Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực phòng chống ma túy Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2017/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ CỦA LỰC LƯỢNG TRỰC TIẾP PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chng ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chng kiểm soát ma túy và cai nghin ma túy trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chng và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 5661/TTr-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua Đề án “Phát huy sức mạnh tng hp, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy và năng lực của lực lượng trực tiếp phòng, chng ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021”; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chng và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2030của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được ban hành kèm theo Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 nhằm kiểm soát, kìm hãm, ngăn chặn và từng bước tiến tới làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh....

b) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đó nòng ct là lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan.

c) Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng phòng, chống ma túy, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

d) Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Chú trọng tăng cường lực lượng cho các địa bàn, tuyến trọng điểm, trên cơ sở ưu tiên trang bị phương tiện nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đảm bảo đủ điều kiện đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong mọi tình huống.

đ) Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các lực lượng phòng, chng ma túy trong tỉnh và của Công an 02 tỉnh Salavan và Savannakhet (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đảm bảo phối hợp thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chng ma túy trước mt và lâu dài.

e) Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong toàn dân, đặc biệt là nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ, phát huy tích cực các quyn và nghĩa vụ của mình trong phòng, chống ma túy. Xác định công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hàng năm phấn đấu giảm 10% số người nghiện ma túy hiện có; giảm 5% xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy hiện có. Phấn đấu đến năm 2021 có 100% người dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng ma túy, 100% người nghiện được cai nghiện dưới mọi hình thức; 100% người nghiện có nguy cơ tái nghiện đều được quản lý sau cai nghiện.

b) Nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội ma túy, đưa tỷ lệ số vụ phạm tội ma túy được phát hiện, bt giữ hàng năm tăng 10% so với năm trước; phn đu tăng tỷ lệ điều tra mở rộng các vụ án đạt từ 70 - 80%; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hp pháp liên quan đến chất gây nghiện, không để hình thành các điểm sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

c) Triệt xóa các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết không để tình trạng tội phạm ma túy hoạt động công khai, trắng trợn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; phấn đấu đến năm 2021 vn giữ được địa bàn không có “điểm nóng” về tội phạm và tệ nạn ma túy.

d) Không để hình thành các địa điểm trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn; phát hiện, triệt phá 100% diện tích các loại cây có chứa chất ma túy trng trái phép.

đ) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng trong tỉnh và 50 cán bộ Công an 02 tỉnh Salavan và Savannakhet (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy và công tác lập hồ sơ cai nghiện cho cán bộ Công an, Đoàn thanh niên và ngành lao động - thương binh - xã hội của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

II. Giải pháp

1. Về phòng ngừa xã hội

- Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng và ban hành một số chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và ưu đãi, khuyến khích các lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng ngân sách của địa phương. Hằng năm, tiến hành tổng kết và nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân phòng, chống ma túy có hiệu quả ở các địa phương, gn với thực hiện các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy trong tng gia đình, thôn, bản, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ cho người nghiện ma túy đã cai nghiện thành công. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đtừng bước làm cho mọi người dân nhận thức đúng đn, nâng cao ý thức, trách nhiệm về phòng, chống ma túy, từ đó tích cực, tự giác tham gia các hoạt động phòng, chng ma túy đạt hiệu quả. Gn công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp thông qua các mô hình, câu lạc bộ trong từng địa phương, cơ quan, tổ chức.

- Đẩy mạnh công tác phát động và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chng ma túy; Xây dựng gia đình, thôn, bản, khu dân cư không có ma túy.

2. Về nâng cao năng lực và hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy

- Củng cố, kiện toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy của Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan theo hướng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ nhằm đủ sức quản lý địa bàn, chủ động đấu tranh phòng chng ma túy đạt hiệu quả cao.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy.

- Tăng cường phối hợp các lực lượng kiểm tra, kiểm soát vùng biên giới trên đất lin và trên bin, không để tội phạm lợi dụng sơ hở vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa nước ta qua địa bàn Quảng Trị.

- Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thực hiện tốt công tác nghiệp vụ của ngành; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các đường dây đối tượng phạm tội về ma túy, không để hình thành các băng nhóm tội phạm ma túy nguy him. Ngành Giáo dục - Đào tạo tăng cường công tác giáo dục phòng ngừa cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục không có ma túy trong học đường.

- Các ngành Công an, Y tế, Công Thương, Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất trong lĩnh vực Y tế, Công nghiệp theo quy định của pháp luật. Tổ chức phòng ngừa chặt chẽ không để hình thành các điểm sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình hình ma túy bên kia biên giới thẩm lậu vào nội địa.

3. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy

- Phát huy tốt vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy các cấp trong việc chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy hằng năm của địa phương.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy hằng năm của tỉnh, đặc biệt là giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt công tác khen thưởng thường xuyên và đột xuất cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

III. Kinh phí thực hiện

1. Tập trung nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư trang bị các phương tiện, trang thiết bị cần thiết và tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách phòng, chng tội phạm ma túy của tỉnh và lực lượng Công an hai tỉnh Salavan và Savannakhet (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho quần chúng nhân dân. Khuyến khích các đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng các cơ sở cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

2. Nguồn kinh phí

- Ngân sách Trung ương: Được bố trí từ chương trình mục tiêu quốc gia.

- Ngân sách địa phương: Căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống ma túy hằng năm và khả năng ngân sách của tỉnh mỗi năm để cân đối, bố trí.

- Các nguồn huy động khác thông qua Quỹ phòng chống tội phạm của tỉnh.

- Về chế độ khen thưởng trong công tác phòng, chống ma túy được thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng và các quy định khác của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Kinh phí của tỉnh Quảng Trị bảo đảm thực hiện nghị quyết dự kiến là: 3.900.500.000 đồng (có phụ lục kèm theo).

4. Dự kiến phân kỳ đầu tư ngân sách cấp tỉnh bảo đảm thực hiện nghị quyết, giai đoạn 2018-2021:

- Năm 2018: 1.035.000.000 đồng;

- Năm 2019: 913.500.000 đồng;

- Năm 2020: 1.010.000.000 đồng;

- Năm 2021: 942.000.000 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCTN, VPCP, BCA, BQP;
- TU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- BCHQS, BCHBĐBP, Công an, Hải quan tỉnh;
- VPTU, VPHĐND, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT HĐND tỉnh, BPC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC KINH PHÍ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ CỦA LỰC LƯỢNG TRỰC TIẾP PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018-2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: đng

STT

Nội dung

Đơn giá

Thành tiền

Tổng kinh phí/năm

Năm 2018

1.035.000.000

1

Tập hun cho cán bộ các ngành Công an, Đoàn Thanh niên, công chức lao động - thương binh & xã hội của cấp xã

95.000.000

 

Thuê địa điểm, hội trường (bao gồm tất các các dịch vụ) 2 ngày x 5.000.000đ

5.000.000/ngày

10.000.000

Hỗ trợ đại biểu không hưởng lương từ ngân sách 400 người x 2 ngày

70.000/ngày

56.000.000

Tiền nước uống tập huấn 425 người x 2 ngày

20.000/ngày

17.000.000

Tin biên soạn tài liệu và giảng viên

 

10.000.000

Thù lao giảng viên (04 giảng viên)

500.000/người

2.000.000

2

Chi hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy của tỉnh

720.000.000

200 người x 12 tháng

300.000/tháng

720.000.000

3

Chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho nhân dân trên các tuyến, địa bàn trng điểm

120.000 000

Sản xuất phim tài liệu, truyền hình phục vụ tuyên truyền (tin, phóng sự)

 

50.000.000

Tổ chức họp dân để tuyên truyền tại các xã, thị trấn ở khu vực biên giới

 

40.000.000

Htrợ tuyên truyền, phát thanh lưu động vào ngày toàn dân phòng, chng ma túy

 

30.000.000

4

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy

100.000.000

 

Năm 2019

913.500.000

1

Tập hun nghiệp vụ cho lực lượng phòng, chống ma túy cho 2 tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

157.500.000

 

Thuê hội trường (bao gồm tt cả các dịch vụ): 3 ngày

5.000.000đ/ngày

15.000.000

Chi trả thù lao giảng viên: 06 buổi

500.000/buổi

3.000.000

Chi tiền ăn cho đại biểu tham gia tập huấn 50 người x 3 ngày

150.000/ngày

22.500.000

Chi trả tiền lưu trú cho đại biểu 50 người x 3 ngày

250.000đ/ngày

37.500.000

Hỗ trợ tiền nước uống, ăn nhẹ giữa giờ 50 đại biểu x 3 ngày

70.000đ/ngày

10.500.000

Hỗ trợ tiền ăn thêm các bui đón đoàn, liên hoan 50 đại biểu + khách mời 10 người = 60 người

150.000đ/người

9.000.000

Biên soạn tài liệu tập huấn 150 trang

110.000đ/trang

16.500.000

Chi trả tiền phiên dịch tài liệu tập huấn: 150 trang

150.000đ/trang

22.500.000

Chi học viên khảo sát thực tế và các chi phí khác

 

6.000.000

Chi mua quà tặng: 50 người

300.000/người

15.000.000

2

Chi hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy của tỉnh

756.000.000

210 người x 12 tháng

300.000/tháng

756.000.000

Năm 2020

1.010.000.000

1

Chi tập huấn nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho lực lượng trực tiếp phòng, chng ma túy toàn tỉnh

72.000.000

 

 

Thuê địa điểm, hội trường (bao gồm tất ccác dịch vụ): 05 ngày

5.000.000đ/ngày

25.000.000

 

In sao tài liệu học tập: 220 cuốn

 

10.000.000

 

Tiền nước uống tập huấn 05 ngày x 220 người

20.000/ngày

22.000.000

 

 

Tin biên soạn tài liệu và giảng viên

 

15.000.000

 

2

Chi hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy của tỉnh

792.000.000

 

220 người x 12 tháng

300.000/tháng

792.000.000

 

3

Chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho qun chúng nhân dân trên các tuyến, đa bàn trng điểm

146.000000

 

Hỗ trợ công tác tuyên truyền lưu động

 

46.000.000

 

In n băng rôn khu hiệu tuyên truyền

 

50.000.000

 

Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm

 

50.000.000

 

Năm 2021

942.000.000

1

Chi hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy của tỉnh

792.000.000

 

220 người x 12 tháng

300.000/tháng

792.000.000

 

2

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác phòng, chống ma túy

150.000.000

 

TNG CNG 4 NĂM

3.900.500.000

 

 

 

 

 

 

 

Bng chữ: Ba tỉ chín trăm triu năm trăm ngàn đồng chẵn./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực phòng chống ma túy Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực phòng chống ma túy Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực phòng chống ma túy Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực phòng chống ma túy Quảng Trị

           • 14/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực