Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND chi hỗ trợ cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2018/NQ-ND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 6294/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố (sau đây gọi là khu dân cư) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Mức chi hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các vùng khó khăn là 27.000.000 đồng/năm/xã, các vùng còn lại mức chi hỗ trợ là 22.000.000 đồng/năm/xã.

Căn cứ vào mức hỗ trợ nêu trên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã cân đối thực hiện đảm bảo trong phạm vi các nội dung chi quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mức chi theo các quy định hiện hành.

2. Mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động địa phương:

a) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn và có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức hỗ trợ là 7.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

b) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư của các xã thuộc vùng còn lại và có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức hỗ trợ là 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

c) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều này.

d) Căn cứ mức hỗ trợ tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư quyết định mức chi phù hợp với kinh phí đã được hỗ trợ và trong phạm vi các nội dung chi quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư s 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mức chi theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực k từ ngày tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTT
QVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TT-DN, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND chi hỗ trợ cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND chi hỗ trợ cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýLê Diễn
        Ngày ban hành14/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND chi hỗ trợ cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND chi hỗ trợ cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Đắk Nông

            • 14/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực