Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND về quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND mức chi của Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận hàng giả Hà nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/NQ-ND

Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐNH MC CHI ĐM BO HOT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét Tờ trình số 3456/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam) và cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực hoặc bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tnh Hà Nam);

Điều 2. Mức chi

Một số mức chi cụ thể đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam như sau:

1. Cuộc họp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam tổ chức ngoài giờ làm việc: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 150.000 đồng/người/bui, các đại biểu khác là 100.000 đồng/người/buổi.

2. Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tun); 1.300.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng.

3. Chi tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Nam quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

4. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của B Tài chính quy đnh lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi; các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp th năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Công thương;
- Cục KTVBQPPL-B Tư pháp;
- BTV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tnh;
- Các sở: Tư pháp, Tài chính; Công thương;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND UBND cấp huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND mức chi của Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận hàng giả Hà nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND mức chi của Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận hàng giả Hà nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND mức chi của Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận hàng giả Hà nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND mức chi của Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận hàng giả Hà nam

           • 07/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực