Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2009 - 2012 tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2008/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2009 - 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nư­ớc;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

Xét Tờ trình số 2222/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2009 - 2012;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn chương trình khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2009 - 2012 với các nội dung chính như­ sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Động viên và huy động vốn từ các nguồn lực trong nước và nước ngoài tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Cao Bằng;

- Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, trước hết là công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn; đẩy nhanh phát triển tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống, du nhập và phát triển nghề mới nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lao động theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X ;

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm tổ chức đào tạo khởi sự doanh nghiệp từ 50 người trở lên, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp từ 100 người trở lên;

- Đào tạo nghề, truyền nghề gắn với khôi phục nghề truyền thống và phát triển nghề mới, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, mỗi năm đào tạo 300 -400 người để phát triển và nhân cấy nghề, góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn;

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho cơ sở sản xuất ở nông thôn mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, mỗi năm ứng dụng 2 đến 3 dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất;

- Xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ và thực hiện tư vấn khoa học công nghệ, mỗi năm xây dựng 2 đến 4 mô hình/năm;

- Xây dựng các chương trình thông tin quảng bá xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, mỗi năm xây dựng 1 đến 2 chương trình/năm;

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, tiếp thị tìm kiếm thị trường đối tác kinh doanh, tổ chức hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, mỗi năm hỗ trợ ít nhất 1 đến 2 đợt/năm tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh;

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thăm quan khảo sát, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, liên doanh liên kết hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề, mỗi năm tổ chức 1 đến 2 đợt/năm.

2. Phạm vi, đối tư­ợng áp dụng

Được áp dụng theo Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

3. Các ngành nghề đ­ược hư­ởng chính sách khuyến công

- Công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản;

- Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động;

- Sản xuất sản phẩm mới, hàng thay thế hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu sử dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước;

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng lắp ráp và sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp;

- Thuỷ điện nhỏ, điện sử dụng năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo có công suất lắp đặt 10 KW để cung cấp cho nông thôn vùng sâu, vùng xa;

- Sản xuất gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh;

- Đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho cụm, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

4. Kinh phí thực hiện

Gồm kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công quốc gia, kinh phí sự nghiệp khoa học, kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và kinh phí địa phương. Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trích từ tổng thu ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (phần thu nội địa) tối thiểu từ 0,2 đến 0,5 %/năm để hỗ trợ cho hoạt động khuyến công.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Th­ường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã đ­ược Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực20/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

            • 10/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực