Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND sửa đổi một số khoản của Điều 1, Điều 2 Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2017 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN CỦA ĐIỀU 1, ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2017/NQ-HĐND NGÀY 19/4/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5416/TTr-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

1. Sửa đổi chỉ tiêu số 4 và bổ sung chỉ tiêu số 15 thuộc Bảng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2020 và năm 2025 nêu tại khoản 2 Điều 1 như sau:

a) Sửa đổi chỉ tiêu số 4:

“4. Số hộ được sắp xếp chỗ ở và ổn định sản xuất đến năm 2020: 5.000 hộ”.

b) Bổ sung chỉ tiêu số 15:

“15. Số hộ di dời chỉnh trang tại chỗ do có chia sẻ đất ở cho các hộ mới chuyển đến, đến năm 2020: 1.000 hộ”.

2. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 như sau:

“a) Bố trí đất ở tối thiểu 150m2/hộ”.

3. Sửa đổi điểm g khoản 3 Điều 2 như sau:

“g) Hỗ trợ đất sản xuất: Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ để khai hoang tạo quỹ đất hoặc để chuyển nhượng đất sản xuất cho các hộ chưa có đất sản xuất hoặc chưa được bố trí đủ đất sản xuất theo định mức”.

4. Bổ sung điểm h khoản 3 Điều 2 như sau:

“h) Hỗ trợ đối với hộ di dời chỉnh trang tại chỗ do có chia sẽ đất ở cho các hộ mới chuyển đến với mức 20 triệu đồng/hộ”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch số hộ sắp xếp chỗ ở, ổn định sản xuất theo thứ tự ưu tiên và đặc điểm cụ thể của từng địa phương. Ban hành định mức hỗ trợ cụ thể theo diện tích, loại đất do hộ khai hoang hoặc nhận chuyển nhượng làm cơ sở hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này.

2. Sau năm 2020, trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp chỗ ở, ổn định sản xuất giai đoạn 2017 - 2020 và điều kiện ngân sách của tỉnh để xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ mới hoặc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ theo nội dung quy định tại Nghị quyết này đến năm 2025.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018. Các nội dung khác của Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi của Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 28 tháng 9 năm 2018.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Các Bộ: TC, KHĐT, LĐTB&XH, NN&PTNT, Ủy ban Dân tộc;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các Phòng;
- Lưu: VT, CVTH (Châu).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực10/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2017 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2017 2020
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành28/09/2018
       Ngày hiệu lực10/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2017 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam 2017 2020

           • 28/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực