Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp phép xây dựng Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2017/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2193 /TTr-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về mức thu, nộp, và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Đối tượng áp dụng: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu về cấp giấy phép xây dựng và các cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị thu lệ phí

a) Sở Xây dựng.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

4. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

a) Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000 đồng/01 giấy phép.

b) Cấp phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/01 giấy phép.

c) Trường hợp điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/01 giấy phép.

5. Kê khai, thu, nộp, quyết toán lệ phí:

a) Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán cơ quan thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Điểm b3 Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 về việc quy định mức thu phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/7/2017 và có hiệu lực từ ngày 24/7/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TC, TP;
-
TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở:
XD, TC, TP, Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng
: HĐND, UBND tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp phép xây dựng Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp phép xây dựng Trà Vinh
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu32/2017/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
      Người kýTrần Trí Dũng
      Ngày ban hành13/07/2017
      Ngày hiệu lực24/07/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp phép xây dựng Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp phép xây dựng Trà Vinh

          • 13/07/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/07/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực