Nghị quyết 30/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2005/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho các cấp ngân sách do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2005/NQ-HĐND phân chia nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2005/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHÂN CHIA NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTr ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 2 và Quyết định số 2865/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 của UBND tỉnh quy định tỷ lệ phân chia các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh tổ chức;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 5144 /TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho các cấp ngân sách trong tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho các cấp ngân sách trong tỉnh, với các nội dung sau:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất tại Thành phố Thanh hóa, thị xã Bỉm Sơn và thị xã Sầm Sơn:

- Do cấp tỉnh thực hiện lập dự án và tổ chức đấu giá:

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 70%.

+ Ngân sách thành phố, thị xã hưởng: 30%.

- Do thành phố, thị xã thực hiện lập dự án và tổ chức đấu giá:

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 30%.

+ Ngân sách thành phố, thị xã hưởng: 70%.

2. Đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện đồng bằng:

- Do cấp tỉnh thực hiện lập dự án và tổ chức đấu giá:

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 60%.

+ Ngân sách huyện: 40%.

- Do huyện thực hiện lập dự án và tổ chức đấu giá:

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 20%.

+ Ngân sách huyện hưởng: 80%.

3. Đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện miền núi.

- Do cấp tỉnh thực hiện lập dự án và tổ chức đấu giá:

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 60%.

+ Ngân sách huyện: 40%.

- Do huyện thực hiện lập dự án và tổ chức đấu giá:

Ngân sách huyện hưởng: 100%.

4. Tỷ lệ phần trăm (%) nguồn thu phân chia giữa ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn (nơi có quỹ đất đấu giá ).

Trong tổng số ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố được hưởng theo quy định tại điểm 1, 2, 3 nêu trên. HĐND huyện, thị xã, thành phố quyết nghị trên cơ sở nhu cầu đầu tư và đặc điểm cụ thể của từng địa phương, xã, phường, thị trấn.

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 2: Giao UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, quy định cụ thể tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho các cấp ngân sách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức chỉ đạo thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2005, thay thế cho Nghị quyết số 07/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 2.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH,VPCP,VPCTN;
- Bộ Tư pháp;
- TT/TU,UBND tỉnh;
- ĐBQH,ĐBHĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- MTTQ và các đoàn thể;
- TT/HĐND, UBND huyện,TX,TP;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2005
Ngày hiệu lực07/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2005/NQ-HĐND phân chia nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2005/NQ-HĐND phân chia nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành28/12/2005
        Ngày hiệu lực07/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 30/2005/NQ-HĐND phân chia nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2005/NQ-HĐND phân chia nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa

            • 28/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực