Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2017 về quyết định kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 quyết định kế hoạch đầu tư công Hải Phòng 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31 /NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2018;

Xét Báo cáo số 399/BC-UBND và Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018 như Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đồng ý nguyên tắc, thứ tự ưu tiên giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 01/12/2017.

2. Tổng nguồn đầu tư công năm 2018 là: 10.938,743 tỷ đồng. Bao gồm:

a) Các nguồn vốn của Trung ương : 2.097,145 tỷ đồng, gồm:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu : 769,64 tỷ đồng.

- Vốn trái phiếu Chính phủ : 720,0 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài (ODA) : 607,505 tỷ đồng.

b) Các nguồn vốn của thành phố : 8.841,598 tỷ đồng, gồm:

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung : 2.469,998 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển: 1.620,0 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất: 3.600,0 tỷ đồng, trong đó ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất: 1.600,0 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết : 45,0 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay : 1.106,6 tỷ đồng.

3. Phương án bố trí vốn đầu tư công năm 2018:

a) Các nguồn vốn của Trung ương: Phân bổ đúng danh mục và mức vốn cho từng dự án, chương trình theo Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Các nguồn vốn của thành phố bố trí theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất : 1.600,0 tỷ đồng.

- Phân cấp cho các quận, huyện: 1.513,476 tỷ đồng (giữ bằng năm 2017).

- Trả các khoản nợ gốc : 356,6 tỷ đồng.

- Xây dựng nông thôn mới : 860,0 tỷ đồng.

- Vốn chuẩn bị đầu tư : 30,0 tỷ đồng.

- Vốn còn lại bố trí cho các dự án, nhiệm vụ khác: 4.481,475 tỷ đồng, trong đó:

+ Thu hồi vốn đã ứng trước trong năm 2017 là: 700,0 tỷ đồng.

+ Bố trí cho các dự án ODA (vay lại của Trung ương cho các dự án ODA theo Hiệp định đã ký với nhà tài trợ và trong mức bội chi ngân sách năm 2018).

+ Các dự án đã phê duyệt quyết toán.

+ Các dự án chuyển tiếp.

+ Các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư (đã được phê duyệt dự án đầu tư và chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND thành phố căn cứ tờ trình của UBND thành phố quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2018 theo quy định hiện hành; điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

2. Giao UBND thành phố thực hiện Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND thành phố quyết định và tập trung chỉ đạo:

a) Khẩn trương rà soát, báo cáo HĐND thành phố xem xét điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công thành phố 5 năm 2016 - 2020 tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, trong đó rà soát, tính toán lại tổng nguồn vốn đầu tư công và danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án theo từng nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020.

b) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND thành phố quyết định, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Giao Kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các đơn vị thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công.

- Tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới theo Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Tổ chức huy động, sử dụng các nguồn vốn vay cho đầu tư phát triển bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08/12/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBNDTP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐNDTP;
- Các đại biểu HĐNDTP khoá XV;
- VP: TU, ĐĐBQH HP, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT & TH HP;
- Công báo TP, Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp, QT.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 quyết định kế hoạch đầu tư công Hải Phòng 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 quyết định kế hoạch đầu tư công Hải Phòng 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 quyết định kế hoạch đầu tư công Hải Phòng 2018

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 quyết định kế hoạch đầu tư công Hải Phòng 2018

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực