10

 

4

Đường giao thông dân sinh thôn Đăk Sông, xã Tê Xăng

Xã Tê Xăng

0,30

 

5

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tu Mơ Rông

Xã Đăk Hà

1,21

 

6

Trụ sở UBND xã Tu Mơ Rông

Xã Tu Mơ Rông

0,40

 

7

Bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Tu Mơ Rông

Xã Đăk Tờ Kan

2,16

 

8

Khắc phục cầu tràn tuyến đường Năng Nhỏ đi Đăk Giá, xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao

0,05

 

9

Đường giao thông thôn Tu Thó đi khu sản xuất

Xã Tê Xăng

8,00

 

10

Đường nội bộ trước trụ sở thi hành án, viện kiểm soát, tòa án

Xã Đăk Hà

0,06

 

11

Cầu tràn qua khu vực phòng Nông nghiệp

Xã Đăk Hà

0,20

 

12

Kè chống sạt lở tuyến số 02

Xã Đăk Hà

0,35

 

13

Đường đi khu sản xuất Nước Lây, xã Ngọc lây

Xã Ngọc Lây

0,50

 

14

Đường giao thông Pu Tá đi khu sản xuất, xã Măng Ry

Xã Măng Ry

2,20

 

15

Đường liên thôn Đăk Prông - Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan

Xã Đăk Tờ Kan

1,01

 

16

Nước tự chảy Đăk Riếp 2

 Xã Đăk Na

2,70

 

17

Nước tự chảy Đăk Rê 1

Xã Đăk Na

2,00

 

18

Thủy lợi Đăk Chi

 Xã Đăk Na

3,00

 

19

Đường từ tỉnh lộ 678 đi thôn Kạch Nhỏ

 Xã Đăk Sao

0,05

 

20

Đường giao thông nối từ TL678 đến khu tái định cư thôn Kon Hnông

Xã Đăk Tờ Kan

0,17

 

21

Bê tông hóa đường nội thôn Đăk HNăng

Xã Đăk Tờ Kan

0,20

 

22

Đường giao thông nông thôn thôn Tu Mơ Rông

Xã Đăk Tờ Kan

0,07

 

23

Đường  giao thông nông thôn thôn Mô Pả

Xã Đăk Tờ Kan

0,08

 

24

Đường giao thông nội thôn Tu Cấp

Xã Văn Xuôi

0,36

 

25

Đường  giao thông nông thôn Đăk Văn 1

Xã Văn Xuôi

0,74

 

26

Đường nội thôn Đăk Văn 1

Xã Văn Xuôi

0,60

 

27

Giếng khoan trung tâm hành chính xã

Xã Văn Xuôi

0,05

 

28

Đường Tu Mơ Rông, Ngọc Yêu

Xã Ngọc Yêu

10,24

 

29

Đường từ UBND xã đi khu sản xuất Đắk Pxi

Xã Ngọc Yêu

0,30

 

30

Đường từ làng Ngọc Đo đi khu sản xuất

Xã Ngọc Yêu

2,53

 

31

Thủy lợi Cô si

Xã Ngọc Yêu

0,05

 

32

Thủy lợi Ba Tu 1+3

Xã Ngọc Yêu

0,14

 

33

Đường nội thôn Đăk Viên

Xã Tê Xăng

0,05

 

34

Đường nội thôn Mô Za

Xã Ngọc Lây

0,10

 

35

Đường nội thôn Tu Bung

Xã Ngọc Lây

0,04

 

36

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Lộc Bông

Xã Ngọc Lây

0,20

 

37

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Kô Xia I

Xã Ngọc Lây

0,20

 

38

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Kô Xia II

Xã Ngọc Lây

0,20

 

39

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Tu Bung

Xã Ngọc Lây

0,20

 

40

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Đăk PRế

Xã Ngọc Lây

0,20

 

41

Đường giao thông thôn Đăk Zơn đi Pu Tá, xã Măng Ry

Xã Măng Ry

0,80

 

42

Đường giao thông nội thôn Kô Xia 1+2, xã Ngọc Lây

Xã Ngọc Lây

0,30

 

43

Kè mái ta luy trụ sở huyện đội thuộc dự án tỉnh lộ 672

Xã Đăk Hà

0,30

 

44

Đường giao thông Long Tro đi khu sản xuất, xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi

1,80

 

45

Cầu treo thôn Đăk Zơn đi thôn Chung Tam, xã Măng Ry

Xã Măng Ry

0,08

 

46

Trụ sở UBND xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi

0,35

 

47

Trụ sở UBND xã Tê Xăng

Xã Tê Xăng

0,30

 

48

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Kinh 1a+1b, xã Ngọc Lây

Xã Ngọc Lây

0,15

 

49

Đường giao thông Đăk Văn 2 đi Đăk Ling, xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi

10,00

 

50

Đường giao thông từ UBND xã Đăk Na đi thôn Đăk Riếp 1, đi Lê Văn

Xã Đăk Na

5,00

 

51

Đường giao thông La Giông đi khu sản xuất, xã Đăk Rơ Ông

Xã Đăk Rơ Ông

4,00

 

52

Đường giao thông Mô Pả - Kon Tun, xã Đăk Hà

Xã Đăk Hà

8,00

 

53

Đường dân sinh thôn Măng Lở, xã Đăk Rơ Ông

Xã Đăk Rơ Ông

0,60

 

54

Đường giao thông Đăk Pơ Trang đi Kon Pia, xã Đăk Hà

Xã Đăk Hà

1,50

 

55

Cầu treo Đăk Rê 1, Đăk Rê 2, xã Đăk Na

Xã Đăk Na

0,06

 

56

Cầu treo thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao

0,06

 

57

Đường giao thông nội bộ thôn Mô Pả, xã Đăk Hà

Xã Đăk Hà

0,30

 

58

Đường giao thông nội thôn Ngọc Leang, xã Đăk Hà

Xã Đăk Hà

1,00

 

59

Đường giao thông Kon Pia đi khu sản xuất, xã Đăk Hà

Xã Đăk Hà

1,50

 

60

Đường giao thông Ty Tu đi khu sản xuất, xã Đăk Hà

Xã Đăk Hà

4,00

 

61

Đường Đăk Ka đi khu sản xuất, xã Tu Mơ Rông

Xã Tu Mơ Rông

4,00

 

62

Đường Văn Xăng đi khu sản xuất, xã Tu Mơ Rông

Xã Tu Mơ Rông

5,00

 

63

Đường dân sinh thôn Tân Ba, xã Tê Xăng

Xã Tê Xăng

0,30

 

64

Đường Đăk PRế đi khu sản xuất, xã Ngọc Lây

Xã Ngọc Lây

4,00

 

65

Đường Đăk Viên đi khu sản xuất, xã Tê Xăng

Xã Tê Xăng

2,00

 

66

Đường Long Hy - Ngọc La đi khu sản xuất, xã Măng Ry

Xã Măng Ry

1,00

 

67

Đường thôn Đăk Văn 2 đi khu sản xuất, xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi

2,00

 

68

Đường giao thông thôn Tam Rin, xã Ngọc Yêu

Xã Ngọc Yêu

1,50

 

69

Đường giao thông nội thôn Đăk HNăng, xã Đăk Tờ Kan

Xã Đăk Tờ Kan

1,00

 

70

Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi Kon HNông, xã Đăk Tờ Kan

Xã Đăk Tờ Kan

0,50

 

71

Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông

Xã Đăk Rơ Ông

2,00

 

72

Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi làng Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông

Xã Đăk Rơ Ông

1,50

 

73

Đường giao thông UBND xã Đăk Na đi làng Đăk Rê 1, 2 đến Kạch Lớn, xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao

1,60

 

74

Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi Năng Lớn 1,2 đến tỉnh lộ 678, xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao

8,00

 

75

Đập thủy lợi Pu Quá thôn Đăk Zơn

Xã Măng Ry

0,12

 

76

Đập thủy lợi thôn Long Hy

Xã Măng Ry

0,15

 

77

Đập thủy lợi Năng nhỏ 1

Xã Đăk Sao

0,15

 

78

Đập thủy lợi thôn Đăk Giá

Xã Đăk Sao

0,12

 

79

Đập thủy lợi Kạch Lớn 1+2

Xã Đăk Sao

0,12

 

80

Đập thủy lợi Kạch Nhỏ 1

Xã Đăk Sao

0,12

 

81

Đập hủy lợi Tu Lú thôn Đăk Riếp 1

Xã Đăk Na

0,15

 

82

Đập thủy lợi Đăk Cách thôn Mô Bành 1

Xã Đăk Na

0,15

 

83

Đập thủy lợi Ngọc Tu thôn Đăk Riếp 1

Xã Đăk Na

0,15

 

84

Đập thủy lợi Đăk Lăng thôn Kon Sang

Xã Đăk Na

0,15

 

85

Đập thủy lợi thôn Đăk Viên 1

Xã Tê Xăng

0,12

 

86

Đập thủy lợi Tê Plo

Xã Tê Xăng

0,12

 

87

Kiên cố hóa kênh mương Pu Ngâm

Xã Tê Xăng

0,12

 

88

Đập thôn Đăk Chum 2

Xã Tu Mơ Rông

0,15

 

89

Đập thôn Đăk Núi thôn Đăk Ka

Xã Tu Mơ Rông

0,12

 

90

Đập thủy lợi Đăk Văn 1

Xã Văn Xuôi

0,12

 

91

Đập thủy lợi  Ba Khen

Xã Văn Xuôi

0,12

 

92

Đập thủy lợi thôn Long Láy 3

Xã Ngọc Yêu

0,15

 

93

Đập thủy lợi thôn Tu Bung

Xã Ngọc Yêu

0,12

 

94

Đập thủy lợi Đăk Hri

Xã Đăk Rơ Ông

0,15

 

95

Đập thủy lợi Đăk Pót

Xã Đăk Rơ Ông

0,12

 

96

Đập thủy lợi Nước Riêng

Xã Ngọc Lây

0,15

 

97

Đập thủy lợi Lạc Bông 1

Xã Ngọc Lây

0,15

 

98

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đồng Chua

Xã Ngọc Lây

0,12

 

99

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Mơ Noa 1

Xã Ngọc Lây

0,12

 

100

Đập thủy lợi Đăk Tek thôn Kon Tun

Xã Đăk Hà

0,15

 

101

Đập thủy lợi Tea Noa thôn Đăk Siêng

Xã Đăk Hà

0,15

 

102

Thủy lợi Te Prao

Xã Đăk Hà

0,15

 

103

Đập thủy lợi Đăk Trang

Xã Đăk Tờ Kan

0,10

 

104

Thủy lợi Đăk Pe

Xã Đăk Na

1,00

 

105

Nước tự chảy Đăk Rê 2

Xã Đăk Na

1,50

 

106

Nước tự chảy Đăk Riếp 1

Xã Đăk Na

1,70

 

107

Đường từ tỉnh lộ 678 đi thôn Năng Lớn 1

Xã Đăk Sao

0,05

 

108

Nước tự chảy Thôn Năng Nhỏ 1

Xã Đăk Sao

0,09

 

109

Đường nội thôn Kon Cung

Xã Đăk Sao

0,08

 

110

Đường nội thôn Kon Hnông

Xã Đăk Tờ Kan

11,70

 

111

Đường nội thôn Đăk Prông

Xã Đăk Tờ Kan

0,43

 

112

Đường nội thôn Đăk Nông

Xã Đăk Tờ Kan

0,35

 

113

Đường nội thôn Đăk HNăng

Xã Đăk Tờ Kan

0,20

 

114

Đường nội thôn Tê Xô Ngoài

Xã Đăk Tờ Kan

0,10

 

115

Đường nội thôn Đăk Trăng

Xã Đăk Tờ Kan

0,20

 

116

Đường từ Đăk Trăng vào Tê Xô Trong

Xã Đăk Tờ Kan

0,53

 

117

Nâng cấp mở rộng nước tự chảy thôn Đắk Văn 2

Xã Văn Xuôi

0,30

 

118

Sửa chữa thủy lợi Mô Cô

Xã Văn Xuôi

0,40

 

119

Đường nội thôn Đăk Linh

Xã Văn Xuôi

1,20

 

120

Đường nội thôn Long Tro - Ba Khen

Xã Văn Xuôi

0,60

 

121

Sửa chữa nước tự chảy thôn Đăk Linh

Xã Văn Xuôi

0,30

 

122

Làm mới đập thủy lợi Pu Rang

Xã Văn Xuôi

0,40

 

123

Đường đi khu sản xuất Long Tro - Ba Khen

Xã Văn Xuôi

4,50

 

124

Trụ sở UBND xã Ngọc Yêu

Xã Ngọc Yêu

0,40

 

125

Nước tự chảy khu tái định cư thôn Tân Ba

Xã Tê Xăng

0,05

 

126

Đường nội thôn trực thôn khu tái định cư thôn Tân Ba

Xã Tê Xăng

0,09

 

127

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Măng Rương I

Xã Ngọc Lây

0,20

 

128

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Đăk Kinh II

Xã Ngọc Lây

0,20

 

129

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Măng Rương II

Xã Ngọc Lây

0,20

 

130

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Mô Za

Xã Ngọc Lây

0,20

 

131

Đường dẫn vào trường tiểu học

Xã Ngọc Lây

0,04

 

132

Đập thủy lợi Nước nẽ thôn Đăk Prế

Xã Ngọc Lây

0,20

 

133

Đập thủy lợi Tà Riềng Thôn Mô Za

Xã Ngọc Lây

0,20

 

134

Đập thủy lợi Ta Vang thôn Măng Rương I + Mô Za

Xã Ngọc Lây

0,20

 

135

Kênh mương thôn Lộc Bông

Xã Ngọc Lây

0,06

 

136

Kênh mương thôn Đăk Prế

Xã Ngọc Lây

0,06

 

137

Kênh mương thôn Đăk Kinh I

Xã Ngọc Lây

0,07

 

138

Cầu treo và đường đi khu sản xuất thôn Tu Bung

Xã Ngọc Lây

0,31

 

139

Cầu treo Nước Lây thôn Mô Za

Xã Ngọc Lây

0,02

 

140

Cầu treo từ thôn Chung Tam đi thôn Đắk Dơn

Xã Măng Ry

0,03

 

141

Công trình đường nội thôn Ngọc La

Xã Măng Ry

0,13

 

142

Công trình làm mới cầu treo I Rít II, thôn Ngọc La

Xã Măng Ry

0,00

 

143

Công trình Làm mới cầu treo Long Tri, Long Hy

Xã Măng Ry

0,03

 

144

Công trình Nước tự chảy Long Láy – Đắk Dơn

Xã Măng Ry

0,10

 

145

Công trình nước tự chảy Long Hy II

Xã Măng Ry

0,10

 

146

Công trình đường đi khu sản xuất Pu Bông, thôn Ngọc La

Xã Măng Ry

0,002

 

147

Công trình đường đi khu sản xuất Vang Xi Pây, thôn Ngọc La

Xã Măng Ry

0,004

 

148

Làm mới đập thủy lợi thôn Ngọc La

Xã Măng Ry

0,05

 

IV

HUYỆN NGỌC HỒI

 

 757,35

 

1

Nghĩa trang nhân dân huyện Ngọc Hồi

Xã Đăk Xú

40,00

 

2

Đường tránh nội thị trấn Plei Kần

Thị trấn Plei Kần

5,20

 

3

Khu bảo tồn du lịch văn hoá các dân tộc Brâu

Xã Bờ Y

2,50

 

4

Nhà Văn hoá thôn 1, 2, 3, Ngọc Tặng, Hoà Bình, Tân Bình

Xã Đăk Kan

1,50

 

5

Sữa chữa nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Plei Kần

Thị trấn Plei Kần

28,00

 

6

Khu dân cư trung tâm xã Đắk Dục

Xã Đắk Dục

4,00

 

7

Khu bảo tồn du lịch văn hoá dân tộc BRâu

Xã Bờ Y

2,50

 

8

Sữa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt

Thị trấn Plei Kần

28,00

 

9

Khu dân cư 732

Xã Đăk Kan

16,89

 

10

Mở rộng đường giao thông Hoàng Văn Thụ

Thị trấn Plei Kần

1,50

 

11

Đường vào khu sản xuất

Thôn Đăk Giá 2, xã Đắk Ang

2,00

 

12

Đường vào khu sản xuất

Xã Đăk Ang

3,00

 

13

Đường Quy hoạch thị trấn

Thị trấn Plei Kần

4,00

 

14

Giao đất cho Công ty Sông Đà 3 xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân, công trình công cộng và trụ sở điều hành

Xã Đăk Xú

15,00

 

15

Lò đốt rác tập trung

Thị trấn Plei Kần

3,00

 

16

Hành lang an toàn đường điện 110KV

Xã Đắk Nông, xã Đắk Xú

10,00

 

17

Đất các trụ sở cơ quan

Thị trấn Plei Kần

3,00

 

18

Xây dựng Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Bờ Y

0,15

 

19

Xây dựng chợ biên giới - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Bờ Y

2,10

 

20

Mở rộng đường 2 bên trạm kiểm soát liên hợp và nâng cấp đường D2 khu I

Xã Bờ Y

0,45

 

21

Đường nối từ đường NT18 đến đường D19 ra đường Quốc lộ 40 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Bờ Y

5,36

 

22

Đất khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Bờ Y

           380,20

 

23

Thủy điện Plei Kần

Thị trấn Plei Kần, xã Đăk Rơ Nga

199,00

 

V

HUYỆN KON PLÔNG

 

574,21

 

1

Thủy lợi Đăk Liêng

Xã Măng Bút

2,90

 

2

Đường giao thông thôn Rô Manh - Đăk Ring

Xã Ngọc Tem

1,80

 

3

Đường giao thông Ngọc Hoàng Măng Bút

Xã Măng Bút

2,06

 

4

Đường vào thác Lô Ba

Xã Đăk Long

6,40

 

5

Nghĩa trang nhân dân huyện Kon Plông

Xã Đăk Long

2,60

 

6

Dự án đón nhận dân kinh tế mới 37 hộ

Xã Măng Cành

43,80

 

7

Nâng cấp Quốc lộ 24 và đường tránh Trung tâm huyện

Xã Đăk Long, xã Hiếu và xã Pờ Ê

33,78

 

8

Khu tái định cư thôn Măng Krí

Xã Ngọc Tem

2,50

 

9

Khu tái định cư thôn Đăk Da

Xã Đăk Ryng

2,70

 

10

Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Xã Đăk Long

30,00

 

11

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Măng Cành

Xã Măng Cành

0,50

 

12

Trung tâm Hội nghị và Nhà khách của tỉnh

Xã Đăk Long

16,00

 

13

Công trình thu gom và xử lý chất thải

Xã Đăk Long

3,00

 

14

Thủy điện Đăk Lô 1,2,3

Xã Ngọc Tem

19,65

 

15

Đường dây truyền tải điện 110KV thủy điện Đăk Lô

Xã Măng Cành, xã Ngọc Tem, xã Đăk Long

5,20

 

16

Khu tái định cư thủy điện Thượng Kon Tum

Xã Đăk Tăng, xã Măng Cành

30,37

 

17

Khu tái định cư thủy điện Đăk Đrinh

Xã Đăk Nên, xã Đăk Ryng

117,50

 

18

Đường tránh ngập thủy điện Đăk Đrinh

Xã Đăk Ryng, xã Đăk Nên

74,03

 

19

Thủy điện Đăk Re

Xã Hiếu

168,72

 Phần diện tích đất thuộc địa phận tỉnh Kon Tum

20

Thủy điện Đăk Pô Ne

Xã Măng Cành

10,70

 Thu hồi bổ sung

VI

THÀNH PHỐ KON TUM

 

529,64

 

1

Xây dựng thêm phòng làm việc của UBND xã

Xã Ia Chim

0,02

 

2

Xây dựng trụ sở trong khu quy hoạch đô thị phường Ngô Mây khu 1, 2, 3

Phường Ngô Mây

3,72

 

3

Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố

Phường Lê Lợi

0,18

 

4

Xây dựng trụ sở Chi cục Dự trữ Kon Tum

Xã Vinh Quang

5,00

 

5

Xây dựng trụ sở trong khu quy hoạch đô thị phía Bắc phường Trường Chinh

Phường Trường Chinh

0,06

 

6

Xây dựng trụ sở trong trong khu quy hoạch trung tâm 4 phường nội thị

Phường Quyết Thắng

1,21

 

7

Xây dựng trụ sở làm việc Hội cựu chiến binh

Phường Thắng Lợi

0,22

 

8

Công trình hạng mục Liên Đoàn Lao Động tỉnh

Phường Duy Tân

1,10

 

9

Trụ sở UBND tỉnh và UBND thành phố Kon Tum

Xã Chư Hreng

102,45

 

10

Mở rộng Khu công nghiệp Hoà Bình

 Xã Đoàn Kết

110,00

 

11

Mở rộng Khu công nghiệp Sao Mai

Xã Hòa Bình

30,00

 

12

Mở rộng nghĩa địa phường

Phường Ngô Mây

3,09

 

13

Mở rộng nghĩa địa xã

Xã Đắk Cấm

1,50

 

14

Mở rộng nghĩa địa xã

Xã Kroong

1,50

 

15

Xây dựng nghĩa trang nghĩa địa tập trung

Xã Đắk Blà

10,50

 

16

Xây dựng nghĩa địa thành phố

Xã Chư Hreng

8,77

 

17

Đường giao thông nông thôn

Xã Ia Chim

3,40

 

18

Mở rộng đường Mai Xuân Thưởng

Phường Nguyễn Trãi

0,60

 

19

Mở rộng đường Lương Thế Vinh

Phường Nguyễn Trãi

1,80

 

20

Mở rộng Quốc lộ 14B

Phường Trần Hưng Đạo

1,00

 

21

Mở rộng truyến Quốc lộ 24

Xã Đắk Blà

14,92

 

22

Nâng cấp, mở rộng giao thông

Phường Trường Chinh

4,10

 

23

Đường giao thông vào nhà tang lễ tỉnh Kon Tum

Phường Ngô Mây

1,49

 

24

Xây dựng công trình thủy lợi

Phường Thống Nhất

1,27

 

25

Xây dựng công trình thủy lợi

Xã Đắk Rơ Wa

0,16

 

26

Xây dựng công trình thủy lợi

Xã Đắk Rơ Wa

4,00

 

27

Xây dựng công trình thủy lợi

Xã Đoàn Kết

18,90

 

28

Bưu điện xã

Xã Đắk Năng

0,03

 

29

Xây dựng nhà văn hóa thôn

Xã Ia Chim

0,40

 

30

Xây dựng nhà văn hóa thôn

Xã Đắk Năng

0,17

 

31

Xây dựng nhà văn hóa thôn

Xã Đoàn Kết

0,10

 

32

Xây dựng nhà văn hóa thôn

Xã Chư Hreng

0,66

 

33

Xây dựng nhà văn hóa thôn khu giãn dân

Xã Hòa Bình

0,10

 

34

Hội trường tổ dân phố 8, 16

Phường Quyết Thắng

0,10

 

35

Xây dựng nhà văn hóa thôn

Xã Hòa Bình

0,25

 

36

Xây dựng 06 điểm trường Mầm non xã

Xã Ia Chim

0,04

 

37

Mở rộng trường Mầm non

Phường Trần Hưng Đạo

0,30

 

38

Xây dựng trường Mầm non xã

Xã Ngọk Bay

0,10

 

39

Xây dựng  trường Mầm non

Xã Đắk Năng

0,30

 

40

Xây dựng trường Mầm non thôn Pleichor, thôn KespRam, thôn 5

Xã Hòa Bình

0,75

 

41

Xây dựng trường THCS phường Trường Chinh

Phường Trường Chinh

1,56

 

42

Xây dựng trường Mầm non trong khu dãn dân

Xã Hòa Bình

0,25

 

43

Xây dựng sân thể thao

Xã Ia Chim

4,30

 

44

Xây dựng sân thể thao

Phường Trần Hưng Đạo

0,55

 

45

Xât dựng Sân thể thao xã

Xã Đắk Cấm

5,84

 

46

Xây dựng sân thể thao trung tâm xã

Xã Ngọk Bay

1,10

 

47

Xây dựng sân thể thao trung tâm xã

Xã Đoàn Kết

1,00

 

48

Xây dựng sân thể thao xã

Xã Hòa Bình

0,50

 

49

Hội thánh tin lành miền Nam Việt Nam, chi hội Kon Tum

Phường Duy Tân

0,74

 

50

Đất xây dựng chợ

Xã Ia Chim

0,50

 

51

Xây dựng chợ trong khu quy hoạch đô thị phía Bắc phường Ngô Mây

Phường Ngô Mây

1,55

 

52

Xây dựng chợ trong khu quy hoạch đô thị cầu Đắk Cấm

Phường Ngô Mây

0,85

 

53

Xây dựng chợ cụm xã Đắk Cấm

Xã Đắk Cấm

0,50

 

54

Xây dựng chợ phường Duy Tân

Phường Duy Tân

0,50

 

55

Xây dựng chợ đầu mối phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

33,70

 

56

Xây dựng chợ xã Kroong

Xã Kroong

0,50

 

57

Khu chung cư Hoàng Thành

Xã Đắk Cấm

10,60

 

58

Xây dựng công viên cây xanh

Phường Trần Hưng Đạo

0,30

 

59

Mở rộng Bảo tàng tỉnh

Phường Quyết Thắng

2,00

 

60

Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)

Phường Thống Nhất, phường Thắng Lợi

11,50

 

61

Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Phường Lê Lợi, xã Chư Hreng, xã Đăk Rơ Wa

14,95

 

62

Kè chống sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla (đoạn từ làng Plei Groi đến làng Kon Klor 2 và từ làng Kon Hra Chót đến làng Kon Tum KơPơng)

Phường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, phường Lê Lợi, xã Chư Hreng, xã Đăk Rơ Wa

98,50

 

63

Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành của tỉnh (thuộc khu Trung tâm hành chính mới)

Phường Thống Nhất

0,96

 

64

Đường giao thông nội bộ mặt cắt 4-4 (thuộc khu Trung tâm hành chính mới)

Phường Thống Nhất

2,63

 

VII

HUYỆN ĐĂK HÀ

 

 914,42

 

1

 Dự án bố trí dân cư xã Đăk Hring (cũ) giai đoạn 2009-2015

  Xã Đăk Long

77,80

 

2

 Dự án bố trí dân cư xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

7,00

 

3

 Dự án bố trí đất ở cho người thu nhập thấp

 Xã Đăk Ngọk

4,34

 

4

 Dự án khu dân cư thôn 2, xã Đăk Mar, phía đông Quốc lộ 14

 Xã Đăk Mar

23,25

 

5

 Dự án đất ở dọc đường Hai Bà Trưng

 Thị trấn Đăk Hà

0,96

 

6

 Dự án bố trí đất ở cho người thu nhập thấp tại khu Qui hoạch đất ở khu trung tâm hành chính xã Đăk Ngọk

  Xã Đăk Ngọk

3,86

 

7

 Hạt quản lý đường bộ

 Thị trấn Đăk Hà

0,15

 

8

 Trạm bảo vệ thực vật

 Thị trấn Đăk Hà

0,25

 

9

 Đất trụ sở các cơ quan thuộc huyện

 Thị trấn Đăk Hà

1,00

 

10

 Hội trường Tổ dân phố 3A

 Thị trấn Đăk Hà

0,25

 

11

 Hội trường Tổ dân phố 11

 Thị trấn Đăk Hà

0,20

 

12

 Hội trường thôn 9, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,07

 

13

 Hội trường thôn 7, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,07

 

14

 Hội trường thôn 10, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,06

 

15

 Hội trường thôn 11, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,07

 

16

 Hội trường thôn 12, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,06

 

17

 Trạm KNKL xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,16

 

18

 Trụ sở UBND - HĐND xã Đăk Ngọk 

  Xã Đăk Ngọk

0,48

 

19

 Khu trung tâm hành chính xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

2,00

 

20

 Mở rộng UBND xã

 Xã Đăk Mar

6,10

 

21

 Mở rộng UBND xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,10

 

22

 Hội trường thôn Kon Gung, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,07

 

23

 Hội trường thôn 5, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,06

 

24

 Hội trường thôn Đăk Mut, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,07

 

25

 Hội trường thôn Kon Kloc, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,06

 

26

 Hội trường xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,40

 

27

 Hội trường thôn 4, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,15

 

28

 Hội trường thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,15

 

29

 Hội trường thôn Hải Nguyên, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,15

 

30

 Hội trường thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,15

 

31

 Trạm khuyến nông khuyến lâm xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,20

 

32

 Cụm công nghiệp Đăk La

 Xã Đăk La

14,80

 

33

 Cụm công nghiệp xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

11,30

 

34

 Di tích lịch sử điểm cao 601

 Xã Đăk La, xã Hà Mòn

20,00

 

35

 Bãi xử lý rác thải xã Đăk La

 Xã Đăk La

2,00

 

36

 Bãi xử lý rác thải xã Hà Mòn

 Xã Đăk La

2,00

 

37

 Bãi xử lý rác thải xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

2,00

 

38

  Đất tôn giáo tín ngưỡng xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,15

 

39

 Nghĩa địa thôn 1, 2, 3, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

1,00

 

40

 Quy hoạch nghĩa địa thôn 7, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

1,50

 

41

 Quy hoạch nghĩa địa thôn 3, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

1,00

 

42

 Nghĩa địa thôn 9, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,50

 

43

 Mở rộng nghĩa địa thôn Kon Băn, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,80

 

44

 Mở rộng nghĩa địa thôn KonBraih, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,70

 

45

 Quy hoạch nghĩa trang xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

5,00

 

46

 Đường từ thôn 10 xã Đăk Pxi đi xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông

 Xã Đăk Pxi

9,75

 

47

 Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi đi thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô

 Xã Đăk Pxi, xã Đăk Long, xã Đăk Hring

46,17

 

48

 Đường từ thôn Đăk Lấp, thôn Kon Teo, Kon Đao Yop đi khu  Quy hoạch bố trí khu trung tâm xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

5,25

 

49

 Hệ thống đường giao thông trong Dự án bố trí dân cư xã Đăk Hring (cũ) giai đoạn 2009-2015 

 Xã Đăk Long

10,97

 

50

 Đường giao thông liên xã từ thôn 5 xã Đăk Mar đi thôn 11, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Mar, xã Đak Hring

11,98

 

51

 Đường giao thông nông thôn từ  xã Đăk La đi xã Ngọk Réo

 Xã Đăk La, xã Ngọk Réo

21,88

 

52

 Đường từ Quốc lộ 14 đi cụm công nghiệp xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

3,00

 

53

 Hệ thống giao thông Trung tâm hành chính xã Đăk Ngọk 

  Xã Đăk Ngọk

7,20

 

54

 Đường nội thôn Tân Lập B

 Xã Đăk Hring

0,10

 

55

Mở rộng từ nhà ông Phạm Bá Thuận xuống nhà ông Quỳ

 Xã Hà Mòn

0,24

 

56

Quy hoạch mới đường sau lưng UBND xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,67

 

57

Đường vào khu sản xuất thôn 1

 Xã Hà Mòn

0,18

 

58

Mở rộng tuyến đường giao thông nội đồng

 Xã Hà Mòn

0,22

 

59

Quy hoạch tuyến đường từ thôn 2 đi thôn 4

 Xã Hà Mòn

0,12

 

60

Mở rộng đường từ nhà bà Liễu đi đến cầu 707

 Xã Hà Mòn

0,05

 

61

Nối dài đường từ nhà bà Nga vào khu sản xuất thôn 1

 Xã Hà Mòn

0,45

 

62

Mở rộng đường từ thôn 3 đi hồ Cà Sâm

 Xã Hà Mòn

1,40

 

63

Mở rộng đường vào các khu sản xuất xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

5,00

 

64

Quy hoạch mới đường bên hông công ty Cà phê

 Xã Hà Mòn

0,08

 

65

Mở rộng đường dân sinh sau khu dân cư

 Xã Hà Mòn

0,82

 

66

Đường khu dân cư trung tâm xã từ trường mẫu giáo đến đường vào khu sản xuất

 Xã Hà Mòn

0,33

 

67

Mở rộng tuyến đường giao thông nội đồng đi qua hồ đội 1

 Xã Hà Mòn

1,50

 

68

Mở rộng đường từ nhà ông Tờ đến đường lô cao su

 Xã Hà Mòn

0,29

 

69

Mở rộng đường vào Hồ Đội 5

 Xã Hà Mòn

0,47

 

70

Mở rộng từ đường Quốc lộ 14 nhà ông La Văn Vũ xuống nhà ông Mua

 Xã Hà Mòn

0,06

 

71

Mở rộng đường bên hông nghĩa trang liệt sĩ

 Xã Hà Mòn

0,15

 

72

Mở rộng các đường giao thôn nông thôn

 Xã Hà Mòn

10,92

 

73

 Đường Hồ Chí Minh (đoạn xã Đăk Hring, xã Đăk Mar, xã Đăk La, xã Hà Mòn)

 Xã Đăk Hring, xã Đăk Mar, xã Đăk La, xã Hà Mòn

96,47

 

74

 Đường cứu hộ cứu nạn từ trung tâm xã Đăk Ui đi xã Đăk Tờ Nùng, huyện Kon Rẫy

 Xã Đăk Ui, xã Ngọk Réo

7,50

 

75

Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi trung tâm xã Đăk Hring

Xã Đắk La, xã Hà Mòn, xã Đắk Mar, xã Đắk Hring và thị trấn Đắk Hà

13,50

 

76

 Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 671

Xã Ngọc Wang, xã Ngọc Réo, xã Hà Mòn

53,74

 

77

 Mở rộng đường liên xã từ thôn 5, 6 Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

1,80

 

78

 Mở rộng đường liên xã từ thị trấn đi thôn 9 xã Ngọk Wang

 Thị trấn Đăk Hà, xã Ngọk Wang

0,89

 

79

 Đường cứu hộ cứu nạn từ trung tâm xã Đăk Ui đi Đăk Tờ Nùng, huyện Kon Rẫy

 Xã Đăk Ui, xã Ngọk Réo

5,25

 

80

 Mở rộng đường giao thông liên xã 

 Xã Hà Mòn

6,60

 

81

 Đường vào trại tạm giam Công an tỉnh

 Xã Đăk La, xã Hà Mòn

1,20

 

82

 Mở rộng đường liên xã thôn 8, xã Đăk La đi xã Hà Mòn

 Xã Đăk La, xã Hà Mòn

1,01

 

83

 Trạm xử lý nước sạch

 Thị trấn Đăk Hà

0,90

 

84

 Thủy lợi Đăk Tơ Ôm, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

6,00

 

85

 Thủy lợi Đăk Wei

 Xã Đăk Pxi 

0,30

 

86

 Hệ thống cấp nước sinh hoạt thuộc Dự án bố trí qui dân cư xã Đăk Hring (cũ) giai đoạn 2009-2015

 Xã Đăk Long

0,11

 

87

 Thủy lợi Đăk Pin II

 Xã Đăk Pxi

4,00

 

88

 Thủy lợi thôn 7, xã Đăk Hring 

 Xã Đăk Hring

29,60

 

89

 Thủy lợi Đăk Rem, thôn Kon Đao Yôp, xã ĐăkLong

 Xã ĐăkLong

1,00

 

90

 Thủy lợi Đăk Pô Ê, thôn Kon Đao Yôp, xã ĐăkLong

 Xã ĐăkLong

1,00

 

91

Mở rộng nâng cấp hệ thống kênh mương hiện có vào khu sản xuất các thôn

 Xã Hà Mòn

2,52

 

92

Kênh mương vào khu sản xuất thôn 1

 Xã Hà Mòn

0,20

 

93

 Nâng cấp đập thôn 2 Kon Rế, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

3,30

 

94

 Đập nước Giọt, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,20

 

95

 Thủy lợi Đăk Cu, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

11,00

 

96

 Đập thôn 8, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

11,00

 

97

 Đập thôn 5, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

12,50

 

98

 Đập thôn 2, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

16,00

 

99

 Đập Đăk Rơ Ngát, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

19,00

 

100

 Thủy lợi Đăk Trú, xã Đăk La

 Xã Đăk La

17,25

 

101

 Thủy điện Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi, xã Đăk Long

117,00

 

102

 Lưới điện thôn Kon Pao, xã Đăk Pxi 

 Xã Đăk Pxi 

0,30

 

103

 Lưới điện thôn Kon Pao Krang, xã Đăk Pxi 

 Xã Đăk Pxi 

0,30

 

104

 Thủy điện Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

55,80

 

105

 Trạm 220kV (Kon Tum - giấy Tân Mai)

 Xã Đăk Hring

12,00

 

106

 Trạm điện 110kv (Đăk La - Kon Tum 2)

 Xã Đăk La

6,40

 

107

 Đất bưu chính viễn thông thị trấn Đăk Hà

 Thị trấn Đăk Hà

0,04

 

108

 Bưu điện xã Đăk Ngọk 

  Xã Đăk Ngọk

0,16

 

109

 Bưu điện xã Đăk Ngọk  

  Xã Đăk Long

0,05

 

110

 Bưu điện xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,05

 

111

 Bưu điện xã mới Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,50

 

112

 Bưu điện xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,03

 

113

 Bưu điện xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,03

 

114

 Bưu điện xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,03

 

115

 Bưu điện xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,03

 

116

 Bưu điện xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,10

 

117

 Bưu điện xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,04

 

118

 Bưu điện xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,04

 

119

 Trạm phát sóng đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

 Xã Đăk Pxi

0,10

 

120

 Nhà văn hóa thôn 4, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,06

 

121

 Nhà văn hóa thôn 9, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,06

 

122

 Nhà văn hóa thôn 7, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,06

 

123

 Nhà văn hóa thôn 10, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,06

 

124

 Nhà văn hóa thôn 11, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,07

 

125

 Nhà văn hóa thôn 12, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,06

 

126

 Nhà văn hóa thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,20

 

127

 Nhà văn hóa thôn Kon Hnong Yôp, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,20

 

128

 Nhà truyền thống, thư viện xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,10

 

129

 Nhà truyền thống, thư viện xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,10

 

130

 Mở rộng nhà rông thôn 8, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,06

 

131

 Mở rộng nhà rông thôn 9, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,10

 

132

 Mở rộng nhà văn hóa thôn 5A, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,13

 

133

 Nhà truyền thống, thư viện, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,20

 

134

 Mở rộng nhà văn hóa thôn 5B, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,15

 

135

 Mở rộng nhà văn hóa thôn 6, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,12

 

136

 Mở rộng nhà văn hóa thôn 8, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,13

 

137

 Mở rộng nhà văn hóa thôn 9, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,15

 

138

 Mở rộng nhà văn hóa thôn 10, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,14

 

139

 Mở rộng nhà văn hóa thôn 11, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,15

 

140

 Nhà truyền thống, thư viện xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,10

 

141

 Nhà văn hóa thôn 7, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,20

 

142

 Mở rộng nhà rông thôn 5, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,10

 

143

 Nhà văn hóa thôn 9, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,07

 

144

 Nhà truyền thống, thư viện xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,20

 

145

 Mở rộng nhà văn hóa thôn 6, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,07

 

146

 Nhà văn hóa thôn 8, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,07

 

147

 Nhà văn hóa thôn Kon ron, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,06

 

148

 Nhà văn hóa thôn Kon Braih, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,06

 

149

 Nhà văn hóa xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,20

 

150

 Nhà truyền thống, thư viện xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,10

 

151

 Nhà văn hóa thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,07

 

152

 Nhà văn hóa thôn Hải Nguyên, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,08

 

153

 Nhà văn hóa thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,06

 

154

 Nhà văn hóa xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,20

 

155

 Nhà truyền thống, thư viện xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,20

 

156

 Nhà văn hóa thôn 9, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,10

 

157

 Khu văn hóa  thôn 7, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,35

 

158

 Nhà rông văn hóa thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,05

 

159

 Nhà văn hóa thôn 10, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,10

 

160

 Nhà văn hóa thể thao xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,65

 

161

 Nhà văn hóa thể thao thôn 1B, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,70

 

162

 Nhà truyền thống, thư viện xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,10

 

163

 Trạm Y tế xã Đăk Ngọk 

  Xã Đăk Ngọk

0,52

 

164

 Trạm Y tế xã Đăk Long

  Xã Đăk Long

0,70

 

165

 Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm huyện

 Thị trấn Đăk Hà

0,20

 

166

 Trường THCS xã Đăk Ngọk 

  Xã Đăk Ngọk

0,52

 

167

 Trường THCS xã Đăk Long

  Xã Đăk Long

0,90

 

168

 Trường Tiểu học xã Đăk Long

  Xã Đăk Long

0,85

 

169

 Trường Mầm non xã Đăk Long

  Xã Đăk Long

1,70

 

170

 Trường tiểu học, trường Mầm non thôn 7, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

1,00

 

171

 Trường mẫu giáo thôn 8, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,20

 

172

 Trường tiểu học xã ĐăkPxi

 Xã Đăk Pxi

1,00

 

173

 Trường mẫu giáo thôn 10, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,10

 

174

 Trường mẫu giáo thôn 11, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,20

 

175

 Trường Mầm non Thôn 7, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,10

 

176

 Mở rộng trường Mầm non Thôn 8, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,05

 

177

 Mở rộng trường Mầm non Thôn 9, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,05

 

178

 Trường Mầm non Thôn 11, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,10

 

179

 Trường tiểu học xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,05

 

180

 Nhà trẻ mẫu giáo thôn 04, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,05

 

181

 Mở rộng nhà trẻ mẫu giáo thôn Kon Gung, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,09

 

182

 Mầm non thôn 7, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,20

 

183

 Mầm non thôn 9, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,06

 

184

 Mở rộng điểm trường thôn 8, Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,20

 

185

 Lớp mẫu giáo thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,10

 

186

 Lớp mẫu giáo giáo thôn 3, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,10

 

187

 Lớp mẫu giáo thôn 4, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,10

 

188

 Lớp mẫu giáo thôn 5 dự phòng, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,10

 

189

 Trường THCS Hà Mòn, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

1,00

 

190

 Mở rộng trường tiểu học thôn 5, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,10

 

191

 Lớp mẫu giáo khu hội trường Đội 3 cũ thôn Bình Mình, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,10

 

192

 Lớp mẫu giáo thôn Hải Nguyên, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,10

 

193

 Nhà trẻ mẫu giáo thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,10

 

194

 Nhà trẻ mẫu giáo thôn 1B, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,01

 

195

 Mở rộng trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Đăk La

 Xã Đăk La

2,00

 

196

 Sân vận động trung tâm 

 Thị trấn Đăk Hà

4,00

 

197

 Sân thể thao thôn 11, thị trấn Đăk Hà

 Thị trấn Đăk Hà

0,20

 

198

 Sân thể thao thôn 12, thị trấn Đăk Hà

 Thị trấn Đăk Hà

0,15

 

199

 Sân thể thao tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà

 Thị trấn Đăk Hà

0,20

 

200

 Sân thể thao Tổ dân phố 4B, Thị trấn Đăk Hà

 Thị trấn Đăk Hà

0,10

 

201

 Sân thể thao thôn 5, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,15

 

202

 Sân thể thao thôn 6, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,20

 

203

 Sân thể thao thôn 7, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,15

 

204

 Sân thể thao thôn 9, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,20

 

205

 Sân thể thao thôn 10, xã Đăk Pxi

 Xã Đăk Pxi

0,10

 

206

 Sân thể thao thôn 11, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,15

 

207

 Sân thể thao thôn 12, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,15

 

208

 Sân thể thao thôn 4, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,20

 

209

 Sân thể thao trung tâm xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

1,50

 

210

 Sân thể thao thôn 8, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,20

 

211

 Sân thể thao thôn 3, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,15

 

212

 Sân thể thao thôn 10, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,20

 

213

 Sân thể thao thôn 5, xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,20

 

214

 Sân thể thao thôn 13, xã Đăk Hring

 Xã Đăk Hring

0,20

 

215

 Đất thể thao xã Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,70

 

216

 Sân thể thao thôn 3, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,20

 

217

 Sân thể thao thôn 4, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,15

 

218

 Sân thể thao thôn 5A, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,20

 

219

 Sân thể thao thôn 6, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,20

 

220

 Sân thể thao thôn 8, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,20

 

221

 Sân thể thao thôn 9, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,20

 

222

 Sân thể thao thôn 10, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,20

 

223

 Sân thể thao thôn 11, xã Đăk Ui

 Xã Đăk Ui

0,20

 

224

 Sân thể thao trung tâm xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

1,50

 

225

 Sân thể thao thôn 3, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,20

 

226

 Sân thể thao thôn 4, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,20

 

227

 Sân thể thao thôn 5, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,30

 

228

 Sân thể thao thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar

 Xã Đăk Mar

0,20

 

229

 Sân thể thao thôn Đăk Đem, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,20

 

230

 Sân thể thao thôn 1, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,20

 

231

 Sân thể thao trung tâm xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

1,50

 

232

 Sân thể thao thôn 7, xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,20

 

233

 Sân thể thao thôn Kon Banh, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,20

 

234

 Sân thể thao thôn Kon Brãih, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,20

 

235

 Sân thể thao thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,20

 

236

 Sân thể thao thôn Kon rôn, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,15

 

237

 Sân thể thao thôn Kon Rok, xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,15

 

238

 Sân thể thao thôn 3, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,20

 

239

 Sân thể thao thôn 5, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,20

 

240

 Sân thể thao thôn Bình Minh, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,20

 

241

 Sân thể thao thôn Hải Nguyên, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,20

 

242

 Sân thể thao thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

0,15

 

243

Mở rộng trường tiểu học thôn 5, xã Hà Mòn

 Xã Hà Mòn

1,50

 

244

 Sân thể thao thôn 1A, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,66

 

245

 Sân thể thao thôn 2, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,50

 

246

 Sân thể thao thôn 3, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,66

 

247

 Sân thể thao thôn 4, xã Đăk La  

 Xã Đăk La

0,66

 

248

 Sân thể thao thôn 5, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,20

 

249

 Sân thể thao trung tâm  xã Đăk La

 Xã Đăk La

1,85

 

250

 Sân thể thao thôn 6, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,20

 

251

 Khu thể thao thôn 7, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,20

 

252

 Sân thể thao thôn 8

 Xã Đăk La

0,66

 

253

 Sân thể thao thôn 10, xã Đăk La

 Xã Đăk La

0,66

 

254

 Chợ xã Đak La

 Xã Đăk La

0,50

 

255

 Chợ xã Ngọk Wang

 Xã Ngọk Wang

0,50

 

256

 Chợ xã Ngọk Réo

 Xã Ngọk Réo

0,70

 

257

 Chợ xã mới Đăk Long

 Xã Đăk Long

0,60

 

258

Đường liên xã từ thôn 5 xã Đăk Mar đi thôn 11, xã Đăk Hring

Xã Đăk Hring, xã Đăk Mar

20,00

 

VIII

HUYỆN SA THẦY

 

522,73

 

1

Nhà làm việc và các công trình phụ trợ xã Khối HĐND-UBND

Xã Ia Tơi

3,40

 

2

Nhà làm việc và các công trình phụ trợ xã Khối huyện ủy

Xã Ia Tơi

3,20

 

3

Nhà làm việc và các công trình phụ trợ khối mặt trận đoàn thể

Xã Ia Tơi

1,60

 

4

Hội trường chung huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

5

Kho bạc nhà nước huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

6

Viện kiểm sát nhân dân huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

7

Chi cục thuế huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

8

Bảo hiểm xã hội huyện mới

Xã Ia Tơi

0,40

 

9

Ngân hàng chính sách huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

10

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện mới

Xã Ia Tơi

0,70

 

11

Chi cục thống kê huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

12

Tòa án nhân dân huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

13

Chi cục thi hành án huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

14

Trạm khuyến nông huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

15

Trạm thú y huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

16

Trạm bảo vệ thực vật huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

17

Trạm thu phát lại sóng

Xã Ia Tơi

0,50

 

18

Hạt kiểm lâm huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

19

Hạt quản lý cầu đường huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

20

Trung tâm điều hành nhân giống và chăm sóc cây công nghiệp

Xã Ia Tơi

1,25

 

21

Mở đường trung tâm hành chính huyện mới

Xã Ia Tơi

32,40

 

22

Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm hành chính huyện mới

Xã Ia Tơi

30,60

 

23

Đường giao thông ngã 3 Quốc lộ 14 C-Sê San 3

Xã Ia Tơi

0,50

 

24

Trường Mầm non Hoa Mai thôn 7

Xã Ia Tơi

1,00

 

25

Trường Mầm non Hoa Mai thôn 8

Xã Ia Tơi

0,20

 

26

Trường Mầm non Hoa Mai điểm trung tâm

Xã Ia Tơi

1,00

 

27

Trường Trung học cơ sở xã Ia Tơi

Xã Ia Tơi

1,00

 

28

Quảng trường trung tâm huyện

Xã Ia Tơi

0,60

 

29

Bưu điện huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

30

Bệnh viện huyện mới

Xã Ia Tơi

3,00

 

31

Trạm y tế xã Ia Tơi

Xã Ia Tơi

1,00

 

32

Bến xe huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

33

Nghĩa trang nhân dân xã Ia Tơi

Xã Ia Tơi

10,00

 

34

Trụ sở huyện đội huyện mới

Xã Ia Tơi

4,00

 

35

Trụ sở Công an huyện mới

Xã Ia Tơi

5,10

 

36

Công ty điện lực huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

37

Viễn thông huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

38

Viễn thông quân đội huyện mới

Xã Ia Tơi

0,50

 

39

Chợ huyện mới

Xã Ia Tơi

2,00

 

40

Cửa hàng xăng dầu huyện mới

Xã Ia Tơi

0,10

 

41

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh huyện mới

Xã Ia Tơi

4,00

 

42

Đất cơ sở tôn giáo huyện mới

Xã Ia Tơi

1,00

 

43

Đất ở nông thôn xã Ia Tơi

Xã Ia Tơi

20,00

 

44

Đất ở đô thị Trung tâm huyện mới

Xã Ia Tơi

10,00

 

45

Bãi xử lý rác thải xã Ia Tơi

Xã Ia Tơi

10,00

 

46

Cầu tràn qua sông Sa Thầy đến trường tiểu học Lê Quý Đôn

Xã Ia Dom

0,20

 

47

Trụ sở HĐND-UBND xã Ia Dom

Xã Ia Dom

1,00

 

48

Đường vào trụ sở HĐND-UBND xã Ia Dom

Xã Ia Dom

0,11

 

49

Đất ở nông thôn xã Ia Dom

Xã Ia Dom

10,00

 

50

Trường Mầm non thôn1 xã Ya Dom

Xã Ia Dom

1,10

 

51

Trường Mầm non Tuổi Ngọc

Xã Ia Dom

1,00

 

52

Nghĩa trang nhân dân xã Ya Dom

Xã Ia Dom

8,50

 

53

Khu xử lý rác thải

Xã Ia Dom

9,80

 

54

Trạm y tế xã Ia Dom

Xã Ia Dom

1,00

 

55

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1 xã  Ya Dom

Xã Ia Dom

0,28

 

56

Trụ sở HĐND-UBND xã Ia Đal

Xã Ia Dal

1,10

 

57

Nghĩa trang nhân dân xã Ia Dal

Xã Ia Dal

10,00

 

58

Bãi xử lý rác thải xã Ia Dal

Xã Ia Dal

5,00

 

59

Trạm y tế xã Ia Dal

Xã Ia Dal

1,00

 

60

Trường Mầm non Măng Non

Xã Ia Dal

1,00

 

61

Đất ở nông thôn xã Ia Dal

Xã Ia Dal

10,00

 

62

Đường Hoàng Hoa Thám

Thị trấn Sa Thầy

0,82

 

63

Đường Ngô Gia Tự

Thị trấn Sa Thầy

1,35

 

64

Đường Đào Duy Từ

Thị trấn Sa Thầy

0,26

 

65

Đường Võ Thị Sáu

Thị trấn Sa Thầy

0,45

 

66

Đường Lê Đình Chinh

Thị trấn Sa Thầy

0,32

 

67

Dự án khu dân cư Khu vực UBND thị trấn

Thị trấn Sa Thầy

0,17

 

68

Dự án khu dân cư thôn 3 thị trấn Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

0,66

 

69

Dự án phân lô đấu giá phía sau trụ sở Viettel

Thị trấn Sa Thầy

0,11

 

70

Dự án điểm dân cư thôn 4 thị trấn Sa Thầy, thôn 1 Sa Sơn

Thị trấn Sa Thầy

2,00

 

71

Dự án điểm dân cư thôn 1, thôn 5 thị trấn Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

3,00

 

72

Dự án điểm dân cư thôn 2 thị trấn Sa Thầy sau Trung tâm Y tế huyện

Thị trấn Sa Thầy

2,00

 

73

Dự án Cụm công nghiệp thị trấn Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

1,00

 

74

Đường Điện Biên Phủ

Thị trấn Sa Thầy

11,59

 

75

Nâng cấp đường Trần Phú

Thị trấn Sa Thầy

1,00

 

76

Đường giao thông nội làng Kà Đừ

Thị trấn Sa Thầy

0,82

 

77

Đường giao thông nông thôn thôn 3

Thị trấn Sa Thầy

0,82

 

78

Đường Tô Vĩnh Diện

Thị trấn Sa Thầy

1,51

 

79

Đường giao thông dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực bố trí dân cư phía tây hạt kiểm lâm thị trấn

Thị trấn Sa Thầy

0,50

 

80

Nâng cấp đường Bế Văn Đàn

Thị trấn Sa Thầy

1,00

 

81

Đường giao thông nông thôn 3

Thị trấn Sa Thầy

1,20

 

82

Một số tuyến đường nông thôn 4

Thị trấn Sa Thầy

1,40

 

83

Xây dựng đường Bùi Thị Xuân

Thị trấn Sa Thầy

0,20

 

84

Xây dựng bến xe huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

0,85

 

85

Đường nối từ đường ĐH 14 vào trường tiểu học cơ sở số 02

Thị trấn Sa Thầy

0,20

 

86

Dự án mở rộng chợ Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

0,10

 

87

Nhà thi đấu đa năng huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

0,42

 

88

Đất cơ sở tôn giáo huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

0,50

 

89

Nâng cấp đường giao thông từ trung tâm huyện đi Sa Sơn

Thị trấn Sa Thầy, xã Sa Sơn

6,00

 

90

Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy, Sa Nghĩa

Thị trấn Sa Thầy, xã Sa Nghĩa

1,60

 

91

Kè chống sạt lở suối Đăk Sia, đoạn qua xã Sa Sơn, xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy, xã Sa Nghĩa, xã Sa Nhơn

26,20

 

92

Đường giao thông từ xã Sa Nghĩa đi Hơ Moong

Xã Sa Nghĩa, xã Hơ Moong

8,60

 

93

Đường giao thông liên thôn xã Sa Nghĩa

Xã Sa Nghĩa

1,25

 

94

Xây dựng trạm biến áp 50 KVA xã Sa Nghĩa

Xã Sa Nghĩa

0,01

 

95

Xây dựng khu dân cư số 2 xã Sa Nghĩa

Xã Sa Nghĩa

3,86

 

96

Xây dựng khu dân cư tách thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa

Xã Sa Nghĩa

3,36

 

97

Trường Mầm non trung tâm xã Sa Nghĩa

Xã Sa Nghĩa

1,00

 

98

Xây dựng sân thể dục, thể thao xã Sa Nghĩa

Xã Sa Nghĩa

2,34

 

99

Mở rộng nghĩa trang thôn Nghĩa Long

Xã Sa Nghĩa

0,20

 

100

Trụ sở UBND xã Sa Nhơn

Xã Sa Nhơn

0,30

 

101

Đường giao thông liên thôn xã Sa Nhơn

Xã Sa Nhơn

1,00

 

102

Kiên cố hóa kênh nội đồng thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn

Xã Sa Nhơn

0,32

 

103

Kiên cố hóa kênh cấp II+III đập Đăk Sia

Xã Sa Nhơn

0,60

 

104

Kiên cố hóa kênh cấp I đập Nhơn Khánh

Xã Sa Nhơn

0,30

 

105

Đường điện xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

0,90

 

106

Trụ sở UBND xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

1,00

 

107

Đường giao thông liên thôn xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

1,75

 

108

Hội trường thôn 1 xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

0,01

 

109

Khu vui chơi giải trí thôn 1 xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

0,02

 

110

Nâng cấp bê tông thôn 1 xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

0,80

 

111

Nâng cấp hội trường thôn 2 xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

0,01

 

112

Nâng cấp hội trường thôn Ba Rgốc xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

0,01

 

113

Khu thể thao, vui chơi giải trí thôn Ba Rgốc, xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

0,01

 

114

Xây dựng sân thể thao xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

1,90

 

115

Mở nâng cấp nghĩa địa xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn

4,00

 

116

Xây dựng hội trường thôn Tam An

Xã Sa Sơn

0,10

 

117

Đường liên thông, liên xã Sa Bình, xã Ya Ly

Xã Sa Bình, xã Ya Ly

6,00

 

118

Nâng cấp đường giao thông liên  thôn Bình Trung - Bình An

Xã Sa Bình

0,80

 

119

Nâng cấp đường giao thông nội  thôn Bình Giang

Xã Sa Bình

0,60

 

120

Xây dựng nghĩa địa xã Sa Bình

Xã Sa Bình

9,25

 

121

Khu xử lý rác thải xã Sa Bình

Xã Sa Bình

2,75

 

122

Xây dựng trường Mầm non Bình Minh

Xã Sa Bình

0,05

 

123

Hội trường thôn Bình Trung

Xã Sa Bình

0,10

 

124

Hội trường thôn Bình An

Xã Sa Bình

0,10

 

125

Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất từ làng Kto đi làng Đăk Nuôi, xã Hơ Moong

Xã Hơ Moong

1,40

 

126

Đường giao thông nông thôn khu dân cư phát sinh làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong

Xã Hơ Moong

1,30

 

127

Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa thôn Kbei, xã Hơ Moong

Xã Hơ Moong

0,50

 

128

Đường vào khu dân cư mới thôn Tân Sang, xã Hơ Moong

Xã Hơ Moong

1,07

 

129

Hội trường thôn Tân Sang

Xã Hơ Moong

0,10

 

130

Nâng cấp đường nhánh N1 và N2, xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

0,70

 

131

Thủy lợi Ya Pe, xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

10,00

 

132

Nâng cấp đường giao thông nội làng O

Xã Ya Xiêr

0,46

 

133

Nâng cấp đường nội làng thôn Ya De

Xã Ya Xiêr

1,20

 

134

Nâng cấp đường nội làng thôn Rắc

Xã Ya Xiêr

0,68

 

135

Nghĩa địa thôn Ya De, xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

0,80

 

136

Hội trường thôn Ya De, xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

0,02

 

137

Nghĩa địa thôn Quy Nhơn, xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

0,70

 

138

Nghĩa địa thôn 2, xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

0,96

 

139

Nghĩa địa thôn 3, xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

0,28

 

140

Khu trung tâm văn hóa xã Ya Ly

Xã Ya Ly

1,00

 

141

Khu sinh hoạt cộng đồng

Xã Ya Ly

0,50

 

142

Khu sinh hoạt cộng đồng

Xã Ya Ly

0,50

 

143

Khu sinh hoạt cộng đồng

Xã Ya Ly

0,50

 

144

Khu sinh hoạt cộng đồng

Xã Ya Ly

0,50

 

145

Khu sinh hoạt cộng đồng

Xã Ya Ly

0,50

 

146

Thủy lợi Làng Lung

Xã Ya Ly

13,16

 

147

Đường đi khu sản xuất làng Chứ, xã Ya Ly

Xã Ya Ly

1,25

 

148

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đông Hưng

Xã Ya Ly

0,02

 

149

Đường vào khu sản xuất Ya Mêm làng Chờ

Xã Ya Ly

1,20

 

150

Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng xã

Xã Ya Ly

0,03