Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ người làm nhiệm vụ Bưu điện Văn hóa xã Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TRƯNG BÀY, BẢO QUẢN, PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI ĐỌC TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã;

Xét Tờ trình số 6759/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Nhân viên làm việc tại 77 điểm Bưu điện - Văn hóa xã (có danh sách đính kèm).

Đối với các điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu và các chương trình khác thì không được hỗ trợ theo Nghị quyết này.

2. Mức h trợ: 120.000 đồng/người/tháng/điểm (Một trăm hai mươi ngàn đồng/người/tháng/điểm).

3. Số lượng: 01 người/01 điểm Bưu điện.

4. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

DANH SÁCH

ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TRƯNG BÀY, BẢO QUẢN, PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI ĐỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Huyện, thị xã

Số xã

Danh sách xã

1

Nam Đông

10

Hương Giang, Hương Lộc, Hương Hòa, Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Nhật, Thượng Quảng, Thượng Lộ, Hương Hữu, Thượng Long

2

A Lưới

13

Nhâm, Hương Phong, Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hồng Thủy, Phú Vinh, Bắc Sơn, Đông Sơn, Hồng Trung, Hồng Quảng, Hồng Thái, Hương Lâm, Sơn Thủy

3

Phong Điền

10

Phong Mỹ, Phong An, Phong Sơn, Phong Chương, Điền Hương, Phong Hải, Phong Thu, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hải

4

Quảng Điền

8

Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Lợi, Quảng Thành, Quảng Ngạn

5

Hương Trà

8

Hương Bình, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương, Hương Toàn, Bình Thành, Hồng Tiến, Hương Thọ

6

Hương Thủy

6

Thủy Thanh, Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Tân, Phú Sơn, Thủy Vân

7

Phú Vang

13

Phú Hồ, Phú Thanh, Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú Lương, Phú Xuân, Vinh Hà, Phú Mậu, Phú Thuận, Vinh Phú, Vinh Xuân, Vinh An, Vinh Thanh

8

Phú Lộc

9

Vinh Hưng, Lộc An, Lộc Bổn, Xuân Lộc, Lộc Điền, Lộc Hòa, Lộc Trì, Vinh Hải, Lộc Thủy

 

Cộng

77

(Bảy mươi bảy xã)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ người làm nhiệm vụ Bưu điện Văn hóa xã Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ người làm nhiệm vụ Bưu điện Văn hóa xã Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ người làm nhiệm vụ Bưu điện Văn hóa xã Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ người làm nhiệm vụ Bưu điện Văn hóa xã Huế

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực