Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 kèm theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND và 62/2017/NQ-HĐND về bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2016/NQ-HĐND NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2016 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 62/2017/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2017 VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn c Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hng năm, s 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhim kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm k 2016 - 2021; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hi đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Bãi bỏ khoản 4 Điều 3 Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh như sau:

1a. HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định ti khoản 7, điểm a, điểm c khoản 9 Điều 19; khoản 6, điểm b khoản 8 Điều 33 và điểm c khoản 1 Điều 55 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hng năm.”

3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Các quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ hp thbảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chín
h phủ;
- Bộ T
ư pháp;
- Bộ Nội vụ;
-Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQ
H tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Ủy ban MTTQ
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
-
Huyện y, HĐND, UBND các huyện;
- Thành
y, HĐND, UBND TP. Nam Định;
- Công báo tỉnh; Báo Nam Định;
- Website Chính phủ, Website
tỉnh;
- Lưu: VT V
P HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu31/2018/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
     Người kýTrần Văn Chung
     Ngày ban hành08/12/2018
     Ngày hiệu lực01/01/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

        • 08/12/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực