Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh quản lý do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân đã được thay thế bởi Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng người xử lý đơn khiếu nại tố cáo Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2012/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỈNH QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003 QH11;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1892/TTr-UBND ngày 20/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra số 284/BC-BPC ngày 30/12/2012 của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Cấp tỉnh:

- Cán bộ, công chức thường xuyên làm việc tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh ( từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần), gồm:

+ Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Trụ sở tiếp công dân;

+ Cán bộ, công chức Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mức chi bồi dưỡng: 100.000đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức tham gia tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (theo định kỳ hoặc đột xuất), gồm:

+ Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời hoặc triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được thủ trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ phối hợp tiếp công dân.

Mức chi bồi dưỡng: 100.000đồng/ngày/người.

+ Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; người làm công tác dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; lái xe phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Mức chi bồi dưỡng: 50.000đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường được bồi dưỡng 100.000đồng/ngày/người. Riêng cán bộ, công chức đang hưởng phụ cấp trách nhiệm thanh tra được hưởng mức hỗ trợ: 80.000đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức thuộc các sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư được bồi dưỡng mức 50.000đồng/người/ngày thực tế xử lý đơn thư.

2. Cấp huyện:

Cán bộ, công chức chuyên trách và không chuyên trách làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện thì được bồi dưỡng mức 100.000đồng/ngày/người.

3. Cấp xã:

Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã thì được bồi dưỡng mức 50.000đồng/ngày/người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Mức hỗ trợ trên được thực hiện từ ngày 01/5/2012.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tình hình thực tiễn trong tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

3. Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Hồng Quảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýTạ Hồng Quảng
        Ngày ban hành10/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân