Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 45/BCTT-KT&NS ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12)

Phần I

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH

1. Mục đích, yêu cầu

- Đến năm 2020 đáp ứng 40% sinh viên có nhu cầu nhà ở được thuê nhà ở trong ký túc xá; đáp ứng cho 20 - 25% công nhân khu kinh tế, khu công nghiệp được thuê nhà ở trong các nhà ở dành cho công nhân; hỗ trợ cho khoảng 4.000 hộ nghèo; khoảng 5.000 hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ cải thiện nhà ở.

- Kế hoạch phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở; đáp ứng được yêu cầu thực tế; phù hợp với khả năng các nguồn lực; đảm bảo tính khả thi.

2. Cơ sở lập kế hoạch

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020; các chương trình hỗ trợ về nhà ở của Trung ương.

Căn cứ nguồn thông tin số liệu báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Căn cứ nhu cầu nhà ở xã hội phát sinh nhằm phục vụ công nhân tại Khu kinh tế Nhơn Hội, các Khu công nghiệp tập trung, Dự án Tổ họp lọc, hóa dầu Nhơn Hội và các dự án khác.

Phần II

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2016 - 2020

Theo kế hoạch, cần xây dựng khoảng 433.000 m2 sàn, tổng nhu cầu vốn khoảng 1.513 tỷ đồng, gồm:

1. Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị: Theo Chương trình, giai đoạn 2016 - 2020, cần xây dựng khoảng 1.200 căn hộ (khoảng 78.000 m2 sàn) để đáp ứng nhu cầu. Theo đó, cần đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (06 địa điểm) với nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 06 ha, kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 505 tỷ đồng. Đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

2. Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê: Theo Chương trình, giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu cần xây dựng khoảng 14.000 m2 sàn để đáp ứng nhu cầu. Theo đó, cần đầu tư xây dựng 02 dự án nhà ở sinh viên, nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 6,0 ha, kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 92 tỷ đồng. Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn khác.

3. Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế: Theo Chương trình, giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu cần xây dựng khoảng 20.000 m2 sàn để đáp ứng nhu cầu theo kế hoạch.

Ngoài ra, theo tình hình đầu tư các dự án kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, cần xây dựng khoảng 75.000 m2 sàn (khoảng 10.000 chỗ ở) phục vụ cho công nhân của dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội (Dự án Victory) và các dự án tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Tổng hợp nhu cầu, dự kiến xây dựng 95.000 m2 sàn, nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 30,0 ha, kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 624 tỷ đồng. Đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

4. Nhà ở cho người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu:

- Hỗ trợ xây dựng khoảng 4.000 căn nhà ở riêng lẻ (khoảng 96.000 m2 sàn) theo Chương trình mục tiêu quốc gia cho các đối tượng là hộ nghèo, khu vực nông thôn;

- Hỗ trợ xây dựng khoảng 5.000 căn nhà ở (diện tích khoảng 150.000 m2) cho hộ gia đình có người có công với cách mạng, xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có.

Tổng hợp, dự kiến kế hoạch cần hỗ trợ xây dựng khoảng 9.000 căn nhà ở riêng lẻ (khoảng 246.000 m2 sàn), kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 292 tỷ đồng. Nguồn vốn như sau:

- Đối với Chương trình hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có người có công với cách mạng: Hỗ trợ bằng vốn ngân sách (Trung ương 90%, địa phương 10%).

- Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất; Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần lãi suất còn lại (thực hiện sau năm 2020).

II. Dự kiến khu vực, vị trí, tổng diện tích đất dành để phát triển các dự án nhà ở xã hội

1. Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị: Dự kiến đầu tư tại 07 điểm quy hoạch với tổng diện tích đất khoảng 6,5 ha.

2. Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê: Dự kiến theo quy hoạch với tổng diện tích đất khoảng 6,6 ha, trong đó diện tích đt Ký túc xá sinh viên tập trung 02 ha; đất quy hoạch trong khuôn viên của các trường 4,62 ha.

3. Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế: Dự kiến bố trí tại khu đất 1,64 ha trong diện tích 4,23 ha đã được Nhà nước cho Công ty thuê đất làm khu xử lý nước thải của Nhà máy cồn Vạn Phát và khu đất 57,1 ha đất xây dựng các dự án nhà ở chung cư thu nhập thấp thuộc KĐT mới Nhơn Hội.

4. Nhà ở cho người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu: Thuộc các hộ gia đình trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

III. Danh mục dự án nhà ở xã hội triển khai hàng năm và trong từng giai đoạn và tiến độ thực hiện cụ thể của từng dự án: Chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

IV. Kinh phí, cơ cấu nguồn vốn và cơ chế

Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng 1.513 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ: 227 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15% (xây dựng ký túc xá sinh viên; hỗ trợ hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; chưa bao gồm nguồn vốn đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội).

- Vốn ngân sách địa phương: 16,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,1% (hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công; chi phí quản lý các Đề án hỗ trợ nhà ở gia đình chính sách; chưa bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng để giao đất sạch, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào, miễn tiền sử dụng đất).

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 100,00 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,6% (hộ nghèo vay xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg).

- Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn doanh nghiệp vay: 1.130 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 75% (đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội).

- Vốn huy động khác: 40,0 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,6% (hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg).

V. Các giải pháp cơ bản để thực hiện

1. Giải pháp về quy hoạch

- Các dự án nhà ở thương mại và dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh, phải dành tỷ lệ diện tích đất tối thiểu là 20% diện tích đất ở của dự án đó để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (tỷ lệ diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội của từng dự án nhà ở thương mại hoặc khu đô thị mới phải được xác định trong quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Đối với các khu công nghiệp có khu đô thị dịch vụ kèm theo: Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân theo quy hoạch được duyệt, có thể tự xây dựng hoặc chuyển giao lại quỹ đất đã có hạ tầng cho Nhà nước quản lý. Chí phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất này được phân bổ vào tiền thuê đất tại khu công nghiệp.

- Đối với khu vực nông thôn: Khuyến khích các hộ dân có đất xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch nông thôn mới. Đối với các khu dân cư tập trung đã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh trước khi xây dựng nhà ở.

2. Giải pháp về hạ tầng

- Nhà nước tổ chức xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào đồng bộ với hạ tầng xã hội đối với các dự án nhà ở xã hội; kết cấu hạ tầng phải phù hợp với từng khu dân cư, phù hợp với từng loại đối tượng.

- Tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư hạ tầng tại các khu dân cư, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được duyệt.

3. Giải pháp về kiến trúc

- Cung cấp, lựa chọn các mẫu nhà ở phù hợp cho nhiều đối tượng, phù hợp với kiến trúc cảnh quan đô thị và đặc điểm của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thiết kế sử dụng vật liệu xây dựng sản xuất trong nước; tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung; áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến trong thiết kế, thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm giá thành xây dựng.

4. Các giải pháp về tài chính

- Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai Kế hoạch, lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các Chương trình dự án hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, nguồn ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp đối với các dự án nhà ở thu hồi vốn trực tiếp, các khoản hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội.

- Ngân sách nhà nước đầu tư cho giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội; hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng hạ tầng trong phạm vi dự án; miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Đối với Chương trình hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có người có công với cách mạng: Ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà xây mới, 20 triệu đồng/ nhà sửa chữa (NSTW: 90%, NS tỉnh 10%). Thực hiện việc ưu tiên và hỗ trợ đối với người có công với cách mạng khi thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng;

- Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Thực hiện theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn vốn vay do ngân sách Trung ương cấp 50% trên tổng số vốn vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động. Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách. Ngân sách địa phương hỗ trợ 100% lãi suất vay cho hộ nghèo (từ 2021 - 2025)

- Đối với nhà ở cho các đối tượng xã hội tại khu vực đô thị: cho vay từ Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần lãi suất; hỗ trợ khác theo quy định.

- Đối với nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp: Nhà nước có chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, tài chính, tín dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, thuê mua cho công nhân lao động;

- Đối với nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê: Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương); khuyến khích, tạo điều kiện và ưu đãi các thành phần kinh tế bỏ vốn tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên thuê.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành kế hoạch cụ thể và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 


PHỤ LỤC 1

PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN (2016 - 2020)

ĐVT: tỷ đồng

TT

Nội dung

Tổng DT sàn (m2)

Tổng mức đầu tư

Chia ra

Vốn Trung ương

 

Vốn NS tỉnh

 

Vốn khác

2016

2017

2018

2019

2020

Cộng

2016

2017

2018

2019

2020

Cộng

2016

2017

2018

2019

2020

Cộng

1

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

 78.000

 505,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96,4

 80,3

 98,6

 131,4

 98,6

 505,2

2

Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê

 14.000

 92,0

 5,9

 21,7

 21,7

 21,7

 21,0

 92,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

 95.000

 624,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46,0

177,4

170,8

 131,4

 98,6

 624,2

4

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (bao gồm chi phí quản lý 0,5%)

 246.000

 291,5

 -

 33,8

 33,8

 33,8

 33,8

135,0

 0,1

 4,1

 4,1

 4,1

 4,1

 16,5

 14,0

 28,0

 35,0

 35,0

 28,0

 140,0

 

1. Hỗ trợ XD nhà ở hộ nghèo

 96.000

 140,0

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 14.0

 28.0

 35.0

 35.0

 28.0

 140.0

 

2. Hỗ trợ XD nhà ở hộ người có công

 150.000

 151,5

 -

 33,8

33,8

 33,8

 33,8

135,0

 0,1

 4,1

 4,1

 4,1

 4,1

 16,5

 

 -

 

 

 

 

 

Cộng

 433.000

 1.512,8

 5,9

 55,4

 55,4

 55,4

 54,8

 27,0

 0,1

 4,1

 4,1

 4,1

 4,1

 16,5

156,4

285,7

304,4

 297.8

225.1

1,269.4

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

TT

Dự án

Số lượng (căn/chỗ ở)

Diện tích sàn (m2)

Kế hoạch vốn 2016 - 2020 (tỷ đồng)

Nguồn vốn (tỷ đồng)

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

1.240

78.000

505,20

0,00

0,00

0,00

505,20

0,00

1

Dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ tại khu vực 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, diện tích sử dụng đất 0,95 ha (2015 - 2017)

194

11.084

72,80

0,00

0,00

 

72,80

0,00

2

Dự án Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn - khu vực 11, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, diện tích sử dụng đất 0,94 ha (2015 - 2017)

236

16.917

103,90

0,00

0,00

 

103,90

0,00

3

Các dự án chung cư nhà ở thu nhập thấp tại: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 2,04 ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết); Khu đất số 44 Đinh Bộ Lĩnh. QN (0,7 ha); khu đất Trung tâm giết mổ động vật Bạch Tuyết, phường Nhơn Phú, QN (0,2ha); Khu đất Hợp tác xã Vận tải ¼ Quy Nhơn tại đường Phạm Hồng Thái (0,3ha) và một số dự án khác. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018 - 2020

660

40.000

262,80

0,00

0,00

 

262,80

0,00

4

Dự án tại Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 1,0 ha. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018 - 2019

150

10.000

65,70

0,00

0,00

 

65,70

0,00

II

Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê

2.900

14.000

91,98

91,98

0,00

 

0,00

0,00

1

Dự án khu KTX SV tập trung các trường Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng nghề Bình Định, Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và các trường khác tại khu đại học tập trung, khu đất khoảng 70-77 ha tại khu vực Long Vân - Long Mỹ, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 2 ha (2017 - 2020)

2.100

 10.000

65,70

65,70

0,00

 

0,00

0,00

2

Dự án ký túc xá trong khuôn viên của các trường với tổng diện tích đất khoảng 4,62 ha, các trường tự triển khai lập dự án xây dựng ký túc xá phục vụ chỗ ở cho học sinh, sinh viên của từng trường (2016-2020)

800

 4.000

26,28

26,28

0,00

 

0,00

0,00

III

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

12.600

95.000

624,15

0

0

 

624,2

0

1

Dự án Phát triển khu nhà ở Vạn Phát tại Khu vực Bàu Lát, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn; nhu cầu sử dụng đất tổi thiểu 1,64 ha trong diện tích 4,23 ha đã được Nhà nước cho Công ty thuê đất làm khu xử lý nước thải của Nhà máy cồn Vạn Phát (2016 - 2018); và một số địa điểm khác

2.600

20.000

131,40

0,00

0,00

 

131,40

0,00

2

Dự án khu nhà ở cho công nhân Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội - Khu kinh tế Nhơn Hội; nhu cầu sử dụng đất tối thiểu 30 ha. Dự kiến xây dựng tại khu đất 57,1 ha đất xây dựng các dự án nhà ở chung cư thu nhập thấp thuộc KĐT mới Nhơn Hội (2017 - 2020); một số địa điểm khác

10.000

75.000

492,75

0,00

0,00

 

492,75

0,00

IV

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

9.000

246.000

290,00

135,00

15,00

100,00

0,00

40,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016 - 2020)

4.000

96.000

140,00

0,00

0,00

100,00

0,00

40,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017 - 2020)

5.000

150.000

150,00

135,00

15,00

0,00

0,00

0,00

V

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

1,45

 

1,45

0,00

0,00

0,0

 

Tổng cộng:

25.740

433.000

1.512,78

226,98

16,45

100,00

1.129,35

40,00

 

PHỤ LỤC 3

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2016

TT

Dự án

Số lượng (căn/chỗ ở)

Diện tích sàn (m2)

Kế hoạch vốn 2016

Nguồn vốn

Vốn TW

Vốn địa

phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

217

13.942

96,40

0,00

0,00

 

96,40

0,00

1

Dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ tại khu vực 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (2016 - 2017)

97

5.542

36,40

0,00

0,00

 

36,40

0,00

2

Dự án Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn - khu vực 11, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (2016 - 2017)

120

8.400

60,00

 

 

 

60,00

0,00

II

Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê

200

900

5,91

5,91

0,00

 

0,00

0,00

1

Dự án ký túc xá trong khuôn viên của các trường với tổng diện tích đất khoảng 4,62 ha, các trường tự triển khai lập dự án xây dựng ký túc xá phục vụ chỗ ở cho học sinh, sinh viên của từng trường (2016 - 2020)

200

900

5,91

5,91

0,00

 

0,00

0,00

III

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

500

7.000

45,99

0

0

 

45,99

0

1

Dự án Phát triển khu nhà ở Vạn Phát tại Khu vực Bàu Lát, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn (2016 - 2018)

500

7.000

45,99

0,00

0,00

 

45,99

0,00

IV

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

400

9.600

14,00

0,00

0,00

10,00

0,00

4,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016 - 2020)

400

9.600

14,00

0,00

0,00

10,00

0,00

4,00

V

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,07

0,00

0,07

0,00

0,00

0,0

 

Tổng cộng:

1.317

31.442

162,37

5,91

0,07

10,00

142,39

4,00

 

PHỤ LỤC 4

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2017

TT

Dự án

Số lượng (căn/chỗ ở)

Diện tích

sàn (m2)

Kế hoạch

vốn 2017

Nguồn vốn

Vốn TW

Vốn địa

phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

213

14.059

80,30

0,00

0,00

 

80,30

0,00

1

Dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ tại khu vực 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (2015 - 2017)

97

5.542

36,40

0,00

0,00

 

36,40

0,00

2

Dự án Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn- khu vực 11, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (2015 - 2017)

116

8.517

43,90

 

 

 

43,90

0,00

II

Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê

700

3.300

21,68

21,68

0,00

 

0,00

0,00

1

Dự án khu KTX SV tập trung các trường Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng nghề Bình Định, Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và các trường khác tại khu đại học tập trung, khu đất khoảng 70-77 ha tại khu vực Long Vân - Long Mỹ (phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn) (2017 - 2018)

500

 2.500

16,43

16,43

0,00

 

0,00

0,00

2

Dự án ký túc xá trong khuôn viên của các trường với tổng diện tích đất khoảng 4,62 ha, các trường tự triển khai lập dự án xây dựng ký túc xá phục vụ chỗ ở cho học sinh, sinh viên của từng trường (2016 - 2020)

200

 800

5,26

5,26

0,00

 

0,00

0,00

III

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

3.000

27.000

177,39

0

0

 

177

0

1

Dự án Phát triển khu nhà ở Vạn Phát tại Khu vực Bàu Lát, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn (2016 - 2018)

500

7.000

45,99

0,00

0,00

 

45,99

0,00

2

Dự án khu nhà ở cho công nhân Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội - Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự kiến xây dựng tại khu đất 57,1 ha đất xây dựng các dự án nhà ở chung cư thu nhập thấp thuộc KĐT mới Nhơn Hội (2017 - 2020)

2.500

20.000

131,40

0,00

0,00

 

131,40

0,00

IV

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

2.050

56.700

65,50

33,75

3,75

20,00

0,00

8,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016 - 2020)

800

19.200

28,00

0,00

0,00

20,00

0,00

8,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017 - 2020)

1.250

37.500

37,50

33,75

3,75

0,00

0,00

0,00

V

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,0

 

Tổng cộng:

5.963

101.059

345,20

55,43

4,08

20,00

257,69

8,00

 

PHỤ LỤC 5

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018

TT

Dự án

Số lượng (căn/chỗ ở)

Diện tích

sàn (m2)

Kế hoạch vốn 2018

Nguồn vốn

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

275

15.000

98,55

0,00

0,00

0,00

98,55

0,00

1

Các dự án chung cư nhà ở thu nhập thấp tại: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 2,04 ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết); Khu đất số 44 Đinh Bộ Lĩnh. QN (0,7 ha); khu đất Trung tâm giết mổ động vật Bạch Tuyết, phường Nhơn Phú, QN (0,2ha); Khu đất Hợp tác xã Vận tải ¼ Quy Nhơn tại đường Phạm Hồng Thái (0,3ha). Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018 - 2020

200

10.000

65,70

0,00

0,00

 

65,70

0,00

2

Dự án tại Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 1,0 ha. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018 - 2020

75

5.000

32,85

0,00

0,00

 

32,85

0,00

II

Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê

700

3.300

21,68

21,68

0,00

 

0,00

0,00

1

Dự án khu KTX SV tập trung các trường Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng nghề Bình Định, Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và các trường khác tại khu đại học tập trung, khu đất khoảng 70-77 ha tại khu vực Long Vân - Long Mỹ (phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn)

500

 2.500

16,43

16,43

0,00

 

0,00

0,00

2

Dự án ký túc xá trong khuôn viên của các trường với tổng diện tích đất khoảng 4,62 ha, các trường tự triển khai lập dự án xây dựng ký túc xá phục vụ chỗ ở cho học sinh, sinh viên của từng trường (2016 - 2020)

200

 800

5,26

5,26

0,00

 

0,00

0,00

III

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

3.500

26.000

170,82

0

0

 

171

0

1

Dự án Phát triển khu nhà ở Vạn Phát tại Khu vực Bàu Lát, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn (2016 - 2018)

500

6.000

39,42

0,00

0,00

 

39,42

0,00

2

Dự án khu nhà ở cho công nhân Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội - Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự kiến xây dựng tại khu đất 57,1 ha đất xây dựng các dự án nhà ở chung cư thu nhập thấp thuộc KĐT mới Nhơn Hội (2017 - 2020)

3.000

20.000

131,40

0,00

0,00

 

131,40

0,00

IV

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

2.250

61.500

72,50

33,75

3,75

25,00

0,00

10,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016 - 2020)

1.000

24.000

35,00

0,00

0,00

25,00

0,00

10,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017 - 2020)

1.250

37.500

37,50

33,75

3,75

0,00

0,00

0,00

V

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,36

0,00

0,36

0,00

0,00

0,0

 

Tổng cộng:

6.725

105.800

363,91

55,43

4,11

25,00

269,37

10,00

 

PHỤ LỤC 6

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019

TT

Dự án

Số lượng (căn/chỗ ở)

Diện tích

sàn (m2)

Kế hoạch

vốn 2019

Nguồn vốn

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

305

20.000

131,40

0,00

0,00

0,00

131,40

0,00

1

Các dự án chung cư nhà ở thu nhập thấp tại: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 2,04 ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết); Khu đất số 44 Đinh Bộ Lĩnh. QN (0,7 ha); khu đất Trung tâm giết mổ động vật Bạch Tuyết, phường Nhơn Phú, QN (0,2ha); Khu đất Hợp tác xã Vận tải ¼ Quy Nhơn tại đường Phạm Hồng Thái (0,3ha). Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

230

15.000

98,55

0,00

0,00

 

98,55

0,00

2

Dự án tại Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 1,0 ha. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2019

75

5.000

32,85

0,00

0,00

 

32,85

0,00

II

Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê

700

3.300

21,68

21,68

0,00

 

0,00

0,00

1

Dự án khu KTX SV tập trung các trường Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng nghề Bình Định, Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và các trường khác tại khu đại học tập trung, khu đất khoảng 70-77 ha tại khu vực Long Vân - Long Mỹ (phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn) (2019-2020)

500

 2.500

16,43

16,43

0,00

 

0,00

0,00

2

Dự án ký túc xá trong khuôn viên của các trường với tổng diện tích đất khoảng 4,62 ha, các trường tự triển khai lập dự án xây dựng ký túc xá phục vụ chỗ ở cho học sinh, sinh viên của từng trường (2016-2020)

200

 800

5,26

5,26

0,00

 

0,00

0,00

III

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

3.000

20.000

131,40

0

0

 

131

0

1

Dự án khu nhà ở cho công nhân Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội - Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự kiến xây dựng tại khu đất 57,1 ha đất xây dựng các dự án nhà ở chung cư thu nhập thấp thuộc KĐT mới Nhơn Hội (2017-2020)

3.000

20.000

131,40

0,00

0,00

 

131,40

0,00

IV

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

2.250

61.500

72,50

33,75

3,75

25,00

0,00

10,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016-2020)

1.000

24.000

35,00

0,00

0,00

25,00

0,00

10,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017-2020)

1.250

37.500

37,50

33,75

3,75

0,00

0,00

0,00

V

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,36

0,00

0,36

0,00

0,00

0,0

 

Tổng cộng:

6.255

104.800

357,34

55,43

4,11

25,00

262,80

10,00

 

PHỤ LỤC 7

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020

TT

Dự án

Số lượng (căn/chỗ ở)

Diện tích

sàn (m2)

Kế hoạch vốn 2020

Nguồn vốn

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

230

15.000

98,55

0,00

0,00

0,00

98,55

0,00

1

Các dự án chung cư nhà ở thu nhập thấp tại: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 2,04 ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết); Khu đất số 44 Đinh Bộ Lĩnh. QN (0,7 ha); khu đất Trung tâm giết mổ động vật Bạch Tuyết, phường Nhơn Phú, QN (0,2ha); Khu đất Hợp tác xã Vận tải ¼ Quy Nhơn tại đường Phạm Hồng Thái (0,3ha). Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018 - 2020

230

15.000

98,55

0,00

0,00

 

98,55

0,00

II

Nhà ở cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thuê

600

3.200

21,02

21,02

0,00

 

0,00

0,00

1

Dự án khu KTX SV tập trung các trường Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng nghề Bình Định, Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và các trường khác tại khu đại học tập trung, khu đất khoảng 70-77 ha tại khu vực Long Vân - Long Mỹ (phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn)

500

 2.500

16,43

16,43

0,00

 

0,00

0,00

2

Dự án ký túc xá trong khuôn viên của các trường với tổng diện tích đất khoảng 4,62 ha, các trường tự triển khai lập dự án xây dựng ký túc xá phục vụ chỗ ở cho học sinh, sinh viên của từng trường (2016 - 2020)

100

 700

4,60

4,60

0,00

 

0,00

0,00

III

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

2.700

15.000

98,55

0

0

 

99

0

1

Dự án khu nhà ở cho công nhân Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội - Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự kiến xây dựng tại khu đất 57,1 ha đất xây dựng các dự án nhà ở chung cư thu nhập thấp thuộc KĐT mới Nhơn Hội (2017 - 2020)

2.700

15.000

98,55

0,00

0,00

 

98,55

0,00

IV

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

2.050

56.700

65,50

33,75

3,75

20,00

0,00

8,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016 - 2020)

800

19.200

28,00

0,00

0,00

20,00

0,00

8,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017 - 2020)

1.250

37.500

37,50

33,75

3,75

0,00

0,00

0,00

V

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,0

 

Tổng cộng:

5.580

89.900

283,95

54,77

4,08

20,00

197,10

8,00

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành25/12/2015
       Ngày hiệu lực01/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định