Nghị quyết 32/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019;

Xét Tờ trình số 2759/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 363/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng cuối năm 2019.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực triển khai nhiệm vụ điều hành kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 với tinh thần đoàn kết, thống nhất; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đối với các nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện đồng bộ chủ đề năm 2019: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội”; đề ra những giải pháp thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên một số lĩnh vực và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, cấp bách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kỳ. Hoạt động thu ngân sách có hiệu quả, đạt 48,43% dự toán, tăng 7,04% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hơn 199,5 ngàn tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 14,8%); 21.618 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), Thành phố thu hút được 3,21 tỷ đô-la Mỹ (tăng 20% so cùng kỳ). Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh thực hiện đúng tiến độ; công tác quản lý quy hoạch đô thị được tăng cường, tiếp tục rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; tổ chức thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức)”,... Tích cực thực hiện cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Thành phố thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020, Thực hiện tốt các chính sách với người có công và thân nhân, gia đình những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ em,... góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Hoạt động giáo dục và đào tạo, nhất là việc tổ chức các kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng. Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được thực hiện chu đáo, trọng thị.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố vẫn còn một số hạn chế, thách thức: Giá trị gia tăng ngành xây dựng giảm so cùng kỳ; Bốn ngành công nghiệp trọng yếu có mức tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng trưởng chung toàn ngành; Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chậm đổi mới; các quy hoạch của thành phố chậm được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố, công tác triển khai chậm, thiếu đồng bộ; đất đai dành cho phát triển dịch vụ và công nghiệp còn thiếu, hạ tầng phục vụ phát triển dịch vụ chưa đồng bộ là một nguyên nhân căn bản, hạn chế thu hút đầu tư trong nước và quốc tế; Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển là một trong những điểm nghẽn khá quan trọng cho sự phát triển thành phố, vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có quy hoạch nhà ở đáp ứng tình hình gia tăng dân số rất cao, bình quân 1 triệu người sau 5 năm; Chưa có quy hoạch hệ thống logistic. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2018 - 2020 triển khai chậm. Quản lý xây dựng còn nhiều bất cập; nhiều công trình trọng điểm hiện đang gặp khó khăn về công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của các sở ngành, quận huyện đạt thấp (chỉ đạt khoảng 20%). Công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” chưa thường xuyên và chưa thu hút được đông đảo nhân dân cùng tham gia; việc xử lý rác thải ra đường và kênh rạch, xử lý “điểm đen” về ô nhiễm môi trường chưa triệt để. Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn chưa bảo đảm yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn được triển khai quyết liệt nhưng dịch tả lợn Châu Phi vẫn xảy ra trên địa bàn. Tình hình tội phạm được kéo giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là tội phạm ma túy.

Việc thực hiện 07 Chương trình đột phá kết quả chưa cao, nhiều chỉ tiêu có nguy cơ không hoàn thành; chính sách xã hội hóa đầu tư, tạo vốn, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chưa mạnh, chưa tạo được đột phá; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và có những kết quả bước đầu nhưng chưa thật sự mang lại hiệu quả như mong muốn; các công trình giao thông liên kết vùng (đường Vành đai 2, Vành đai 3) triển khai chậm; các dự án cải tạo nhà ở ven kênh rạch, cải tạo chung cư cũ, xây dựng chung cư mới chưa thật sự chuyển động, cơ chế phân cấp còn chồng chéo; các dự án xử lý nước thải trong chương trình giảm ô nhiễm môi trường triển khai thực hiện chưa quyết liệt; Quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, tình trạng xây dựng không phép, sai phép xảy ra khá nhiều tại một số quận ven và huyện ngoại thành; hạ tầng đô thị phát triển chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành những nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội”, triển khai thực hiện các Đề án được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Đẩy nhanh tiến độ công tác khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước làm cơ sở đề ra các giải pháp hoàn thiện. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính, trong đó công bố 40 thủ tục hành chính liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Sơ kết việc thực hiện Đề án ủy quyền trên các lĩnh vực. Xây dựng Đề án về cơ chế tài chính cho thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội; nghiên cứu cơ chế liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai đúng tiến độ kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 - 2021. Tập trung tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; tiếp tục triển khai đồng bộ thực hiện mô hình “Phòng họp không giấy” và “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”. Tổ chức hội thảo “Định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tại phía Đông thành phố”. Thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ Thành phố đến phường - xã - thị trấn theo Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố.

2. Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu. Chú trọng các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của Thành phố, các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh,...; chủ động gặp gỡ, thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới tiềm năng về tài chính, về công nghệ mới, có hàm lượng chất xám cao, thân thiện môi trường để kêu gọi đầu tư tại Thành phố.

3. Tăng cường chỉ đạo công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước; chủ động triển khai xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho công tác cổ phần hóa đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, khẩn trương triển khai Đề án thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019; thường xuyên rà soát, đảm bảo công tác chi ngân sách có hiệu quả, trong đó, công tác chi cho đầu tư phát triển đảm bảo kế hoạch yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của các quận - huyện phấn đấu ít nhất đạt 95%.

4. Tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai, nhất là các công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng, chỉnh trang đô thị, giảm ngập nước và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo điều hành và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với danh mục các dự án trọng điểm đã được xác định cho giai đoạn 2016 - 2020, 2021 - 2025: đẩy nhanh tiến độ các công trình đã khởi công dự kiến hoàn thành trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư để đấu thầu đối với các dự án phải khởi công trong năm 2020, năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm: Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và số 2 (Bến Thành - Tham Lương); Dự án chống ngập do triều có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1); Trung tâm chứng khoán thành phố; Đề án xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện; Quảng trường Hồ Chí Minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

5. Tiếp tục nghiên cứu lập mới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn 2019 - 2025” và “Giải pháp nhà ở cho gia tăng dân số 1 triệu người nhập cư sau mỗi 05 năm ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”. Tiếp tục thực hiện thu hồi, đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ cho nhu cầu đầu tư trên địa bàn thành phố. Tiến hành tổng rà soát đánh giá thực trạng xây dựng, quản lý đô thị trên toàn địa bàn thành phố; có giải pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm về xây dựng, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu địa phương, không để tái diễn tình trạng xây dựng không phép, sai phép ảnh hưởng trật tự xây dựng trên địa bàn; tổ chức hội nghị chuyên đề của Ủy ban nhân dân thành phố về hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố trong tháng 7 năm 2019. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế và chương trình phân loại rác tại nguồn; kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện.

6. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; xử lý dứt điểm các điểm đen ô nhiễm, xây dựng 369 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch phục vụ nhu cầu của người dân; xây dựng các mô hình, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường nơi công cộng; xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư; vận động 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải trên địa bàn quận, huyện ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác.

7. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất và đời sống xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn của Thành phố nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Đẩy mạnh tổ chức và hướng dẫn việc tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình, hoạt động tư vấn về gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tập trung các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động thể thao cộng đồng và thể thao thành tích cao. Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020 và Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh, ổ dịch Tay-chân-miệng và sởi trong trường học. Tiếp tục các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách.

8. Tiếp đón trọng thị và chu đáo các đoàn khách quốc tế, chú trọng các hoạt động hợp tác quốc tế và ký kết các bản ghi nhớ; chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công các sự kiện: Hội chợ Du lịch quốc tế (ITE) năm 2019 tại thành phố; Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh - Hội nhập và Phát triển 2019; Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

9. Tăng cường đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu xử lý đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, khôn khéo, kịp thời các tình huống xảy ra, không để tạo ra các “điểm nóng, phức tạp” về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và các tình huống bất ngờ khác; đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng; xây dựng phương án diễn tập phòng, chống biểu tình, gây rối, khủng bố, bạo loạn, thực hiện trong tháng 9 năm 2019. Xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh tội phạm, nhằm kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ khám phá án, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

10. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân; tập trung giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; trong đó cần tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, đặc biệt là đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao thành phố. Khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên tăng cường giám sát; các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến động viên, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2019
Ngày hiệu lực13/07/2019
Ngày công báo01/10/2019
Số công báoTừ số 70 đến số 71
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Lệ
        Ngày ban hành13/07/2019
        Ngày hiệu lực13/07/2019
        Ngày công báo01/10/2019
        Số công báoTừ số 70 đến số 71
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm Hồ Chí Minh

           • 13/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực