Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng Thanh Hoá


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2005/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010 ";

Sau khi xem xét Tờ trình số: 5150 /TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá về cơ chế chính sách hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng; Báo cáo thẩm tra số: 225 ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tán thành cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Tất cả các Trung tâm học tập cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Mức kinh phí hỗ trợ:

- Đối với Trung tâm học tập cộng đồng miền núi:

+ Trung tâm được xếp loại A: mức hỗ trợ 10 triệu đồng/năm.

+ Trung tâm được xếp loại B: mức hỗ trợ 7 triệu đồng/năm.

+ Trung tâm được xếp loại C: mức hỗ trợ 5 triệu đồng/năm.

- Đối với Trung tâm học tập cộng đồng miền xuôi: mức hỗ trợ bằng 85% đối với Trung tâm học tập cộng đồng miền núi (sau khi xếp loại).

3. Mức phụ cấp cho chức danh PGĐ chuyên trách Trung tâm:

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương để HĐND xã quyết định mức phụ cấp cho Phó Giám đốc (chuyên trách) nhưng không vượt quá mức phụ cấp của các chức danh Phó đoàn thể chính trị cùng cấp. Mức cụ thể do HĐND cùng cấp quyết định.

Nguồn kinh phí hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng đồng được lấy từ kinh phí sự nghiệp giáo dục.

Mức kinh phí hỗ trợ cho các Trung tâm học tập cộng đồng và phụ cấp cho chức danh Phó Giám đốc (chuyên trách) quy định trong Nghị quyết này được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2010.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của Pháp luật quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với từng loại trung tâm và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả.

Nghị quyết này đã đư­ợc HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2005./.

 

 

Nơi nhận :
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tư pháp;
- TT/ TU, UBND tỉnh;
- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- MTTQ và các đoàn thể;
- TT/ HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- L­ưu VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2005
Ngày hiệu lực07/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng Thanh Hoá
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành28/12/2005
        Ngày hiệu lực07/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng Thanh Hoá

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng Thanh Hoá

            • 28/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực