Nghị quyết 30/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2017 về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018

Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Kon Tum 2018 đã được thay thế bởi Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 biên chế công chức Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Kon Tum 2018


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TỈNH KON TUM NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/NĐ-CP">07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 4260/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017;

Xét Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2018; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biên chế công chức tnh Kon Tum năm 2018 là 2.119 ch tiêu, trong đó:

1. Giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 là 2.037 chi tiêu.

2. Biên chế dự phòng là 82 chỉ tiêu.

(có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định cụ thviệc giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, đơn vị trong phạm vi biên chế công chức được giao tại Điều 1 Nghị quyết này.

b) Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định giao biên chế dự phòng, điều chuyn biên chế công chức giữa các cơ quan, đơn vị trong thời gian gia hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
- Ch
ính ph;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MT
TQVN tnh;
- Các B
an HĐND tỉnh;
- Đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh;
- Th
ường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQ
H tnh;
- Đài P
TTH tỉnh, Báo Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr
tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT- CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2018 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị

Biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị năm 2018

TNG CỘNG

2.037

I

CẤP TỈNH

1.227

1

Văn phòng HĐND tỉnh

42

2

Văn phòng UBND tỉnh

65
(bao gm 05 biên chế của nh đạo UBND tỉnh)

3

Sở Nội vụ

62

 

Văn phòng Sở

36

 

Ban Thi đua khen thưởng

7

 

Ban Tôn giáo

10

 

Chi cục Văn thư - Lưu tr

9

4

Thanh tra tỉnh

35

5

Sở Tư pháp

24

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

46

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

44

8

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42

9

Sở Giao thông Vận tải

30

 

Văn phòng sở

21

 

Tranh tra giao thông

9

10

SY tế

54

 

Văn phòng Sở

30

 

Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình

12

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phm

12

11

Sở Thông tin và Truyền thông

23

12

Sở Công Thương

70

 

Văn phòng Sở

37

 

Chi cục Quản lý thị trường

33

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

413

 

Văn phòng Sở

38

 

Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS

11

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

32

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

39

 

Chi cục Thủy lợi

11

 

Chi cục Phát triển nông thôn

12

 

Chi cục Kim lâm

258

 

Hạt Kim lâm Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh

2

 

Kiểm lâm Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy

10

14

Sở Ngoại vụ

19

15

Ban Dân tộc

18

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

39

 

Văn phòng Sở

26

 

Chi cục Quản lý đt đai

8

 

Chi cục Bảo vệ môi trường

5

17

S Khoa học và Công nghệ

31

 

Văn phòng Sở

23

 

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng

8

18

Sở Xây dựng

32

 

Văn phòng Sở

27

 

Chi cục Giám định xây dựng

5

19

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

34

20

Sở Tài chính

46

21

Ban Qun lý Khu kinh tế tnh

52

22

Hạt Kiểm lâm Ban qun lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

2

23

Các tổ chức khác sử dụng biên chế công chức

4

 

Văn phòng Ban an toàn giao thông

3

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

1

II

CẤP HUYỆN

810

1

Huyện Ngọc Hồi

87

2

Huyện Kon Plông

80

3

Huyện Đăk Hà

83

4

Huyện Đăk Tô

81

5

Huyện Kon Ry

81

6

Thành ph Kon Tum

107

7

Huyện Đăk Glei

82

8

Huyện Tu Mơ Rông

87

9

Huyện Sa Thầy

80

10

Huyện Ia H’Drai

42

D PHÒNG

82

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 30/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/07/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Kon Tum 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Kon Tum 2018
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 30/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/07/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Kon Tum 2018

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Kon Tum 2018