Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND sửa đổi Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND sửa đổi Chính sách phát triển cây cao su Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND chính sách phát triển cây cao su Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND sửa đổi Chính sách phát triển cây cao su Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 13 tháng 4 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 270/2009/NQ-HĐND NGÀY 17/4/2009 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XII VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Kết luận số 524-KL/TU ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bổ sung một số chủ trương tại Kết luận số 139-KL/TU ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 270/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh khóa XII về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 553/BC-KTNS ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 270/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh khóa XII về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, mục I: Hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình (nhóm hộ) trong vùng quy hoạch tự nguyện di chuyển nhà, chuyển đổi cây trồng và góp giá trị quyền sử dụng đất cùng Công ty Cổ phần Cao su Sơn La để trồng, kinh doanh cây cao su; Hỗ trợ các tổ chức và cộng đồng thôn, bản, tiểu khu (gọi tắt là cộng đồng bản) khi thu hồi đất cho Công ty Cổ phần Cao su Sơn La thuê để trồng, kinh doanh cây cao su.

2. Sửa đổi điểm b, khoản 1, mục III:

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất tiết b1: Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha, được chi trả một lần ngay trong năm đầu góp quyền sử dụng đất.

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất tiết b2: Mức hỗ trợ 06 triệu đồng/ha, được chi trả một lần ngay trong năm đầu góp quyền sử dụng đất.

3. Sửa đổi điểm b, khoản 3, mục III: Kinh phí tuyên truyền vận động chỉ đạo phát triển cây cao su: Mức chi 300.000 đồng/ha theo diện tích đã bàn giao cho Công ty Cổ phần Cao su Sơn La.

4. Bổ sung điểm c, khoản 3, mục III:

- Thực hiện lập thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su vận dụng theo Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

- Định mức chi lập thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su vận dụng theo Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức lao động trong điều tra quy hoạch rừng, sử dụng Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi trả.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khóa XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh tăng cường truyên truyền và tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XII, kỳ họp chuyên đề thứ 6 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT các huyện uỷ, Thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- TT HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐ, CV VPTU, VP HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, (450b).

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 315/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu315/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2010
Ngày hiệu lực23/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 315/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND sửa đổi Chính sách phát triển cây cao su Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND sửa đổi Chính sách phát triển cây cao su Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu315/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýThào Xuân Sùng
       Ngày ban hành13/04/2010
       Ngày hiệu lực23/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2011
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND sửa đổi Chính sách phát triển cây cao su Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND sửa đổi Chính sách phát triển cây cao su Sơn La