Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND điều chỉnh Chương trình phát triển nhà Quảng Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII , KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Qua xem xét Tờ trình số 2143/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 18/11/2011.

(Có điều chỉnh Chương trình kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp th6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

(Kèm theo Nghị Quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

I. ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 25,0m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt 32,0m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 22m2 sàn/người.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt trên 80%, trong đó tại khu vực đô thị đạt trên 90% và tại nông thôn đạt trên 70%. Xóa hết nhà ở đơn sơ trên phạm vi toàn tỉnh.

Đến năm 2020, giải quyết tối thiểu 60% số học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đồng Hới và khoảng 60% số công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung có nhu cầu về nhà ở được thuê nhà để ở.

Giải quyết khoảng 60% số hộ gia đình có thu nhập thấp ở thành phố Đồng Hới và vùng lân cận có nhu cầu nhà ở được mua, thuê, thuê mua nhà ở.

Phát triển các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hình thành các khu dân cư, khu đô thị mới.

Hoàn thành các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người có công với cách mạng về nhà ở theo các đề án được duyệt.

II. BỔ SUNG NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị

1.1. Nhà ở cho học sinh, sinh viên

Đến năm 2020, xây dựng thêm khoảng 30.000m2 sàn nhà ở, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu chỗ ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Định hướng phát triển:

- Các cơ sở đào tạo tự đầu tư mở rộng, nâng cấp các khu nhà ở hiện hữu và xây mới các khu nhà ở mới, đáp ứng tối thiểu khoảng 20% số nhu cầu, tương đương khoảng 6.000m2 sàn.

- Xã hội hóa đầu tư theo hình thức kêu gọi nhà đầu tư để đầu tư nhà ở xã hội, xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê. Dự kiến đáp ứng khoảng 80% số nhu cầu, tương đương khoảng 24.000m2 sàn.

1.2. Nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp

Đến năm 2020, xây dựng thêm tối thiểu 24.000m2 sàn nhà ở, đáp ứng tối thiểu 60% nhu cầu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Định hướng phát triển

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuộc doanh nghiệp của mình ngay trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đã có quy hoạch đất xây dựng nhà ở cho công nhân. Dự kiến đầu tư khoảng 7.200m2 sàn, tương đương khoảng 30% nhu cầu.

- Xã hội hóa đầu tư: Kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, đáp ứng yêu cầu cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và người lao động nói chung ở các khu vực lân cận khu công nghiệp. Dự kiến đầu tư theo hình thức xã hội hóa khoảng 70% nhu cầu, tương đương 16.800m2 sàn.

1.3. Nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại đô thị

Đến năm 2020, xây dựng mới khoảng 21.000m2 sàn nhà ở (tương đương 350 căn hộ chung cư), đáp ứng tối thiểu cho khoảng 60% tổng số hộ gia đình thuộc đối tượng thu nhập thấp trong đô thị có nhu cầu về nhà ở.

Định hướng phát triển

- Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tập trung chủ yếu ở thành phố Đồng Hới.

- Hình thức phát triển: Xã hội hóa, kêu gọi nhà đầu tư đầu tư dự án nhà ở xã hội. Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi của Nhà nước theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh.

- Nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như tạo quỹ đất sạch, hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào dự án nhằm khuyến khích nhà đầu tư quan tâm, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

2. Phát triển nhà ở thương mại

- Phát triển nhà ở thương mại dưới dạng dự án khu nhà ở, khu đô thị mới ở khu vực đô thị và khu vực nông thôn, các vùng lân cận đô thị trên tất cả các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu; trong đó, tập trung phát triển ở thành phố Đồng Hới.

- Các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới có diện tích đất xây dựng nhà ở được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, sau đó xây dựng nhà ở thương mại để bán hoặc cho thuê, cho thuê mua theo nhu cầu, hoặc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh cho người dân tự xây dựng nhà ở (thực hiện đối với một số khu vực và được cấp có thẩm quyền cho phép).

- Đến năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh dự kiến xây dựng khoảng 34 dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 407ha, trong đó, diện tích đất phục vụ xây dựng nhà ở khoảng 165ha.

3. Cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ với số lượng hỗ trợ là 1.440 hộ.

- Thực hiện hỗ trợ cho 4.011 hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, năm 2016 đã cấp vốn hỗ trợ cho 200 hộ, các năm tiếp theo hỗ trợ cho số lượng còn lại là 3.811 hộ.

- Hỗ trợ nhà ở cho 10.745 hộ gia đình có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cải thiện nhà ở./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND điều chỉnh Chương trình phát triển nhà Quảng Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND điều chỉnh Chương trình phát triển nhà Quảng Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýHoàng Đăng Quang
       Ngày ban hành08/12/2017
       Ngày hiệu lực18/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND điều chỉnh Chương trình phát triển nhà Quảng Bình

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND điều chỉnh Chương trình phát triển nhà Quảng Bình

        • 08/12/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/12/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực