Nghị quyết 32/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2016 quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2016 dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước Ninh Bình 2017


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU, CHI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 30/11/2016 về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.985.000 triệu đồng

a) Thu nội địa: 4.400.000 triệu đồng

- Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết 3.761.000 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất: 600.000 triệu đồng

- Thu xổ số kiến thiết 39.000 triệu đồng

b) Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 1.585.000 triệu đồng

2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 6.933.641 triệu đồng

a) Thu NSNN trên địa bàn, phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 4.151.100 triệu đồng

- Các khoản thu NS địa phương được hưởng 100% 1.100.580 triệu đồng

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) phần ngân sách địa phương được hưởng: 3.050.520 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.782.541 triệu đồng

3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 6.631.477 triệu đồng

a) Dự toán chi ngân sách tỉnh: 3.351.330 triệu đồng

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.883.326 triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển: 376.391 triệu đồng

* Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 366.391 triệu đồng

Từ nguồn vốn XDCB tập trung: 137.176 triệu đồng

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 166.815 triệu đồng

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 28.900 triệu đồng

Chi đầu tư xây dựng cơ bản bù mặt bằng cân đối NSNN 17.000 triệu đồng

Trích lập Quỹ phát triển đất của tỉnh (30% tiền thuê đất) 16.500 triệu đồng

* Bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển 10.000 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 2.149.852 triệu đồng

* Chi sự nghiệp Giáo dục và đào tạo: 407.913 triệu đồng

* Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ: 23.340 triệu đồng

* Chi sự nghiệp môi trường: 8.966 triệu đồng

* Các khoản chi còn lại: 1.709.633 triệu đồng

+ Chi thực hiện cải cách tiền lương (50% tăng thu tỉnh giao so với trung ương giao DT 2017) 255.500 triệu đồng

+ Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 100.583 triệu đồng

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 98.368 triệu đồng

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư) cho tỉnh để thực hiện các dự án, công trình quan trọng 347.949 triệu đồng

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu (vốn sự nghiệp) cho tỉnh để thực hiện các chính sách theo quy định 21.687 triệu đồng

b) Chi ngân sách các huyện, thành phố: 3.280.147 triệu đồng

- Chi cân đối ngân sách địa phương 3.280.147 triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển 527.285 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 2.688.545 triệu đồng

* Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 1.432.387 triệu đồng

* Sự nghiệp môi trường: 98.672 triệu đồng

* Các khoản chi còn lại: 1.157.486 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 64.317 triệu đồng

4. Chênh lệch thu chi ngân sách địa phương 302.164 triệu đồng

Bội thu ngân sách cấp tỉnh (trả nợ gốc tiền vay) 302.164 triệu đồng

5. Dự toán chi thường xuyên của các cơ quan đơn vị khối tỉnh: 1.641.336 triệu đồng

6. Trợ cấp bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố: 2.204.259 triệu đồng

a) Trợ cấp bổ sung cân đối: 2.112.935 triệu đồng

b) Bổ sung có mục tiêu: 91.324 triệu đồng

(Số liệu chi tiết từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 19 kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/12/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Kho bạc nhà nước, Cục thuế tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CT HĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quảng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2016 dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước Ninh Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2016 dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước Ninh Bình 2017
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Hồng Quảng
        Ngày ban hành14/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2016 dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước Ninh Bình 2017

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2016 dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước Ninh Bình 2017

            • 14/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực