Nghị quyết 30/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Danh mục dự án, công trình được phép thu hồi đất; dự án, công trình được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2018 dự án được phép thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHÉP THU HỒI ĐẤT; CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án, công trình được phép thu hồi đất; các dự án, công trình được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Cho phép thu hồi khoảng 2.043,5 ha đất (trong đó đất trồng lúa 1.425,7 ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 34,6 ha; đất khác 583,2 ha) để thực hiện 678 dự án, công trình;

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo).

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng khoảng 1.608,8 ha (trong đó đất trồng lúa 1.563,4 ha; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 45,4 ha) để thực hiện 763 dự án, công trình;

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo).

3. Cho phép các dự án, công trình đã được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; Công văn số 599/HĐND-TH ngày 27/9/2017; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 chưa thực hiện, được tiếp tục thực hiện trong năm 2019, gồm:

3.1. 755 dự án, công trình thu hồi đất với diện tích khoảng 2.642,2 ha (đất trồng lúa 1.785,1 ha; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 32,2 ha; đất khác 824,9 ha);

3.2. 848 dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích khoảng 1.777,5 ha (đất trồng lúa 1.745,3 ha; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 32,2 ha).

(Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo)

4. Đưa ra khỏi danh mục các dự án, công trình đã được HĐND tỉnh chấp thuận nhưng không có khả năng thực hiện; các dự án, công trình đã được HĐND tỉnh chấp thuận quá 3 năm không thực hiện: 181 dự án, công trình với tổng diện tích 275,4 ha trong đó: đất trồng lúa 220,3 ha, đất khác 55,1 ha.

(Chi tiết có Biểu số 03 kèm theo)

5. Trích lập dự phòng quỹ đất khoảng 200 ha đất trồng lúa và 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình cấp bách và các dự án, công trình phát sinh trong năm 2019; giao cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận việc chuyển mục đích quỹ đất dự phòng để thực hiện các dự án, công trình cấp bách và các dự án, công trình phát sinh trong năm 2019 và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, TH.
B
n điện tử:
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo chuyên viên Văn phòng.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2018 dự án được phép thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2018 dự án được phép thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Bắc Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2018 dự án được phép thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Bắc Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2018 dự án được phép thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Bắc Giang

         • 07/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực