Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách tại địa phương theo Luật dân quân tự vệ do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách theo Luật dân quân tự vệ Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/NQ-ND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐNH MT S CH Đ, CHÍNH SÁCH TI ĐA PHƯƠNG THEO LUT DÂN QUÂN T V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ.

Xét Tờ trình số 7377/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt một số chế độ, chính sách tại địa phương theo Luật dân quân tự vệ; Báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chế độ, chính sách tại địa phương theo Luật dân quân tự vệ. Cụ thể như sau:

1. Chế đệ phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, tổ đội trưởng dân quân bằng 0,5 mức lương cơ sở và chi trả theo tháng.

2. Mức trợ cấp ngày công lao động cho cán bộ, chiến sỹ dân quân trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ, thực hiện quyết định điều động của cấp có thẩm quyền được tính bằng hệ số 0,1 mức lương cơ sở.

3. Lực lượng dân quân khi làm nhiệm vụ ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn nơi cư trú ngoài mức trợ cấp ngày công lao động, được hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về như cán bộ, công chức cấp xã; được hỗ trợ tiền ăn bằng hệ s0,06 mức lương cơ sở, trường hợp không có điều kiện đi về trong ngày được bố trí chỗ nghỉ.

4. Lực lượng dân quân nòng cốt sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân, nếu được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài mức trợ cấp ngày công lao động theo khoản 1 Điều này sẽ được hưởng trợ cấp ngày công tăng thêm theo mức 0,04 mức lương cơ sở.

5. Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã khi có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế: Ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương và được cân đối trong dự toán hàng năm của ngân sách các cấp.

Đối với kinh phí hỗ trợ chi phí đi lại, b trí chnghỉ cho lực lượng dân quân và chế độ, chính sách đối với lực lượng tự vệ tại các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định của Luật dân quân tự vệ ngày 23/11/2009 và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ do các địa phương, đơn vị cân đối chi trả.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định một số chế độ, chính sách tại địa phương theo Luật dân quân tự vệ.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Đài PT-TH tnh, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HS k họp

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách theo Luật dân quân tự vệ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách theo Luật dân quân tự vệ Lâm Đồng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Đức Quận
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực18/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách theo Luật dân quân tự vệ Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách theo Luật dân quân tự vệ Lâm Đồng

          • 08/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/12/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực