Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được thay thế bởi Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, n và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 300/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 207/2007/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2007 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 252/2008/NQ-HĐND NGÀY 20 NGÀY 12 THÁNG 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ THỦY SẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 8498/TT-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 về việc đề nghị thông qua Nghị quyết: Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số: 207/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 và Nghị quyết số: 252/2008/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 và Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Bãi bỏ các nội dung sau:

- Mục 18, Điều 1 của Nghị quyết số: 207/2007/NQ-HĐND: Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Điểm 1, Mục 21, Điều 1 của Nghị quyết số: 207/2007/NQ-HĐND: Chính sách hỗ trợ con giống tôm thương phẩm khi bị bệnh.

2. Điều chỉnh định mức giống Ngô lai được hỗ trợ tại Mục 2 và Mục 3, Điều 1 của Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND và Mục 2, Điều 1 của Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND như sau: Định mức giống Ngô lai 20 kg/ha.

3. Điều chỉnh, bổ sung Mục 2, Điều 1 của Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND như sau:

- Hỗ trợ chi phí làm đất trồng mới chè công nghiệp LDP1, LDP2, chè Tuyết shan, chè chất lượng cao. Định mức: 5.000.000 đồng/ha đối với các huyện: Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong và 2.000.000 đồng/ha đối với các huyện còn lại.

- Bổ sung chính sách hỗ trợ giống chè LDP1, LDP2, chè chất lượng cao với mức: 400 đồng/bầu đối với 2 huyện: Con Cuông, Quế Phong; 200 đồng/bầu đối với các huyện còn lại.

4. Điều chỉnh định mức giống Cao su được hỗ trợ tại Mục 8 của Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND như sau:

Định mức giống cao su 555 cây/ha, áp dụng đối với diện tích trồng mới.

5. Bổ sung vào điểm 1, Mục 12 của Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND như sau:

Hỗ trợ 20% giá trị máy cày loại nhỏ đa chức năng cho các huyện, xã miền núi.

6. Điều chỉnh điểm 1, điểm 2 và điểm 3, Mục 14, Điều 1 của Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND như sau:

- Sửa đổi, điều chỉnh điểm 1 và điểm 2, Mục 14 thành một điểm như sau:

Cấp 100% chi phí:Tinh bò sữa, bò giống hướng thịt: Zêbu, Brahman..., vật tư phối giống và hỗ trợ 50.000 đồng/con có chửa, bao gồm tiền công: Phối giống, kiểm tra bò có chửa.

- Điều chỉnh điểm 3 như sau: 

Hỗ trợ 60% giá bò đực giống lai hướng thịt (về đến địa phương) để phối giống trực tiếp cho bò cái tại địa phương đối với các huyện, xã miền núi không có điều kiện thực hiện phối giống bằng phương pháp TTNT, với định mức: 30 - 50 con bò cái sinh sản được bố trí 01 con bò đực giống. Riêng các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong hỗ trợ 80% giá bò đực giống lai hướng thịt (về đến địa phương), với định mức: 25 - 30 con bò cái sinh sản được bố trí 01 con bò đực giống.

7. Điều chỉnh Mục 14 của Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND như sau:

Hỗ trợ 100.000 đồng/con trâu, bò đực giống chất lượng kém bị thiến bằng kìm bấm và hỗ trợ 50.000 đồng/con tiền công thiến cho cán bộ thực hiện..

8. Điều chỉnh điểm 2, Mục 17 của Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND như sau:

Cấp 100% giá trị vaxin tiêm phòng gia súc đối với các xã miền núi khu vực II.

9. Điều chỉnh điểm 1, Mục 23, Điều 1 của Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND như sau:

- Nuôi cá lồng trên sông, hồ nước lớn:

+ Các huyện, xã thuộc khu vực III: Hỗ trợ 06 triệu đồng/lồng (loại lồng 15 m3 trở lên).

+ Các huyện, xã thuộc khu vực II: Hỗ trợ 04 triệu đồng/lồng (loại lồng 15 m3 trở lên).

+ Các huyện, xã thuộc khu vực I: Hỗ trợ 2,5 triệu đồng/lồng (loại lồng 15 m3 trở lên).

+ Các huyện, xã thuộc đồng bằng: Hỗ trợ 2 triệu đồng/lồng (loại lồng 15 m3 trở lên).

10. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 và 3, Mục 8, Điều 1 của Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND thành một điểm như sau:

Ngân sách hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu cá;

11. Bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm như sau:

- Trợ giá 100 đồng/cây giống dâu (hoặc hom) để trồng mới đối với các giống dâu nhập nội từ Trung Quốc, gồm: Dâu Sa Nhị Luân và các giống dâu Việt Nam đa bội thể số 7, số 12, giống dâu lai VH9, VH15, VH13.

- Hỗ trợ xây dựng một số mô hình trồng dâu nuôi tằm: 1 - 2 mô hình/huyện. Mỗi mô hình 2 - 3 ha. 

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trên đây, các điều khoản hỗ trợ đầu tư khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 và Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV.

Các chính sách khác do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, được triển khai áp dụng theo đúng quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 300/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu300/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2009
Ngày hiệu lực02/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 300/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu300/2009/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
     Người kýTrần Hồng Châu
     Ngày ban hành23/12/2009
     Ngày hiệu lực02/01/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn