Nghị quyết 32/2004/NQ.HĐND.K7

Nghị quyết 32/2004/NQ.HĐND.K7 về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 32/2004/NQ.HĐND.K7 thu phí chợ trên địa bàn Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 473/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2004/NQ.HĐND.K7 thu phí chợ trên địa bàn Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2004/NQ-HĐND.K7

Mỹ Tho, ngày 09 tháng 9 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII-KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ khoản 5 Điều 11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UB.TVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Chỉ thị số 57/2002/NĐ-CP">13/2002/CT-TTg ngày 11/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Qua xem xét Tờ trình số 93/TT-UB ngày 11/2/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 3 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 93/TT-UB ngày 11/2/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng thu và mức thu phí chợ:

a. Đối với hộ kinh doanh mua bán không phải thuê hoặc mua sạp, quầy do Nhà nước đầu tư. Mức thu như sau:

Chợ loại I có trên 400 điểm kinh doanh không quá.1.500d/m2/ngày.

Chợ loại II có trên 300 điểm kinh doanh không quá 1.200đ/m2/ngày.

Chợ loại III có trên 200 điểm kinh doanh không quá 1.000đ/m2/ngày.

b. Đối với các hộ kinh doanh, mua bán thuê hoặc mua quầy sạp do Nhà nước đầu tư xây dựng. Mức thu như sau:

- Chợ loại I: không quá 600đ/m2/ngày.

- Chợ loại II: không quá 500đ/m2/ngày.

- Chợ loại III: không quá 200đ/m2/ngày.

2. Quản lý và sử dụng: Thực hiện theo khoản C mục III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh và khai thác chợ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể việc miễn, giảm cho phù hợp nhất là các đối tượng không mua bán thường xuyên (nhà vườn) và các chợ vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn để thu hút vào mua bán ở chợ và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Giao Ban Kinh tế-Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 9 năm 2004.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực TƯ,
- Ủy ban KTNS,
- Văn phòng QH (HN),
- Văn phòng CP (HN),
- Ban Công tác đại biểu QH (HN)
- Vụ CTPN-VPQH (TP.HCM),
- Vụ 4-VPCP (TP.HCM),
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ MT,
- UBND, UBMTTQ tỉnh,
- Đại biểu HĐND tỉnh,
- TT.HĐND, UBND huyện, TP, TX,
- Lưu: VT.

TM. HĐND TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2004/NQ.HĐND.K7

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 32/2004/NQ.HĐND.K7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/09/2004
Ngày hiệu lực 09/09/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/07/2012
Cập nhật 20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2004/NQ.HĐND.K7

Lược đồ Nghị quyết 32/2004/NQ.HĐND.K7 thu phí chợ trên địa bàn Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 32/2004/NQ.HĐND.K7 thu phí chợ trên địa bàn Tiền Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 32/2004/NQ.HĐND.K7
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Đỗ Tấn Minh
Ngày ban hành 09/09/2004
Ngày hiệu lực 09/09/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/07/2012
Cập nhật 20 năm trước

Văn bản gốc Nghị quyết 32/2004/NQ.HĐND.K7 thu phí chợ trên địa bàn Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2004/NQ.HĐND.K7 thu phí chợ trên địa bàn Tiền Giang