Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù cho công, viên chức, người lao động tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai

Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND mức trợ cấp đặc thù công viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Gia Lai đã được thay thế bởi Nghị quyết 120/2019/NQ-HĐND hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND mức trợ cấp đặc thù công viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2016/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP ĐẶC THÙ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn cứ Thông tư s05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Xét Tờ trình s 5151/TTr-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đ nghị ban hành nghị quyết quy định mức mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai là 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điu 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trin khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các VP: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tnh và UBND tỉnh (đăng công báo);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND mức trợ cấp đặc thù công viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND mức trợ cấp đặc thù công viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực18/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND mức trợ cấp đặc thù công viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND mức trợ cấp đặc thù công viên chức Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Gia Lai