Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN DỰ PHÒNG NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; s 120/2018/NĐ-CP về sửa đi, b sung một s điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn thi hành một s điều của Luật đầu tư công; s 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết s 02/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết s 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tnh về việc điều chỉnh, b sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 2806/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Hà Nam đề nghị Hội đồng nhân dân tnh điều chỉnh danh mục dự án bố trí vốn dự phòng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cụ thể:

1. Điều chỉnh giảm 15.300 triệu đồng số vốn đã bố trí cho danh mục các dự án sau:

- Hỗ trợ xây dựng trung tâm cung ứng nông sản tham gia thực hiện Đề án phát triển hệ thống cung ứng hàng nông sn Việt Nam hiện đại, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030: 5.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: 10.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Kim Bảng: 300 triệu đồng (Điều chỉnh từ 1.800 triệu đồng còn 1.500 triệu đồng).

2. Điều chỉnh tăng 15.300 triệu đồng đối với danh mục dự án: Hỗ trợ phát triển Hp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển Hp tác xã giai đoạn 2015-2020 (Điều chỉnh từ 17.480 triệu đồng thành 32.780 triệu đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, KHĐT, Tài chính;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBND t
nh,
- UBMTTQ t
nh;
- Các Sở: KHĐT, Tài chính, Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các Ban HĐND t
nh, Các ĐB HĐND tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh;
- L
ưu VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2019
Ngày hiệu lực06/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành26/09/2019
        Ngày hiệu lực06/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn Hà Nam

           • 26/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực