Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2009 - 2015 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND công tác Dân số Kế hoạch hoá gia đình Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2008/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 06/2003/ PL- UBTVQH11 ngày 09 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình;

Xét Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Đề nghị Ban hành Nghị quyết về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009-2015, với một số nội dung sau:

1. Mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trong tình hình mới.

- Tăng cường kinh phí hoạt động cho công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

- Đến năm 2010: Duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,2‰/năm, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên xuống dưới mức 5% tổng số các trường hợp sinh trong năm.

- Từ năm 2011 đến năm 2015: Nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,1‰/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 5% tổng số các trường hợp sinh trong năm.

3. Các giải pháp cơ bản:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền với công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, đưa công tác này là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động, là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua hàng năm của địa phương, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; tăng cường phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, thay đổi hành vi về dân số kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản, thu hút đông đảo các lực lượng trong toàn xã hội tham gia.

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở cấp tỉnh và cấp huyện, kiện toàn Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở cấp xã và các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

- Sử dụng có hiệu quả kinh phí từ nguồn Trung ương cấp và các Dự án. Hàng năm ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ cho công tác khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hoá xã hội, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND công tác Dân số Kế hoạch hoá gia đình Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND công tác Dân số Kế hoạch hoá gia đình Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Vượng
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND công tác Dân số Kế hoạch hoá gia đình Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND công tác Dân số Kế hoạch hoá gia đình Thái Nguyên

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực